Home Unia Europejska Plan opodatkowania firm w UE obejmujący „obecność cyfrową”

Plan opodatkowania firm w UE obejmujący „obecność cyfrową”

Parlament Europejski przyjął przepisy, które zakładają stworzenie jednolitego, przejrzystego i sprawiedliwego systemu opodatkowania firm w Unii Europejskiej.

Wypracowany plan zawiera wskaźniki określające „obecność cyfrową” firmy na danym rynku oraz informację, gdzie powinna ona płacić podatki. Przyjęte rezolucje zostaną przekazane do rozpatrzenia przez Radę i Komisję Europejską.

Określanie miejsca opodatkowania zysków

Zgodnie z projektem regulacji firmy byłyby opodatkowane tam, gdzie osiągnęły zysk, w ramach nowego zharmonizowanego systemu, wykorzystującego informacje o działalności online przy obliczaniu podatków. W ramach przyjętych rozwiązań, Parlament Europejski proponuje także m.in. wprowadzenie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB). Nowe przepisy mają określić zestaw jednolitych zasad, które będą pomocne przy obliczaniu zysku podlegającego opodatkowaniu we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) ma na celu wprowadzenie zasady konsolidacji zysków i strat w poszczególnych filiach lub jednostkach zależnych oraz podziału skonsolidowanej podstawy między kwalifikujące się państwa członkowskie, zgodnie z obowiązującymi w nich stopami podatkowymi.

„Obecność cyfrowa”

Nowe przepisy mają na celu zlikwidowanie luk pozwalających przedsiębiorstwom cyfrowym   radykalnie obniżyć swoje rachunki podatkowe lub uniknąć płacenia podatków tam, gdzie generują zyski.  Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. dzięki zaproponowanym w projekcie wskaźnikom referencyjnym, pozwalającym ustalić „obecność cyfrową” przedsiębiorstwa w państwie członkowskim UE, która podlegałaby opodatkowaniu.

Wskaźniki używane do określenia miejsca osiągania zysków ma opracować Komisja Europejska. Już w przyszłym tygodniu zostanie opublikowany raport zawierający konkretne rozwiązania.

Punkt kompleksowej obsługi podatkowej

Zgodnie z założeniami, z chwilą wejścia w życie proponowanych rozwiązań, we wszystkich państwach członkowskich UE mają obowiązywać jednolite przepisy podatkowe dla firm globalnych. Przedsiębiorstwa nie będą wobec tego podlegały 28 zestawom przepisów krajowych i będą odpowiedzialne przed jedną administracją podatkową – punktem kompleksowej obsługi podatkowej.

Podatek cyfrowy po polsku

W odpowiedzi na powyższą inicjatywę na poziomie UE, Polskie Ministerstwo Finansów ogłosiło w tym tygodniu zamiar wprowadzenia nowego podatku obciążającego przychody osiągane przez przedsiębiorstwa cyfrowe. Obecnie jedynym znanym szczegółem jest proponowana stawka podatku, która prawdopodobnie będzie wynosić 2-3% od obrotu uzyskanego z cyfrowej działalności.

Co to dla mnie oznacza?

Nadchodzące zmiany zrewolucjonizują sposób opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby prawne. Błyskawiczne tempo prac KE świadczy o dużym nacisku na jak najszybsze implementowanie nowych rozwiązań. Przedsiębiorcy prowadzący cyfrowy biznes powinni czujnie monitorować proces oraz przygotować się na zwiększenie obciążeń podatkowych.