Home Bezpieczeństwo Klient lepiej chroniony w ubezpieczeniach

Klient lepiej chroniony w ubezpieczeniach

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która wdroży do polskiego prawa m.in. dyrektywę Wypłacalność II, umożliwi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzmocnienie ochrony klienta w ubezpieczeniach.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów projekt ustawy, zawierający też rozwiązania prokonsumenckie zaproponowane przez UKNF w 2011 r., może trafić do Sejmu w marcu br. i zostać uchwalony w obecnej kadencji parlamentu. Po uchwaleniu ustawy, KNF zyska podstawę do wydania rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących m.in.:

  • zarządzania produktem – określone zostaną etapy i zasady, na jakich zakłady ubezpieczeń będą projektować, analizować i weryfikować produkt przed jego wprowadzeniem na rynek, jak również zasady, które będą obowiązywać w trakcie całego życia produktu, tak aby zakłady tworzyły, wprowadzały na rynek i posiadały w swojej ofercie jedynie takie produkty ubezpieczeniowe, których cechy, w tym dotyczące ryzyka, opłat czy kanałów dystrybucji mogły spełniać oczekiwania klientów, do których oferta jest kierowana;
  • badania adekwatności produktu (tzw. „MiFID w ubezpieczeniach”) – zakłady ubezpieczeń będą miały obowiązek oceniać, czy produkt oferowany danemu klientowi jest odpowiedni do jego potrzeb, wiedzy, doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń na życie i jego sytuacji finansowej oraz szerzej informować klienta o produkcie, co ograniczy ryzyko nietrafnej sprzedaży; KNF wskaże jak ubezpieczyciele mają analizować z jednej strony potrzeby klienta, a z drugiej strony jego możliwości, jeśli analiza wykaże, że produkt jest dla klienta nieodpowiedni, to zakład ubezpieczeń produktu nie zarekomenduje, a klient, który nadal będzie chciał go nabyć, będzie musiał odręcznie sporządzić treść oświadczenia, że jest świadomy ryzyka i jest zdecydowany na produkt, mimo negatywnej rekomendacji zakładu ubezpieczeń.

Prace nad rekomendacjami KNF już się rozpoczęły. Projekty założeń rekomendacji zostaną przedstawione członkom Komisji w połowie bieżącego roku. Po przeprowadzeniu publicznych konsultacji, wydanie rekomendacji jest planowane na początku 2016 r. Dlatego kluczowe jest, aby ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej została przyjęta w obecnej kadencji parlamentu.

Kontynuowana będzie także współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Rzecznikiem Ubezpieczonych.

Dodatkowo, rozpoczęły się również w UKNF wstępne prace analityczne nad rekomendacjami w sprawie szkód osobowych, w których określony zostanie pożądany przebieg procesu obsługi przez zakład ubezpieczeń roszczeń z tytułu zadośćuczynienia za szkodę na osobie oraz za śmierć osoby bliskiej. Wskazane zostaną m.in. czynniki jakie zakład ubezpieczeń powinien brać pod uwagę przy wycenie szkody i ustalaniu rezerw technicznoubezpieczeniowych. Rekomendacje będą bazowały na analizie praktyki rynkowej, przepisów prawa oraz doświadczeń UKNF i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego. Założeniem jest wydanie rekomendacji przez KNF w I połowie 2016 r.

źródło: Komisja Nadzoru Finansowego