Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZNESTUBA.PL

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
  2. Korzystanie z serwisu
  3. Prawa autorskie i polityka prywatności
  4. Ograniczenia odpowiedzialności
  5. Dane osobowe
  6. Tryb postępowania reklamacyjnego
  7. Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego „BiznesTuba.pl”, a użyte w Regulaminie terminy należy rozumieć w następujący sposób:
 2. a) Administrator – Zorganizowana platforma internetowa „BiznesTuba.pl” składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępniana Użytkownikom przez podmiot Biznestuba Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. b) Newsletter – wydawany w formie elektronicznej zbiór materiałów oraz informacji: jest wydawany przez BiznesTuba.pl, przesyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  c) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z serwisu BiznesTuba.pl i usług.
 4. d) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.BiznesTuba.pl
 5. e) Usługa – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika Serwisu w oparciu o Regulamin, umożliwiająca w szczególności:

– zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez BiznesTuba.pl lub Partnerów,

– korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,

– korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet.

 1. f) Użytkownik – osoba fizyczna lub firma korzystająca w jakikolwiek sposób z Usług świadczonych przez BiznesTuba.pl w oparciu o Regulamin
 2. g) Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp. w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  h) Dane – wszelkie dane dostarczane przez Użytkowników w trakcie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub korzystania z Serwisu bądź Usługi, jak również w przesyłanej poczcie elektronicznej oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z realizacją Usługi, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. i) Konto Użytkownika – miejsce w Serwisie dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (tzn. podaniu loginu i hasła), za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do pobierania udostępnionych materiałów oraz dokonuje zarządza parametrami własnego konta Użytkownika.

1.2. Regulamin niniejszy stanowi regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344).

1.3. Użytkownicy mają możliwość korzystania z usług Serwisu oraz podmiotów współpracujących z Serwisem poprzez stosowne połączenia do stron internetowych. W takiej sytuacji Administrator nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a w/w podmiotami i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez w/w podmioty.

1.4. Każdy Użytkownik z chwilą rozpoczęcia działalności zmierzających w stronę skorzystania z usług Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień jako prawnej podstawy do korzystania z Serwisu.

1.5. Niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie z wyłączeniem usług określonych w szczególnych regulacjach.

1.6. Serwis jest otwarty dla każdego, kto posiada dostęp do publicznej sieci Internet. Z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie dochodzi do zawarcia umowy świadczenia Usług. Korzystanie z serwisu oznacza i potwierdza, iż Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.7. Korzystanie z serwisu możliwe jest na urządzeniach pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
a) Zastosowania przeglądarek internetowych Google, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer.
b) Dostęp do Internetu.

 1. c) Zaakceptowania przez przeglądarkę plików cookies.

1.8. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z usług Serwisu.
1.9. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo sądy powszechne.

 1. Korzystanie z Serwisu

2.1. Serwis „BiznesTuba.pl” dostępny pod adresem http://www.biznestuba.pl/ (dalej BiznesTuba.pl) jest autorskim portalem internetowym, którego celem jest dystrybucja drogą elektroniczną materiałów tekstowych, audio, video i fotograficznych („Materiały”) przygotowanych i opracowanych przez zespół redakcyjny Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest rozumiane jako akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
2.2. Rejestracja i korzystanie z zasobów portalu BiznesTuba.pl są bezpłatne. Użytkownicy korzystają z nadanej przez Administratora Serwisu nazwy identyfikującej Użytkownika (adres e-mail) oraz hasła dostępu (zwanego dalej „Hasło”). Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania Hasła umożliwiającego korzystanie z Konta Użytkownika osobom trzecim. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności zabezpieczyć Hasło przed wykorzystaniem go przez osoby trzecie. Odpowiedzialność za użycie Hasła przez osoby nieuprawnione ponosi Użytkownik. Rejestracja polegająca na założeniu Konta Użytkownika jest możliwa wyłącznie po włączeniu obsługi plików Cookies oraz dla posiadaczy aktywnej skrzynki e-mail. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta Użytkownika, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż: zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść niniejszego Regulaminu a wszelkie dane osobowe i inne informacje składające się na Profil Użytkownika przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na

2.3.  Użytkownik zarejestrowany w serwisie ma możliwość korzystania z treści i funkcjonalności Serwisu oraz Materiałów, które wymagają rejestracji i założenia Konta Użytkownika. Administrator Serwisu decyduje o treściach, funkcjonalnościach i Materiałach, które mogą być udostępniane zarejestrowanym Użytkownikom.

2.4. Za niezgodne z Regulaminem uważa się:

 1. a) Działanie w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu, poprzez korzystanie z nieodpowiedniego sprzętu i oprogramowania.
  b) Dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, między innymi naruszające dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie Administratora i osób trzecich.
  c) Rozpowszechnianie treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszające dobra osobiste i wizerunek obcych osób, także treści wulgarne i pornograficzne.
 2. d) Podejmowanie działań nakłaniających do popełnienia przestępstwa lub noszących znamiona popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, niemoralność oraz godzące w dobre imię Serwisu, jego właściciela, administratora lub innych osób.
 3. e) Podejmowanie jakiejkolwiek działalności komercyjnej, handlowej i promocyjnej bez zgody administratora Serwisu.
  5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody, pozbawić możliwości korzystania z Serwisu, jak również w całości lub częściowo ograniczyć dostęp do zasobów i usług w ramach niego świadczonych ze skutkiem natychmiastowym.
  2.6. Otrzymanie prawomocnego orzeczenia sądowego lub prawomocnej decyzji organu administracyjnego nakazującej usunięcie konta użytkownika lub treści Serwisu zostanie natychmiastowo wykonane.
  2.7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji użytkownika lub usunięcia jego konta, ponownie założonego po wcześniejszym usunięciu go przez Administratora, jak równiez w sytuacji gdy konto lub treści publikowane przez użytkownika w ocenie Administratora naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązującego prawa.

2.8. Każdy ma prawo do złożenia skargi na osobę lub treść opublikowaną w Serwisie, która w jego opinii narusza Regulamin lub obowiązujące prawo. Skargi należy wysyłać na adres: administracja@biznestuba.pl . Administrator zastrzega sobie 14-dniowy okres do zapoznania się z otrzymaną skargą.

 1. Prawa autorskie i polityka prywatności

3.1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, układy słowne, słowno-graficzne, rozwiązania nawigacyjne, ich wybór i zestawienie w Serwisie podlegają ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.2. Informacja o prawach autorskich dostępna jest przy każdym artykule, część  z publikowanych Materiałów może być oparta na licencjach Creative Commons. Eksploatacja treści przez inne podmioty niż Administrator Serwisu możliwa jest jedynie w przypadku wcześniejszej pisemnej zgody wyrażonej przez Administratora.
3.4. Od chwili opublikowania przez Użytkownika w Serwisie treści zgodnej z przyznanymi mu w Regulaminie uprawnieniami, Użytkownik udziela Administratorowi bezterminowej, nieodwołalnej, bezpłatneh, obowiązującej na całym świecie i niewyłącznej licencji na wszelkich polach eksploatacji.
3.5. Korzystanie z utworów lub baz danych znajdujących się w Serwisie nie skutkuje uzyskaniem żadnych praw, ani licencji do tych utworów lub baz danych.

3.6. Użytkownik zamieszczający materiały jednocześnie oświadcza, że są one pozbawione wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz nie są obciążone roszczeniami i prawami osób trzecich, że jest właścicielem uprawnień i zgody na ich wykorzystanie do tego, by mógł je udostępniać w ramach Serwisu Rynek Informacji.
3.7. Szczegóły dotyczące polityki prywatności Administratora Serwisu zawiera Polityka Prywatności.

 1. Ograniczenia odpowiedzialności

4.1. Treści znajdujące się w Serwisie stanowią jedynie pogląd i opinię ich autora. W związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

4.2. Zamieszczane w Serwisie treści pochodzące od osób trzecich, w szczególności w sekcjach „Eksperci” i „Wywiady”, gdzie publikowane są poglądy autorów. Nie stanowią one oficjalnego stanowiska Administratora, w związku z czym Administrator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

4.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.

4.4. W przypadku zakłóceń działania Serwisu lub jego niedostępności z przyczyn niezależnych od Administratora i którym Administrator nie był w stanie zapobiec, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
4.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik a które uniemożliwiają mu prawidłowe i pełne korzystanie z Serwisu.

4.6. Administrator zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian w Serwisie oraz materiałach opublikowanych przez zespół redakcyjny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

4.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasoby stron, do których odniesienia w postaci zewnętrznych linków znajdują się na stronie Serwisu.

4.8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez Użytkownika a niezgodne z niniejszym Regulaminem.

4.9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do jego zamknięcia bez uprzedniego powiadomienia.

 1. Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych jest Biznestuba Sp.  z o.o. , o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący usługi nie stanowi inaczej.

5.2. Zakładając Konto Użytkownika w Serwisie oraz subskrybując Newsletter, Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe w zakresie imienia i nazwiska oraz własnego adresu e-mail  i jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie, pozyskuje również pełne informacje w zakresie sposobu ich przetwarzania, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5.3. Gromadzenie i przetwarzanie dobrowolnie podanych przez Użytkowników danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.4. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są w celu umożliwienia korzystania z treści, funkcjonalności i Materiałów Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Każda z osób informowana jest o dobrowolności podania danych i złożenia deklaracji, jak również o przysługujących jej, na podstawie przepisów prawa, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uprawnieniach, w tym prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz, że skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody. Administrator danych informuje również osoby, których dane dotyczą, iż zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługuje im prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Osoby te informowane są również, że dane ich dotyczące nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa powszechnego, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie posiadania Konta Użytkownika w Serwisie, ewentualnie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wycofania zgody, a po tym czasie będą usuwane z bazy  danych Serwisu, z zastrzeżeniem, że mogą być przetwarzane dla celu i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powyższe. Administrator danych wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: iodo@biznestuba.pl .

5.5. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Usługi i w zakresie do tego niezbędnym. Wykorzystanie w innym celu możliwe będzie jedynie w przypadku uzyskania zgody Użytkownika i we wskazanym przez niego zakresie.

5.6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, tym samym do ich uaktualniania, poprawiania i usunięcia. W takiej sytuacji należy to zgłosić pod adres: iodo@biznestuba.pl . Jeśli dane osobowe są niezbędne Administratorowi Serwisu do wykonania Usługi na rzecz Użytkownika, ich usunięcie rozumiane jest jako rezygnacja z jej świadczenia na rzecz Użytkownika.

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego

6.1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu Rynek Informacji, podając Imię, Nazwisko, adres oraz dokładnie opisując problem, w związku z którym pisze reklamację.
6.2. Reklamacje należy wysyłać na adres redakcji Serwisu – administracja@biznestuba.pl .

6.3. Administrator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia otrzymanej reklamacji w okresie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
6.4. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia nietypowych, szczególnych działań, Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu odpowiedzi na reklamacje maksymalnie o 14 dni od standardowego okresu rozpatrywania. Jeśli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało dodatkowych informacji od Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do każdorazowego wydłużenia okresu rozpatrywania reklamacji o czas oczekiwania na informacje od Użytkownika.

6.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

 1. Postanowienia Końcowe

7.1. Regulamin wchodzi w życie dnia 01-03-2020

7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7.3. Regulamin i jego postanowienia podlegają prawu polskiemu, z zastrzeżeniem regulacji prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7.4. Użytkownicy Serwisu mają nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pomocą odsyłacza na stronie głównej Serwisu., z możliwością pobrania, utrwalenia i wydrukowania.

7.5. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian w Regulaminie oraz w Serwisie w każdej chwili bez podania przyczyny. Zmiany obowiązują od momentu umieszczenia na stronie, o ile nie zastrzeżono inaczej. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Brak akceptacji oznacza zawieszenie możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu dostępnych po zmianie Regulaminu. Dodanie nowych funkcjonalności nie oznacza zmiany Regulaminu.

7.6. Potencjalna zmiana właściciela Serwisu nie będzie miała wpływu na prawa i obowiązki Użytkowników, ewentualne zmiany mogą być związane z dostosowywaniem do prawa.


Dokument stworzony przy współudziale Kancelarii Prawnej
FILIPEK & KAMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA