Home Aktualności Semestr Europejski: KE przedstawiła projekt Zaleceń Rady dla Polski na lata 2015-2016

Semestr Europejski: KE przedstawiła projekt Zaleceń Rady dla Polski na lata 2015-2016

Komisja Europejska przedstawiła 13 maja 2015 r. projekt „Zaleceń Rady w sprawie Krajowego Programu Reform Polski z 2015  r.”. Dokonano w nim oceny zarówno przeprowadzonych, jak i planowanych działań, zapisanych w Krajowym Programie Reform (KPR). Aktualizacja tego dokumentu na lata 2015/2016 została przekazana przez Polskę do KE pod koniec kwietnia 2015 r.

W projekcie zaleceń KE poruszyła m.in. kwestię osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego przez Polskę, zwracając uwagę na potrzebę dążenia do korekty fiskalnej w wysokości 0,5 proc. PKB zarówno w roku 2015, jak i 2016, po zredukowaniu nadmiernego deficytu. Powtórzono również rekomendację dotyczącą powołania niezależnej rady budżetowej oraz ograniczenia stosowania obniżonych stawek VAT.

Spośród innych obszarów polityki gospodarczej Komisja Europejska rekomenduje zmiany w obszarze specjalnych systemów emerytalnych. Projekt zaleceń wskazuje również na konieczność podjęcia działań w celu zmniejszenia nadmiernego stosowania umów na czas określony oraz umów cywilnoprawnych oraz usunięcia barier dla projektów inwestycyjnych w sektorze kolejowym.

W stosunku do 2014 r. Komisja zdecydowała o ograniczeniu liczby szczegółowych zaleceń dla Polski, co jest pozytywną odpowiedzią na polski postulat o skupienie się w dokumencie na obszarach, które Komisja uznaje za priorytetowe.

Obecnie trwa analiza treści projektu zaleceń. Ewentualne uwagi ze strony Polski zostaną przekazane w ramach procedury pisemnej.  Następnie treść projektu będzie przedmiotem dyskusji na komitetach przygotowawczych, radach sektorowych oraz Radzie Europejskiej.

Ostateczna wersja dokumentu ma zostać przyjęta przez Radę ECOFIN 14 lipca 2015 r.

Państwa członkowskie będą zobowiązane do przedstawienia działań podejmowanych na rzecz ich realizacji w przyszłorocznej aktualizacji KPR.

źródło: Ministerstwo Gospodarki