Fot. Krystian Szczęsny FOTOactions

Konferencją prasową z udziałem Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju – Iwony Wendel 25 września tego roku Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie zainaugurował projekt „Wzornictwo-Biznes-Zysk”, finansowany z działania 5.2 „Wspieranie Instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”.

W ostatnich latach nastąpiło przyspieszenie procesu zbliżania rozwoju Polski z najbardziej rozwiniętymi krajami UE, do czego przyczyniły się m.in. inwestycje wsparte ze środków funduszy strukturalnych, a także wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki osiągnięty dzięki działaniom na rzecz inteligentnego rozwoju. Jego nieodłącznym elementem jest innowacyjność, a ta z kolei nie istnieje bez wzornictwa.

Innowacja poprzez Wzornictwo

W 2007 roku Instytut Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przebadał ponad 300 różnej wielkości przedsiębiorstw, z różnych rejonów Polski, działających w ośmiu branżach.

Z raportu „Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach” wynika, że większość firm uważa wzornictwo za skuteczne narzędzie konkurencji rynkowej. Aż 86% firm sądzi, że inwestycje w produkt wzorniczy są opłacalne. 60% liderów wzornictwa wskazuje na jego duży wpływ na wzrost satysfakcji konsumenta i wizerunek firmy.

Cel projektu

Nowy projekt potwierdza tezę, iż świadome inwestowanie we wzornictwo przemysłowe jest szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i rozwój, szczególnie dla sektora MŚP oraz regionów. „Produkt dobrze zaprojektowany sprzedaje się lepiej, a firmy które współpracują z projektantami mają większe szanse na sukces – tego właśnie uczy Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach nowego projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk” – podkreśla Prezes Instytutu Bożena Gargas i dodaje: „W ramach warsztatów prowadzonych przez czołowych  polskich projektantów zapewniamy także niezwykle ważny blok zajęć poświęcony finansowaniu inwestycji na wzornictwo.”

Zadaniem projektu, którego koordynatorem merytorycznym jest profesor Marek Adamczewski, projektant wzornictwa przemysłowego, jest praktyczna prezentacja korzyści, jakie przynosi aplikacja wzornictwa przemysłowego w przedsiębiorstwach oraz zasad i form współpracy przedsiębiorców z projektantami.

Uczestnicy projektu:

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali: przedsiębiorcy, projektanci, studenci i absolwenci wzornictwa oraz przedstawiciele administracji.

Działania:

Projekt obejmuje warsztaty, towarzyszące warsztatom wystawy (ekspozycje studiów przypadków), seminaria oraz portal internetowy.

  • Warsztaty

 W ramach projektu zaplanowano dwa rodzaje warsztatów skierowane do:

•        przedsiębiorców: kadry technicznej i ekonomicznej
(m.in. technologów, konstruktorów, ekonomistów), projektantów oraz studentów i absolwentów uczelni wyższych

•        przedsiębiorców: kadry zarządzającej w firmach, osób biorących udział we wdrażaniu nowego produktu na rynek, projektantów oraz studentów i absolwentów uczelni wyższych

Warsztaty prowadzone przez znane studia projektowe, dotyczyć będą zasad wdrażania procesu wzorniczego w przedsiębiorstwach z przedstawieniem na konkretnych przykładach korzyści, które niesie za sobą wdrożenie nowego produktu.
Warsztaty poświęcone będą takim zagadnieniom jak: budowanie zespołu projektowego, aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne procesu wzorniczego, finansowe wsparcie wdrożenia procesu wzorniczego.
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z całym procesem wzorniczym opartym na przykładach wdrożeń, zakończonych sukcesem rynkowym. Warsztatom towarzyszyć będzie wystawa (ekspozycja studiów przypadków) i katalog.

  • Seminaria

 Seminaria będą miały charakter informacyjno-dyskusyjny. Wezmą w nich udział projektanci, przedsiębiorcy, osoby odpowiedzialne za wdrożenie wzornictwa, zajmujące się finansowaniem procesów wzorniczych oraz zagadnieniami prawnymi w tym zakresie.

Podczas seminariów uczestnicy poznają, poparte konkretnymi przykładami, korzyści płynące z rozwoju nowego produktu z wykorzystaniem wzornictwa oraz najnowsze światowe trendy. Mówić o nich będą polscy i zagraniczni goście oraz projektanci posiadający doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami w Polsce i za granicą.

  • Portal

www.projekt-wbz.com.pl  jest główną platformą komunikacji i wiedzy, integrującą przedsiębiorców, projektantów, uczelnie i podmioty zajmujące się promocją i doradztwem w zakresie wzornictwa.

Portal dostarczy specjalistyczną wiedzę, metodologię i praktyczne rozwiązania, pokaże na przykładach, jak skutecznie tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i z sukcesem wprowadzać je na rynek.

Będą to m.in. studia przypadków, przykłady dobrych praktyk oraz materiały pochodzące z seminariów i warsztatów realizowanych
w ramach projektu. Szczególnie cennym źródłem wiedzy, przydatnym przedsiębiorcom i projektantom, są działy poświęcone prawu własności intelektualnej oraz dotacjom unijnym wykorzystywanym do dofinansowywania innowacyjnych projektów.

Na portalu WBZ dostępna jest aplikacja, która pomoże w samodzielnym stworzeniu przykładowego briefu projektowego. Dzięki niej uczestnicy warsztatów będą mogli w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą w projekcie.

Na portalu znajduje również Wizytownik – narzędzie online umożliwiające nawiązywanie relacji biznesowych, między przedsiębiorcami,
a projektantami biorącymi udział w projekcie.

Wsparcie wzornictwa przemysłowego w nowej perspektywie budżetowej UE

W budżecie unijnym na lata 2014-2020 większość programów ma charakter horyzontalny i dlatego priorytetowe wsparcie otrzymają inicjatywy wspierające innowacyjność i pobudzające kreatywność społeczeństwa. Wsparcie wzornictwa jest możliwe w szczególności w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów związanych z podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

„Wzornictwo, jako metoda tworzenia innowacji pomaga lepiej dopasować nowe rozwiązania do potrzeb ich użytkowników” – powiedziała Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel podczas konferencji inaugurującej projekt „Wzornictwo–Biznes–Zysk”, zorganizowanej przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego 25 września br.

RPO

-w 5 województwach (łódzkie, wielkopolskie, małopolskie, zachodnio-pomorskie i kujawsko-pomorskie) strategiczny przemysł kreatywny, w tym wzornictwo, jest uznany za inteligentne specjalizacje,

-możliwe dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo, jako uzupełnienie prac B+R lub wdrożeniowych (np.: koszt przeprowadzenia badań w zakresie stosowania nowych technologii materiałów lub ergonomii, koszt opracowania koncepcji wyrobu wraz ze wstępnymi rozwiązaniami wzorniczymi, koszt opracowania założeń do wdrożenia wyboru na rynek, koszt przeprowadzenia testów i analiz na prototypach, koszt wdrożenia serii próbnej),

-możliwe dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo w zakresie projektów inwestycyjnych MŚP (np.: koszty na inwestycje związane z zakupem środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowych produktów wzorniczych),

-wsparcie w zakresie zakupu praw do własności intelektualnej (w części województw), w tym możliwość zakupu patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanej z wdrażanym produktem lub usługą,

-wsparcie związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (w części województw) – dla rozwiązań technologicznych, w tym pochodzących z realizowanych przez przedsiębiorcę prac B+R.

PO IR

-możliwe dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo, jako uzupełnienie prac B+R lub wdrożeniowych(np.: koszt przeprowadzenia badań w zakresie stosowania nowych technologii materiałów lub ergonomii, koszt opracowania koncepcji wyrobu wraz ze wstępnymi rozwiązaniami wzorniczymi, koszt opracowania założeń do wdrożenia wyrobu na rynek, koszt przeprowadzenia testów i analiz na prototypach, koszt wdrożenia serii próbnej),

-możliwe dofinansowanie usług dla przedsiębiorców świadczonych przez wyspecjalizowane IOB lub jednostki naukowe w zakresie wzornictwa przemysłowego (np.: koszt usługi opracowania pełnego projektu wzorniczego wyrobu, koszt usługi przeprowadzenia analiz wzorniczych, w tym ocena możliwości rozwoju nowego produktu, koszt usługi przeprowadzenia analizy, dotyczącej spełniania głównych wymagań w zakresie funkcji i wyglądu oraz wykonalności koncepcji produktu),

-działanie dedykowane wsparciu uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej poza terytorium Polski oraz realizacja ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (freedom-to-operate). Możliwe dofinansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

Projekt kluczowy: „Wzornictwo-Biznes-Zysk”, w skrócie WBZ finansowany jest z działania 5.2 „Wspieranie Instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Okres realizacji projektu: 01.06.2014 – 31.12.2015

wzornictwo_biznes_zysk_1Fot. Krystian Szczęsny FOTOactions

wzornictwo_biznes_zysk_2Fot. Krystian Szczęsny FOTOactions

źródło: Instytut Wzornictwa Przemysłowego