Pojęcie „zrównoważony rozwój” pojawiło się w opracowaniach Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju przy ONZ już w 1987 r. Jednak dopiero w ostatnich latach nabrało wymiernego znaczenia, stając się jednym z głównych wyznaczników kierunku rozwoju gospodarki. Zgodnie z definicją ONZ zrównoważony rozwój zakłada zaspokojenie obecnych potrzeb ludzi bez ograniczania możliwości ich zaspokajania przyszłym pokoleniom. W koncepcji zrównoważonego rozwoju kluczowe są: zapewnienie możliwości i wyrównanie szans na zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkim społecznościom oraz odpowiedzialne korzystanie z ograniczonych i nieodnawialnych zasobów.

Dla organizacji zrównoważony rozwój oznacza kompleksowe podejście do zarządzania biznesem, które ma na celu wzrost rentowności w długim okresie, z jednoczesną dbałością o środowisko i zasoby naturalne (czynnik środowiskowy – E), troską o zdrowie i dobrostan ludzi (czynnik społeczny – S) oraz etycznymi i transparentnymi normami i politykami prowadzenia firmy (ład korporacyjny – G). Firmy, które nie funkcjonują zgodnie z zasadami ESG, narażają się na rosnącą niechęć inwestorów, klientów czy pracowników oraz ograniczają swoje możliwości rozwoju w długim okresie.

Strategie i polityki z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu obejmują coraz większe zakresy działań i cele. Uwzględniają m.in. takie elementy, jak:

• budowanie kultury organizacji,

• działania w zakresie wellbeingu,

• kształtowanie zasad work-life balance,

• wspieranie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia pracowników,

• przestrzeganie zasad różnorodności i równości, zapobieganie wykluczeniu (diversity & inclusion),

• podejmowanie działań aktywizujących pracowników w zakresie ESG,

• podejmowanie działań na rzecz lokalnych społeczności,

• wolontariat pracowniczy,

• działania charytatywne i filantropia.

KTO JEST ODPOWIEDZIANY ZA STRATEGIE ESG W FIRMACH?

Badania CBRE przeprowadzone w 2023 r. i opublikowane w raporcie „Organizacja ESG. Czy jesteśmy w Polsce gotowi na strategie zrównoważonego rozwoju?” wskazują, że wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju stanowi priorytet dla 71 proc. firm, 26 proc. respondentów potwierdza ten fakt zdecydowanie. Tylko co dziesiąty badany uważa, że ESG nie jest aspektem priorytetowym dla jego pracodawcy. Niezależnie od tego, czy zagadnienia ESG są dla organizacji priorytetem strategicznym, większość firm podejmuje pewne działania w tych obszarach, co potwierdza 74 proc. osób. Wśród respondentów badania ponad połowa (56 proc.) przyznaje, że nie angażuje się w prace nad strategią zrównoważonego rozwoju w swojej firmie. Ponadto mniej niż dwie trzecie badanych przyznaje, że w ich organizacjach jest zatrudniona osoba odpowiedzialna wyłącznie za działania w obszarach ESG. Zajmuje się tym przede wszystkim zarząd, co zadeklarowało 65 proc. osób, a także marketing i PR oraz dział zakupów (po 62 proc.). Zaangażowana jest również logistyka (56 proc.) i sprzedaż (50 proc.). W najmniejszym stopniu udział w tworzeniu strategii ESG przypada działom: IT (16 proc.), finansów (31 proc.) oraz HR (33 proc.).

Przy tworzeniu strategii ESG w firmach zarząd współpracuje najczęściej z działami PR i marketingu, co może oznaczać, że wciąż w znacznej części stanowi ona narzędzie do budowania wizerunku organizacji. Zaangażowani są także przedstawiciele obszaru zakupów, co jest związane ze strefą compliance, polityką zrównoważonych zakupów oraz antykorupcyjną, a także kodeksem etycznym dla dostawców.

Z kolei udział logistyki wynika przede wszystkim ze znacznego udziału transportu i floty w śladzie węglowym organizacji i jego ograniczaniu. Ten dział jest także związany z recyklingiem i zamkniętym obiegiem odpadów. Obszary HR i finansów to głównie odpowiedzialność za przyjazne i zdrowe środowisko pracy, sprawiedliwość społeczną i równość szans, np. wyrównywanie wynagrodzeń, dostęp do stanowisk zarządczych czy edukacji, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

JAKIE SĄ MOTYWACJE DO WDRAŻANIA ESG?

Respondenci badania uznali, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest postrzegana jako działania służące głównie budowaniu reputacji. To podejście zakorzeniło się w organizacjach od czasu, gdy działania filantropijne i charytatywne były domeną zespołów PR. Traktowanie ESG jako narzędzia do budowania wizerunku, a nie wartości potwierdza 86 proc. badanych. Prawie 80 proc. respondentów wskazuje, że zrównoważony rozwój i działania w tym zakresie są spójne z wartościami wyznawanymi przez firmę. Oznacza to, że odpowiedzialne funkcjonowanie wynika z DNA organizacji i jej przekonań. 82 proc. osób deklaruje, że czynniki ESG zostały włączone do strategii biznesowej i są z nią spójne. Integracja strategii ESG ze strategią biznesową jest bowiem pożądanym sposobem myślenia o biznesie, który pozwala na budowanie kultury współodpowiedzialności za cele i osiągane rezultaty działań na rzecz środowiska, pracowników i społeczności oraz etycznego i transparentnego ładu korporacyjnego.

Coraz więcej naszych klientów już nie tylko deklaruje realizację różnego rodzaju działań w zakresie ekologii, dobrostanu swoich pracowników czy etyki zarządzania, ale również dostrzega potrzebę uporządkowania i zaplanowania tych inicjatyw. W efekcie stawia sobie konkretne długo- i krótkookresowe cele oraz integruje strategie ESG ze strategiami biznesowymi. Pomagamy tym firmom przejść przez cały proces strategiczny od analizy podwójnej istotności, przez określenie celów, zaplanowanie road-mapy i zdefiniowanie wskaźników do mierzenia i raportowania postępów.

„To, co jawi się jako prawdziwe wyzwanie, to potrzeba zaangażowania w tematy ESG całego zespołu i zmiany nastawienia pracowników do zrównoważonego rozwoju– tak by przestali myśleć o celach ESG jak o dodatkowym obowiązku czy kolejnym wymyśle zarządu, a dostrzegli realny wpływ środowiska i kwestii społecznych na ich biznes i wynik finansowy. Doświadczenie naszej pracy z klientami, nie tylko w branży nieruchomości komercyjnych, pokazuje, że w kontekście gotowości firm do wdrażania strategii ESG przed nami jeszcze daleka droga. Droga, która prowadzić powinna do całkowitej zmiany kultury organizacyjnej. Kolejnym wyzwaniem dla wielu naszych klientów jest brak dobrej jakości danych i wypracowanych procesów do ich zbierania. Automatyzacja tych procesów będzie w kolejnych latach jednym z najistotniejszych wyzwań i zadań dla korporacji w obszarze zrównoważonego rozwoju. Tym bardziej, że wymóg sprawozdawczości niefinansowej, wynikający z dyrektywy UE (tzw. CSRD), dodatkowo zaostrza potrzebę pomiaru efektów działań w obszarach ESG i wyrażenia ich w danych – liczbach, wskaźnikach, trendach. CSRD przewiduje, że już w 2026 r. informacje niefinansowe będą ujawniać wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Dyrektywa Komisji Europejskiej określa również wspólny dla wszystkich standard raportowania pozafinansowego (tzw. ESRS), a także wprowadza obowiązkowy audyt raportów przez niezależne instytucje zewnętrzne. To dodatkowo wzmacnia potrzebę dostępu do danych dobrej jakości i zaangażowania w ich zbieranie pracowników z wielu obszarów organizacji. Przymus legislacyjny to element, który najmocniej wpływa na uwagę poświęcaną ESG przez inwestorów na rynku nieruchomości.” – mówi Anna Jarzębowska – Associate Director, ESG Consulting, CBRE

(…)

Pełna treść artykułu dostępna jest w kwietniowej edycji magazynu Personel i Zarządzanie: ttps://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-4-2024.html