Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Krótka forma, przejrzystość i spójność z aktualnymi trendami oraz regulacjami europejskimi – to atrybuty „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego 29 marca br. przyjęła Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

  • Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przyjęła „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”
  • Nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na GPW wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

Zasady ładu korporacyjnego towarzyszą spółkom giełdowym od 2002 roku. Nie są to regulacje giełdowe czy przepisy prawa, a zbiór norm i zasad szczególnego postępowania. Zarówno organów spółek jak i ich relacji z akcjonariuszami, inwestorami i interesariuszami. Zasady ładu korporacyjnego ujęte w zbiór „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” co jakiś czas muszą podlegać zmianom, ponieważ zmieniają się realia, potrzeby, a przede wszystkim otoczenie prawne. Część zasad Dobrych Praktyk migruje do przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 -sala GPW, na ekranach wyświetlają sie notowania giełdowe
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Nowe zasady od 1 lipca 2021 r.

Przede wszystkim nad zbiorem Dobrych Praktyk 2021 pracowało grono ekspertów reprezentujących różne grupy uczestników rynku kapitałowego, wchodzących w skład Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego.
Wśród nowości, a zgodnie z oczekiwaniami rynku, w nowych Dobrych Praktykach znalazły się zagadnienia ESG. W dokumencie pojawiły się tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju, ochrony klimatu, różnorodności w składzie organów spółek i równości wynagrodzeń. Ponadto w Dobrych Praktykach 2021 znalazły się też nowe tematy związane z realizacją praw akcjonariuszy, z przebiegiem Walnego Zgromadzenia. Ponadto także z wypłatą dywidendy czy też emisjami bez prawa poboru.

Nowe zasady ujęte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” wejdą w życie 1 lipca 2021 r. Pierwsze informacje dotyczące stosowania Dobrych Praktyk 2021 spółki będą zobowiązane opublikować w terminie do 31 lipca 2021 roku.

Dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz szczegółowe informacje  dostępne są stronie internetowej GPW: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki

Źródło: GPW