Posłowie PE walczą z ubóstwem w Unii Europejskiej. Aby walczyć z ubóstwem pracujących, posłowie do PE domagają się działań w zakresie płacy minimalnej i wsparcia dla osób najbardziej zagrożonych. W tym kobiet i pracowników „gospodarki fuch”.

Prawie 10% pracowników w UE żyje w ubóstwie. 21,7% ludności jest dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pandemia może tę sytuację jeszcze zaostrzyć.

W związku z tym posłowie wezwali Komisję Europejską i państwa członkowskie do włączenia zapobiegania ubóstwu pracujących do ich nadrzędnego celu wyeliminowania ubóstwa w UE. Ponieważ zasada, że „praca jest najlepszym lekarstwem na ubóstwo” nie odnosi się do sektorów o niskich zarobkach ani osób pracujących w niepewnych i nietypowych warunkach.

Dyrektywa w sprawie wynagrodzeń minimalnych

Posłowie z zadowoleniem przyjęli projekt Komisji Europejskiej w sprawie unijnych przepisów o adekwatnych minimalnych wynagrodzeniach. Określając go jako ważny krok w kierunku zapewnienia wszystkim możliwości utrzymania się z pracy i uczestnictwa w życiu społecznym.

Stwierdzili, że prawo powinno zagwarantować, że pracodawcy nie będą odliczać kosztów wykonywania pracy (takich jak zakwaterowanie lub wyposażenie) od minimalnego wynagrodzenia.

Praca minimalna w UE 

  • 21 krajów UE ma ustawowe wynagrodzenie minimalne 
  • 6 krajów (Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja) mają płace minimalne chronione układami zbiorowymi 
Posłowie PE walczą z ubóstwem pracujących w unii -kobieta pracująca zdalnie siedzi przed otwartym laptopem
Posłowie PE walczą z ubóstwem pracujących w unii

Równe warunki pracy dla pracowników platform internetowych

Posłowie stwierdzili, że w celu zwalczania ubóstwa pracujących, ramy prawne o minimalnych warunkach pracy powinny mieć zastosowanie do wszystkich pracowników. W tym pracowników nietypowych lub niestandardowych w gospodarce cyfrowej, którzy często pracują w niepewnych warunkach. Powinni oni również podlegać prawu pracy i przepisom o ubezpieczeniach społecznych i mieć możliwość angażowania się w negocjacje zbiorowe, stwierdzili posłowie.

Kobiety bardziej zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Kobiety w UE zarabiają średnio 15% mniej niż mężczyźni, częściowo ze względu na niższy udział w rynku pracy. Aby temu zaradzić, posłowie wezwali kraje UE do wdrożenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Ponadto do podjęcia działań na rzecz rozwiązania problemu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Ponadto także zagwarantowania dostępu do przystępnej cenowo i dobrej jakości opieki nad dziećmi.

Źródło: Parlament Europejski