Home Bezpieczeństwo Przewozisz towary „wrażliwe” i chcesz uniknąć kar? Pamiętaj o systemie lokalizacji pojazdów

Przewozisz towary „wrażliwe” i chcesz uniknąć kar? Pamiętaj o systemie lokalizacji pojazdów

Od 1 października tego roku każdy pojazd przewożący tzw. towar wrażliwy, będzie musiał zostać dodatkowo wyposażony w system lokalizacji pojazdów. Chcąc ułatwić Państwu wybór takiego systemu przybliżamy obowiązki związane z ustawą oraz najważniejsze cechy oferowanych rozwiązań na rynku.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2018 o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, Ustawodawca wprowadził obowiązek wyposażenia pojazdów w system ich lokalizacji, który w czasie rzeczywistym będzie przekazywał informacje o położeniu pojazdu do Krajowej Administracji Skarbowej PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej).

Jak przedstawia ustawa, w przypadku braku wymaganego systemu, jego niewłączenia lub tymczasowego uszkodzenia (lub zaniku sygnału), przepisy przewidują wysokie grzywny zarówno dla nadawcy jak i odbiorcy towarów, włącznie z zatrzymaniem transportu do momentu wyjaśnienia sytuacji (w tym także nałożenia przez służby kontrolujące nakazu konwojowania pojazdu). Co ważne, ze względów wynikających z rozporządzenia, najistotniejszymi raportami dla firm, są te które wskazują na miejsce podjęcia „towaru” oraz miejsca „jego pozostawienia” wraz z uwzględnieniem numerów rejestracyjnych środka transportu (oraz ilości pobranego „towaru”).

Zobacz też:

Monitoring floty – jak to działa i co może przynieść firmie?

Wśród film, które oferują rozwiązania GPS, a są przy tym zintegrowane z systemem PUESC jest znana marka Konsalnet.

– Oferowany przez nas system monitoringu Konsalnet GPS pozwala na automatyczne śledzenie bieżącej pozycji pojazdu, kontrolę stanu pracy pojazdu, zautomatyzowanie planowania prac oraz weryfikację ich wykonania (zakończenia przewozu!). Nasz zespół wykwalifikowanych konsultantów pracujący 24/h w naszej stacji monitorowania alarmów dopilnuje prawidłowego działania urządzeń monitorujących – dla portalu BiznesTuba.pl komentuje Paweł Turniak, dyrektor ds. systemów GPS w firmie Konsalnet, dodając:Gdy zaś dojdzie do alarmującego zdarzenia np. urządzenie GPS przejdzie w tryb uśpienia czy też nastąpi zanik sygnału GPS/GPRS, nasz konsultant zgodnie z ustalonymi wspólnie z kontrahentem procedurami, skontaktuje się ze wskazanymi do kontaktu osobami i powiadomi o ew. nieprawidłowościach czy zaistniałym alarmie w celu podjęcia działań, które będą zapobiegały przed nałożeniem ewentualnych kar przez organy kontrolujące.

Co ważne, Konsalnet na życzenie klientów oferuje także możliwość wysłania grupy interwencyjnej, która zapewni ochronę pojazdów i ładunków każdego typu, w dowolnym miejscu na terenie naszego kraju.

Sprawdź, czy To co przewozisz jest towarem wrażliwym

Do towarów wrażliwych zakwalifikowano m.in.:

             nieoznaczone znakami akcyzy alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 5 litrów

             oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, np. benzen, toluen, ksylol, naftalen

             oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, benzyna lakiernicza, benzyna lotnicza, benzyna silnikowa, oleje napędowe, oleje opałowe; oleje odpadowe, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów

             alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane Pochodne, np. alkohol metylowy, alkohol propylowy, alkohol izopropylowy, alkohol butylowy, sorbitol, glikol, gliceryna, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów

             kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

             preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach); preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów

             środki przeciwstukowe; inhibitory utleniania; inhibitory tworzenia się żywic; dodatki zwiększające lepkość; preparaty antykorozyjne; pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów

             zawierające alkohol etylowy – organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów

             zawierające alkohol etylowy – środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów

             gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, np. oleje fuzlowe powstające jako produkt uboczny przy produkcji alkoholu etylowego

             biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

             susz tytoniowy – za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym (kod systemowy 0001) – bez względu na jego ilość w przesyłce

             alkohol skażony – Wyroby nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi zawierające alkohol całkowicie skażony (kod systemowy 0002)