Komisja Europejska ogłosiła swój program działań na rok 2024, który zawiera propozycje działań na nadchodzące miesiące. W planie tym podkreślono, że ponad 90% zobowiązań z 2019 roku zostało już spełnionych, a w obliczu zbliżających się wyborów europejskich, nowe inicjatywy mają na celu zrealizowanie pozostałych celów. Jednym z nich jest uproszczenie wymogów sprawozdawczych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które obecnie są uważane za nadmierne obciążenie i mogą negatywnie wpływać na konkurencyjność tych firm.

Komisja Europejska chce ulżyć MŚP

Podczas orędzia o stanie Unii, Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Komisja planuje redukcję wymogów sprawozdawczych na poziomie europejskim o 25% do końca jej obecnej kadencji. Komisja już zaproponowała inicjatywy mające na celu ulżenie MŚP, takie jak reforma unijnego kodeksu celnego, która może przynieść handlowcom oszczędności w wysokości 2 miliardów euro, oraz zmiana przepisów dotyczących badań statystycznych, która może obniżyć koszty, w tym dla MŚP, o 450 milionów euro.

W programie prac na 2024 rok zawarto 26 kolejnych propozycji uproszczeń, które obejmują m.in.:

  • skonsolidowanie nakładających się obowiązków,
  • zmniejszenie liczby firm objętych wymogami,
  • przesunięcie terminów wprowadzenia przepisów oraz
  • zwiększenie cyfryzacji procesów administracyjnych.

Przykładowo, planowane są zmiany w dyrektywie dotyczącej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (CSRD), która objąć będzie mniej firm, a terminy jej stosowania zostaną przesunięte, aby umożliwić przedsiębiorstwom dostosowanie się do nowych wymagań.

Ponadto, Komisja zachęciła do zgłaszania uwag dotyczących uciążliwych wymogów sprawozdawczych. Komisja podkreśla, że celem nie jest całkowita eliminacja obowiązków sprawozdawczych. Jest nim racjonalizacja poprzez usunięcie zbędnych obowiązków lub nieodpowiednich metod gromadzenia danych.

Inicjatywą obiecującą zawartą w programie jest również propozycja powołania pełnomocnika UE ds. MŚP, który wspólnie z zainteresowanymi stronami przeanalizuje istniejące przepisy pod kątem ich skuteczności i zapewni, że nowe inicjatywy będą korzystne dla przedsiębiorstw. Pełnomocnik ten będzie składał sprawozdania bezpośrednio przewodniczącej KE i będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady ds. Kontroli Regulacyjnej, oceniając inicjatywy legislacyjne pod kątem ich wpływu na przedsiębiorstwa.

Europejski biznes przyjął z zadowoleniem propozycje zawarte w programie prac KE. To istotny krok w kierunku redukcji obciążeń sprawozdawczych dla przedsiębiorstw. Konieczne jednak jest opracowanie bardziej ambitnej strategii, która przywróci przyjazne warunki prowadzenia biznesu w Europie. MŚP są szczególnie narażone na koszty związane z przepisami, ze względu na ich ograniczone zasoby ludzkie i finansowe, dlatego ważne jest, aby uwzględniać perspektywę przedsiębiorstw przy tworzeniu przepisów.

Małe i średnie, a fundamentalne

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę europejskiej gospodarki. Reprezentują one 99% wszystkich firm w UE, zatrudniając około 100 milionów osób i generując ponad połowę PKB Unii. Warunki prowadzenia biznesu w Europie stają się jednak coraz trudniejsze, aż 55% MŚP wskazuje na obciążenia administracyjne i przeszkody regulacyjne jako swoje główne problemy. Dlatego konieczne jest stworzenie bardziej przyjaznego otoczenia regulacyjnego, które wspomoże konkurencyjność przedsiębiorstw i pomoże im przetrwać skutki ostatnich kryzysów.

Poza racjonalizacją przepisów, istotne jest również opracowanie szerokiej strategii na rzecz dalszej integracji gospodarczej i likwidacji barier na rynku wewnętrznym. Warto zwrócić uwagę na jednolity rynek, szczególnie w kontekście tendencji protekcjonistycznych niektórych państw. Komisja Europejska powinna podjąć działania mające na celu wzmocnienie jednolitego rynku i zapobieżenie jego dalszej fragmentacji.

Ostatecznie, choć dotychczasowe propozycje są krokiem w dobrym kierunku, potrzebujemy bardziej ambitnych inicjatyw, aby rzeczywiście ulżyć europejskim przedsiębiorcom. Ważne jest, aby Komisja regularnie informowała o postępach w realizacji celu redukcji obciążeń o 25%, a także kontynuowała prace nad długoterminową strategią uwzględniającą perspektywę biznesu.