HR w zmia­nie – relacja z najbardziej ekscytującego wydarzenia branżowego 2021. Jaka przy­szłość czeka branżę HR? Na to pyta­nie odpo­wie­dzi szu­kali wybitni pre­le­genci wraz z uczest­ni­kami kon­fe­ren­cji HR w zmia­nie orga­ni­zo­wanej przez Infor i maga­zyn HR Per­so­nel i Zarzą­dza­nie. W dniach 19–20 paździer­nika 2021 r. w War­sza­wie odbyła się naj­bar­dziej inspi­ru­jąca kon­fe­ren­cja tej jesieni HR w zmia­nie. Wybitni prak­tycy branżowi przed­sta­wili najnow­sze trendy i roz­wią­za­nia HRM. W tym HR Metrics i Design Thin­king, con­stant feed­back, employer bran­ding, miary w HR, ana­lizę danych oraz reskil­ling i upskil­ling.

Niewątpliwie wyda­rze­nia orga­ni­zo­wane przez Infor i maga­zyn HR Per­so­nel i Zarzą­dza­nie zawsze przy­cią­gają znane oso­bi­sto­ści i ambitnych uczestników, a tego­roczna edy­cja to potwier­dziła. Zna­ko­mici prak­tycy, inspi­ra­to­rzy, facy­li­ta­to­rzy przez dwa dni dzie­lili się swoją wie­dzą i doświad­cze­niami. Oprócz dobrze zna­nych ekspertów branżowych, takich jak Niko­lay Kirov – tre­ner, doradca, mówca inspi­ra­cyjny, part­ner czło­nek zarządu, Kirov Stra­te­gic Nego­tia­tors i Grze­gorz Fili­po­wicz, ekspert ZZL, scena gościła wybitnych prelegentów, m.in.: Grze­gorza Rzecz­kow­skiego, Głównego Badacza Danych BI, Orange Pol­ska, Beatę Pta­szyń­ską – Jedy­nak, Dyrek­tor ds. kor­po­ra­cyj­nych, Carls­berg Pol­ska, Michała Płacz­kie­wicza, Dyrek­tora Działu Per­so­nal­nego, Unum Życie TUiR SA, Monikę Kan­to­wicz-Gdań­ską, Eksperta stra­te­gicz­nego HR, Bognę Fri­drich, HR Direc­tor, GFL, Green Hol­ding.

Design HR: miary, projekty, technologie

Jedną z pod­sta­wo­wych ról spe­cja­li­stów i mene­dże­rów HR jest zarzą­dza­nia poten­cja­łem pra­cow­ni­ków. Jeżeli HR-owcy chcą świa­do­mie kształ­to­wać tak ważne aspekty zarzą­dza­nia kapi­ta­łem ludz­kim, jak moty­wa­cja, zaan­ga­żo­wa­nie czy lojal­ność pra­cow­ni­ków, powinni nie­ustan­nie je moni­to­ro­wać. O tym, czy da się w obiek­tywny spo­sób zmie­rzyć oso­bi­ste postawy pra­cow­ni­ków decy­du­jące o ich pozio­mie zaan­ga­żo­wa­nia, lojal­no­ści i zaufa­nia mówił pod­czas pre­lek­cji: Miary w HR: Moty­wa­cja, zaan­ga­żo­wa­nie, lojal­ność– czy wszystko da się zmie­rzyć? Grze­gorz Fili­po­wicz, Ekspert ZZL.

HR w zmia­nie - relacja z najbardziej ekscytującego wydarzenia branżowego 2021 - ludzie na sali konferencyjnej siedzą przy stołach i słuchają wystąpienia.
HR w zmia­nie – relacja z najbardziej ekscytującego wydarzenia branżowego 2021

Praktyk przedstawił sposoby mierzenia potencjału pracowników, satysfakcji z pracy, zaangażowania i lojalności. Zaprezentował wyniki badań, z których wynika, że zaangażowane zespoły wykazują o 21% wyższy poziom efektywności. Ponadto firmy o najwyższym poziomie satysfakcji pracowników z pracy mają o 59% niższe rotacje, a absencje chorobowe aż o 41%.

Spi­ral Dyna­mics i Value Mat­ch – odpo­wiedź na obecne czasy

Z pew­no­ścią wszyst­kim uczest­ni­kom zapad­nie w pamięci ener­ge­tyczne i inspi­ru­jące wystą­pie­nie Nikolay Kirov, partnera i członka zarządu, Kirov Strategic Negotiators na temat: Trans­for­ma­cja orga­ni­za­cji i kul­tury orga­ni­za­cyj­nej w opar­ciu o war­to­ści. Spi­ral Dyna­mics i Value Mat­ch– odpo­wiedź na obecne czasy.

HR w zmia­nie - relacja z najbardziej ekscytującego wydarzenia branżowego 2021 - wystąpeinie prelegenta na konferencji branżowej.
HR w zmia­nie – relacja z najbardziej ekscytującego wydarzenia branżowego 2021

Pod­czas wystą­pie­nia eks­pert zapre­zen­to­wał model Spi­ral Dyna­mic, który pozwala na zrozumienie wewnętrznych mechanizmów powstawania przekonań. Ponadto podejmowania decyzji poprzez identyfikację wartości i ukrytych motywacji jednostki. Struktury spirali określają, dlaczego ludzie różnie reagują na te same sytuacje wyjściowe, pokazują „jak” ludzie myślą, a nie „co” myślą. Ekspert podzie­lił się wie­dzą jak budo­wać kul­turę z pełną odpo­wie­dzial­no­ścią za podej­mo­wane decy­zję, otwartą komu­ni­ka­cję opartą o feed­back i feed­for­ward. Okre­ślił jak mie­rzyć war­to­ści oso­bi­ste pra­cow­ni­ków w odnie­sie­niu do war­to­ści kul­tury orga­ni­za­cyj­nej oraz jak wdra­żać trans­for­ma­cję orga­ni­za­cyjną.

Warsztaty Design Thinking

Dodat­kową war­to­ścią dla wszyst­kich uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji HR w zmianie były warsz­taty pro­wa­dzone przez Monikę Kan­to­wicz-Gdań­ską, eks­perta stra­te­gicz­nego HR. Pod­czas zajęć praktycznych Design Thinking – zapro­jek­tuj swój HR na naj­bliż­sze lata uczest­nicy poznali fun­da­menty kon­cep­cji Design Thin­king. Ponadto jej zastosowanie w pro­jek­to­wa­niu drogi pra­cow­nika w fir­mie i pla­no­waniu przy­szłych dzia­ła­ń HR pod kątem doświad­czeń pra­cow­ni­ków.

HR w zmia­nie – relacja z najbardziej ekscytującego wydarzenia branżowego 2021

Dru­giego dnia kon­fe­ren­cji ogło­szono wyniki kon­kursu Młody HR. Zwy­cięż­czyni, Mag­da­lena Wilk-Pham, HR Spe­cia­list, MAN SSC wystą­piła z pre­lek­cją: Rekru­ta­cja w try­bie zdal­nym –tips & tricks. Zapre­zen­to­wała inno­wa­cyjne narzę­dzie uła­twia­jące przy­go­to­wa­nie do zdal­nej rekru­ta­cji i poma­ga­jące usprawnić obieg infor­ma­cji mię­dzy działem HR a kie­row­ni­kami.

HR w zmia­nie - relacja z najbardziej ekscytującego wydarzenia branżowego 2021 - ludzie w sali konferencyjnej słuchają prelekcji eksperta.
HR w zmia­nie – relacja z najbardziej ekscytującego wydarzenia branżowego 2021

Kon­fe­ren­cja odbyła się w modelu hybry­do­wym: sta­cjo­nar­nie i online. Patronat branżowy nad wydarzeniem objęli: Dziennik Gazeta Prawna, HR Polska, Biznes Tuba. Partnerzy: Orange Polska, Carlsberg Polska, Smart Lunch, Cash, Epixpert.