Budżet na 2022 r. z pomocą dla rozwoju gospodarki. Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2022 r. Dochody budżetu mają wynieść 475 mld zł, wydatki 505,6 mld zł, a deficyt 30 mld zł. Projekt budżetu na rok 2022 jest odpowiedzią na potrzeby polskiej gospodarki, która powraca na ścieżkę wzrostu po kryzysie związanym z pandemią. Prognozuje się, że w tym roku PKB zwiększy się w ujęciu realnym o 4,9%, a w 2022 r. tempo jego wzrostu wyniesie 4,6%. W budżecie na 2022 rok znajdą się środki zarówno na realizację zadań inwestycyjnych, stymulujących rozwój gospodarki, jak i na kluczowe programy społeczne.

Przede wszystkim projekt zakłada m.in. zwiększenie w budżecie wydatków na zdrowie do 5,75 % PKB. Waloryzację rent i emerytur (wskaźnikiem na poziomie 104,89 %) obronę narodową (w wysokości 2,2% PKB). Ponadto szkolnictwo wyższe i naukę. Zwiększa też fundusz wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Budżet na 2022 r. wsparciem dla rozwoju gospodarki - Grafika z logo MF, banknotami i napisem Budżet 2022.
Budżet na 2022 r. wsparciem dla rozwoju gospodarki

W projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. przyjęto:

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 475,6 mld zł,
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 505,6 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości 30 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 2,8% PKB.
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 55,5 % PKB

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

Wzrost:

 • PKB w ujęciu realnym o 4,6 proc.,
 • inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3 proc.,
 • przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 7,5 %,
 • spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 9,2 proc.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2022 rok zakłada:

 • dochody budżetu środków europejskich: 85,9 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 96,2 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 10,2 mld zł.

Dochody

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie miał wpływ dalszy dynamiczny rozwój gospodarki.

Prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim wyżej wymienionymi szacunkami czynników makroekonomicznych.

Przewidywana jest również wpłata do budżetu państwa pochodzącą z zysku NBP w wysokości 844,5 mln zł.

Wydatki

Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej.

Przede wszystkim kwota wydatków na 2022 rok została powiększona o jedną trzecią skorygowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań nakierowanych na powstrzymanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii w 2020 roku. Tym samym, projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

Ustawa budżetowa na 2022 r. zapewnia m.in.:

 • zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75% PKB,
 • środki na kluczowe programy społeczne takie jak 500+, „Dobry Start” czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89%,
 • 2,2% PKB na obronę narodową,
 • zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
 • realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Źródło: gov.pl