Przedłużone pobyty. Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców w czasie epidemii COVID-19. Zatrudnianie cudzoziemców dla wielu przedsiębiorców oznacza skomplikowaną oraz długoterminową procedurę. Z tego też powodu pracodawcy często nie decydują się na zatrudnienie zagranicznych pracowników. Z kolei w czasach epidemii koronawirusa zatrudnienie cudzoziemców wiąże się ze sporymi ułatwieniami. Specjalnymi regulacjami, które pozwalają na czasowe przedłużenie legalności pobytu czy też zatrudnienie w Polsce. Jakie to rozwiązania?

Proponowane rozwiązania zostały zawarte w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r. poz. 374, zwana dalej: ustawą), a także jej nowelizacjach. Ustawa ta wprowadziła szczególne rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Przedłużone pobyty. Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców w czasie epidemii COVID-19  - okładka magazynu HR Personel i Zarządzanie.
Przedłużone pobyty. Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców w czasie epidemii COVID-19

Od kiedy ważne zezwolenie na pracę?

Jednym z ważnych ułatwień wprowadzonych przez ustawę jest przedłużenie ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców. Jeśli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę pracownika będącego cudzoziemcem przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to ulega przedłużeniu. Z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni (czyli stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego). Regulacja ta znajduje zastosowanie do wszystkich zezwoleń na pracę. W tym zezwolenia na pracę sezonową, oraz ma zastosowanie odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.

Z uwagi na to, że w Polsce jako podstawę zatrudnienia cudzoziemców stosuje się często oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, to również w tym zakresie w przepisach specjalnych wskazanych w ustawie znalazły się dodatkowe regulacje. Jeżeli zatem w oświadczeniu cudzoziemca o powierzeniu pracy, które zostało zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W związku z SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Biorąc pod uwagę, że praca na podstawie oświadczenia może być zasadniczo wykonywana nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, to w okresie epidemii dodatkowego okresu wykonywania pracy na podstawie ww. przepisów nie wlicza się do okresu świadczenia. Oznacza to, że cudzoziemiec może wykonywać pracę przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Warunki zatrudnienia w okresie pandemii

Rozwiązania wprowadzone tarczą antykryzysową w postaci zmiany wymiaru etatu bądź warunków zatrudnienia mogą dotyczyć również pracowników z zagranicy. Jeśli pracodawca zdecydowałby się w okresie trwania epidemii na zmianę warunków zatrudnienia również cudzoziemca na podstawie przepisów ustawy (art. 15z5 ustawy), to cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia. Uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Zmiana warunków zatrudnienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, może dotyczyć warunków wskazanych w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Ponadto zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pracę sezonową, oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu: HR Personel & Zarządzanie