Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie świętuje 30-lecie. W kwietniu 1991 r. Minister Finansów reprezentujący Skarb Państwa i Minister Przekształceń Własnościowych, podpisali akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziś GPW jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie.

Polski rynek kapitałowy jest rynkiem młodym, mimo to jest bardzo dobrze oceniany. W 2018 r. z FTSE Russell reklasyfikowała polski rynek giełdowy i notowane na nim instrumenty do kategorii najbardziej rozwiniętych gospodarek światowych.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie świętuje 30-lecie - ekran z notowaniami kursów z Giełdy Papierów Wartościowych.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie świętuje 30-lecie

Giełda Papierów Wartościowych współpracuj z Ministerstwem Finansów

W Ministerstwie powstają projekty regulacji prawnych dotyczących rynku kapitałowego oraz instytucji i usług finansowych w sektorze kapitałowym. 22 marca 1991 r. Sejm przyjął ustawę prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych uchwalonej. W ten sposób powstały podstawy prawne funkcjonowania głównych instytucji rynku kapitałowego. Ze szczególnym uwzględnieniem GPW. Ponadto Ministerstwo Finansów (MF), GPW oraz inne podmioty rynku kapitałowego ze sobą współpracują. MF pełni rolę regulacyjną dla ich funkcjonowania.

W ramach swoich kompetencji MF koncentruje się na zapewnianiu otoczenia regulacyjnego, umożliwiającego działalność Giełdy zgodnie z kluczowymi dla rynku regulowanego zasadami. To powszechny i równy dostęp inwestorów do informacji w tym samym czasie oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania instrumentów finansowych.

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego

W ostatnich latach rząd wysłał jasny sygnał, jak ważny dla dynamicznego rozwoju krajowej gospodarki jest rynek kapitałowy. Ministerstwo Finansów opracowało Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), którą obecnie, wspólnie z partnerami, w tym GPW, realizuje.

SRRK to przede wszystkim pierwszy kompleksowy plan rozwoju rynku kapitałowego w Polsce na lata 2019-2023. Obejmuje uproszczenie procedur administracyjnych dla uczestników rynku kapitałowego oraz podjęcie innych działań mających zwiększyć skalę pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa. Ponadto płynność rynku i efektywność instytucji pośredniczących oraz zwiększyć poziom oszczędności prywatnych.

Oficjalne obchody jubileuszowe GPW można obejrzeć na stronie https://30latgpw.pl/ .

Źródło: GPW