Top 10 czynników zmian mających wpływ na przyszłość edukacji. W świecie ciągłych zmian, innowacji i szybkiego tempa, również wyzwania stojące przed edukacją stają się wielowymiarowe. Rośnie zatem konieczność szerokiego spojrzenia na zachodzące zmiany; niezbędne jest zrozumienie ich wzajemnych zależności i wpływów. Ważna staje się umiejętność łączenia wielu kompetencji i umiejętności.

Potrzebna jest holistyczna wizja edukacji. Głośno mówi się, że pandemia będzie miała znaczący wpływ na uczniów i studentów. Pojawiają się obawy, że skutki kilku- czy kilkunastomiesięcznej izolacji mogą wpłynąć na ich sposób postrzegania świata, zmienić sposób budowania relacji i funkcjonowania społecznego. Ponadto mieć wpływ na ich zdrowie (zwłaszcza psychiczne). Efekty COVID-19 mogą zatem pozostać z nami na lata. Badania wciąż trwają, ale pewne jest to, że młodsze pokolenie ma na swoich barkach nowe obciążenia. Częściowo pozbawione zostało bowiem naturalnych kontaktów rówieśniczych. Zaburzony został ich uporządkowany świat regularnych zajęć, przedefiniowana została motywacja do nauki, sposób przyswajania wiedzy.

Ranking Top 10 czynników zmian mających decydujący wpływ na przyszłość edukacji

Ranking bazuje na wynikach badania ankietowego, w którym eksperci i przedstawiciele Future Adopters wskazywali, na ile dany czynnik będzie miał decydujące wpływ dla przyszłości edukacji.

1.W kierunku innowacyjności (think different)

Transformacja cyfrowa oraz globalne wyzwania (społeczne i środowiskowe), z którymi przyszło zmierzyć się nowym generacjom, wymuszają wdrożenie nowych modeli w edukacji i biznesie, opartych na innowacyjności i kreatywności. Umiejętnie wykorzystane nowe technologie dają bowiem nowe możliwości działania i rozwiązywania problemów, które były niewykonalne w przeszłości.

2.Robotyzacja

Postępująca robotyzacja i automatyzacja życia sprawia, że maszyny w coraz większym stopniu są obecne w społeczeństwie. Roboty pracują ramię w ramię z ludźmi. Rozwiązania technologiczne oparte na sztucznej inteligencji zlikwidowały większą część zawodów. Wiele z państw wprowadziło różne rodzaje dochodu podstawowego.

Top 10 czynników zmian mających wpływ na przyszłość edukacji -dwie głowy, jedna w kolorze białym ,druga w czarnym.
Top 10 czynników zmian mających wpływ na przyszłość edukacji

3.Brain computer interface

BCI lub inaczej Brain Machine Interface (BMI) to rozwiązanie technologiczne, pozwalające na komunikację między mózgiem a odpowiednim urządzeniem zewnętrznym.

4.Kultura nanosekundy

Oczekiwanie, że wszystko będzie dostępne od razu i natychmiast, wpływa na nieustanną walkę o uwagę. Jest przede wszystkim efektem zmian technologicznych (takich jak np. rozwój internetu, urządzeń mobilnych, aplikacji). Ponadto społecznych (zmieniające się oczekiwania, zwłaszcza młodszych grup wiekowych). Zmienia funkcjonowanie nie tylko organizacji i biznesu, ale także edukacji czy miast.

5.Klimatocentryzm

Zbliżająca się katastrofa klimatyczna wymaga radykalnych zmian – na poziomie działań systemowych, ale i jednostkowych. Wymaga szukania rozwiązań, kontrpropozycji i świadomego funkcjonowania w gospodarce obiegu zamkniętego. Ponadto także generuje nowe zawody i zapotrzebowanie na nowe umiejętności.

6.Tsunami technologiczne

Technologie funkcjonują niewidzialnie wokół ludzi, wpisując się w ich codzienne życie. Granice pomiędzy światem rzeczywistym i wirtualnym są coraz bardziej niewyraźne, a rozwiązania technologiczne czy zdigitalizowane produkty i usługi oraz inteligentne miasta zmieniają nieustannie funkcjonowanie społeczeństw. Wymuszają także ciągłe dostosowywanie się do nowych narzędzi oraz zmieniają podejście do prywatności.

7.Holistyczna spójność

Stajemy przed szeregiem globalnych, kompleksowych wyzwań, do których potrzebujemy często szerszego spojrzenia. Szybkie zmiany, które równolegle wpływają na społeczeństwa, gospodarkę, urbanistykę, kulturę czy edukację, coraz częściej wymagają zrozumienia całego kontekstu.

8.Algorytmizacja życia

Na skutek algorytmizacji człowiek staje się produktem. Systemy, z których korzysta, i narzędzia, którymi się posługuje, budują zindywidualizowane katalogi wiedzy, potrzeb czy motywacji i zachowań. Dane służą do projektowania wielu różnych aktywności na podstawie konkretnych informacji. Życie zawodowe, edukacja, dbanie o zdrowie stają się w pełni zautomatyzowane dzięki postępującej transformacji sztucznej inteligencji czy rozwojowi narzędzi IOT (ang. Internet of Things).

9.Kultura indywidualizmu

Rośnie kultura indywidualizmu, ale i liczba gospodarstw jednoosobowych. Z jednej strony zatem coraz wyraźniejsza staje się potrzeba zrozumienia i poznania siebie: swoich emocji, mocnych i słabszych stron, schematów myślowych, cech osobowości, umiejętności zarządzania sobą. Jednak z drugiej ważna staje się umiejętność współpracy, pracy grupowej, wymiany pomysłów i doświadczeń.

10. Kultura współpracy

Różne organizacje (uczelnie, miasta, biznes, ośrodki kultury i nauki) ściśle współpracują ze sobą, starając się wyprzedzać potrzeby rynku pracy oraz odpowiadać na rodzące się wyzwania. Umacnia się przekonanie, że współpraca jest najsilniejszym generatorem zmian i praktycznego rozwiązywania problemów.

Źródło: Raport „Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046”