Home Bezpieczeństwo Sankcje za podawanie ubezpieczycielowi nieprawdziwych informacji

Sankcje za podawanie ubezpieczycielowi nieprawdziwych informacji

Ubezpieczyciel ma prawo zastosować sankcje, gdy wykryje nieprawdziwość informacji podawanych przez kierowcę. Warto wiedzieć, czy w takiej sytuacji możliwa jest odmowa wypłaty odszkodowania. 

Swoboda karania kierowców za podawanie nieprawdziwych danych w ramach polisy OC, została wyeliminowana na gruncie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wspomniana ustawa bardzo dokładnie reguluje wszystkie zasady funkcjonowania obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców.

Ustawodawca określił również sankcje za podawanie ubezpieczycielowi nieprawdziwych informacji. Zgodnie z art. 8a ustęp 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, „jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości”. Ubezpieczyciel nie może karać kierowcy za brak wymaganych informacji, gdy formularz ubezpieczeniowy zawierający braki, został wcześniej zaakceptowany i był podstawą do zawarcia umowy obowiązkowego OC (patrz art. 8a ustęp 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Warto wiedzieć, że sankcja związana z dopłatą składki za OC, obowiązuje dopiero od lutego 2012 r. Wspomnianą sankcję zakłady ubezpieczeń mogą stosować również wtedy, gdy nie doszło jeszcze do wypadku spowodowanego przez nieuczciwego kierowcę. Prawo zakazuje jednak ubezpieczycielom stosowania dodatkowych kar w przypadku podania nieprawdziwych informacji przez właściciela samochodu. W szczególności zakład ubezpieczeń nie może odmówić wypłaty odszkodowania z OC. „Taka sankcja byłaby niekorzystna również dla osoby poszkodowanej w wypadku, gdyż ograniczałaby możliwość uzyskania szybkiego zadośćuczynienia lub odszkodowania” – wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Obecne zasady karania kierowców za podawanie niewłaściwych informacji, nie są szczególnie dotkliwe dla takich osób. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że ubezpieczycielom coraz łatwiej jest wykryć niezgodność informacji otrzymanych od kierowcy ze stanem faktycznym. Taka sytuacja dotyczy m.in. historii szkód. Warto wiedzieć, że ubezpieczyciele oraz agenci ubezpieczeniowi mają dostęp do specjalnej bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w której zostały uwzględnione praktycznie wszystkie zgłoszone wypadki drogowe z ostatnich lat.

Kierowcy powinni wiedzieć, że w przypadku dobrowolnych polis komunikacyjnych (m.in. Autocasco), ubezpieczyciele mają znacznie więcej swobody, jeżeli chodzi o karanie za nieprawdziwe informacje w formularzu ubezpieczeniowym. „Ta różnica wynika z faktu, że dobrowolne polisy dla właścicieli aut nie zostały tak mocno uregulowane ustawowo, jak obowiązkowe OC. Zasady działania Autocasco regulują przede wszystkim ogólne przepisy kodeksu cywilnego (KC) dotyczące ubezpieczeń. Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 815 par. 3 ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za skutki okoliczności nie podanych do jego wiadomości (z naruszeniem prawa)” – wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl