Trendy w innowacyjności – maszyny i sztuczna inteligencja. Wizja świata w krajach najbardziej rozwiniętych oparta na ewolucji społecznej, określanej mianem „Społeczeństwa 5.0” (Society 5.0) oraz praca zdalna. To wiodące tematy z 10. edycji raportu Monitoring trendów w innowacyjności 2021 opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, który przedstawia najważniejsze trendy technologiczne w globalnej gospodarce.

W dziesiątej edycji raportu przedstawiono wyniki monitoringu Narodowych Systemów Innowacji (NSI) 23 wysoko rozwiniętych krajów. Wśród nich obszerny monitoring najważniejszych trendów w innowacjach z Hiszpanii. Ponadto przegląd nowości w NSI m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Finlandii, Niemiec i Japonii.

Trendy w innowacyjności – maszyny i sztuczna inteligencja -kobieca twarz na przeciwko twarzy robota.
Trendy w innowacyjności – maszyny i sztuczna inteligencja

Społeczeństwo 5.0 – japońska wizja społecznej ewolucji

rzy elementy napędzają innowacje społeczne: dane, informacje i wiedza. Dotychczas proces konwersji odbywał się poprzez interakcje człowiek–komputer. W społeczeństwie 5.0 ten proces będzie prowadzony bez interwencji człowieka. Ludzie mają korzystać z ostatecznego wyniku przetworzenia danych. Na naszych oczach rozpoczyna się kolejny etap ewolucji społecznej, który Japonia określiła mianem „Społeczeństwa 5.0”. Nowy model społeczny nazywany jest również superinteligentnym (Super-smart society), opartym na danych (Data-Driven Society) lub opartym na wiedzy (Knowledge-Intensive Society).

Przede wszystkim koncepcja Society 5.0 zakłada, że sztuczna inteligencja z japońskiego planu ma być wszechobecna i działać spójnie w całym społeczeństwie. Dzięki niej na ulicach będzie możliwy płynny ruch pojazdów autonomicznych. Miasta będą mogły połączyć się z innymi miastami, a społeczeństwa z innymi społeczeństwami. Koncepcja Społeczeństwa 5.0 stawia człowieka w centrum uwagi, jest spójna z celami zrównoważonego rozwoju.

Praca zdalna trend w innowacyjności

Jak wynika z badania GUS „Popyt na pracę”, na koniec 2020 r. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z pandemią COVID-19 wyniósł 10,8 proc. To wzrost o 5 p.p. w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału. Ponadto takie funkcjonowanie firm przyspieszyło lub wymusiło innowacyjne działania związane głównie z rozwojem cyfrowym. Według badań zmiana preferencji pracowników, w tym do pracy zdalnej lub hybrydowej to drugi – po szybkim postępie technologicznym – czynnik, który w ciągu najbliższych 3-5 lat zmieni rynek pracy. Coraz większa liczba pracowników uważa, że model hybrydowyw byłby idealnym modelem pracy.

Długookresowa perspektywa pracy hybrydowej lub pracy zdalnej może spowodować upowszechnienie rozwiązań dotyczących m.in.:

  • rozwoju infrastruktury sprzyjającej pracy poza biurem,
  • określenia regulaminów odnoszących się do pracy poza siedzibą firmy,
  • rozwoju technologii cyfrowych oraz systemu ochrony danych i zapewnienia cyberbezpieczeństwa,
  • alternatywnych systemów motywacji,
  • rozwoju metod i szkoleń związanych z zarządzaniem ludźmi.

Źródło: PARP