Home Unia Europejska Komitet Regionów nt. strategii leśnej Unii Europejskiej

Komitet Regionów nt. strategii leśnej Unii Europejskiej

W Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Komitetu Regionów UE trwają obecnie prace nad przeglądem strategii leśnej Unii Europejskiej. Jak podkreślono w dokumencie roboczym, który stanowi punkt wyjścia do wydawanej przez Komitet Regionów opinii, strategia leśna UE musi być kompleksowa. Nadal powinna też – w ocenie samorządowców – opierać się na wielofunkcyjności lasów i na ich wieloaspektowym wpływie społeczno-gospodarczym.

W Unii Europejskiej kompetencje w zakresie kwestii związanych z leśnictwem należą do państw członkowskich. W kilku dziedzinach mających wpływ na obszary leśne i ich wykorzystanie Unia Europejska ma jednak wyłączne kompetencje lub dzielone z państwami członkowskimi, regionami i społecznościami lokalnymi, a także organizacjami międzynarodowymi. Do dziedzin tych należą w szczególności polityka handlowa, polityka rolna, polityka ochrony środowiska, polityka rozwoju i wdrażanie międzynarodowych porozumień w sprawie zmian klimatu.

Spowodowało to konieczność zapewnienia na szczeblu UE koordynacji polityk UE mających wpływ na kwestie związane z leśnictwem oraz oceny skutków globalnych zobowiązań UE w zakresie zrównoważonego wykorzystania lasów. „Strategia leśna jest dobrym narzędziem koordynacji na szczeblu UE. Powinna uwzględniać wspólne cele państw członkowskich oraz różnice między nimi” – podkreślono w dokumencie Komitetu Regionów.

Lasy pokrywają 43 proc. powierzchni lądowej państw członkowskich UE. Na powierzchnię tę składają się bardzo zróżnicowane lasy, zarówno pod względem rodzaju, jak i możliwości korzystania z nich. „Ponad 60 proc. tych lasów znajduje się w rękach prywatnych, zaś pozostała część pozostaje własnością publiczną na różnych poziomach. Własność władz lokalnych i regionalnych to trzecia najczęstsza forma własności lasów w Europie” – zaznaczono.

Według autorów dokumentu, jako że władze lokalne i regionalne mogą być właścicielami lasów, mogą również zarządzać lasami i wdrażać przepisy ich dotyczące, mają doświadczenie i fachową wiedzę w tej dziedzinie.

 

 

Źródło: www.kurier.pap.pl