Home Prawo Parlament nie chce uzależniać funduszy od krajowych celów ekonomicznych

Parlament nie chce uzależniać funduszy od krajowych celów ekonomicznych

  • Utrzymanie całkowitego budżetu inwestycyjnego dla regionów UE na lata 2021-2027
  • Wspieranie innowacji, cyfryzacji, MŚP i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną
  • Wzmocnienie synergii między funduszami
  • Zwiększone wsparcie dla regionów słabiej rozwiniętych
Parlament przyjął w środę uproszczone przepisy dotyczące inwestycji w regionach UE na 2021-2027 i odrzucił uzależnienie funduszy regionalnych UE od krajowych celów gospodarczych.

Projekt nowych przepisów poparło 460 posłów, 170 głosowało przeciw, 47 wstrzymało się od głosu. Dotyczy one wydatków na rozwój regionów, spójność i sprawy socjalne Unii Europejskiej w latach 2021-2027. Będą miały kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości inwestycji, pozwolą zwiększyć wsparcie dla regionów najsłabiej rozwiniętych.

Poziom finansowania

Posłowie do PE uważają, że w latach 2021-2027 należy utrzymać finansowanie inwestycji na obecnym poziomie, tj. 378,1 miliardów euro (w cenach z 2018 r.). Regiony słabiej rozwinięte powinny nadal korzystać ze znacznego wsparcia UE, przy stawkach współfinansowania wynoszących do 85 % (w porównaniu do 70 % proponowanych przez Komisję) i 61,6 % udziału w funduszach rozwoju regionalnego, funduszu społecznym i funduszu spójności. Parlament chce też podwyższenia stopy współfinansowania dla regionów przechodzących transformację społeczno-gospodarczą i regionów wyżej rozwiniętych, odpowiednio do 65 % i 50 %. Posłowie opowiadają się za przeznaczeniem 1,6 mld EUR (0,4%) na rezerwę pozwalającą finansować regiony najbardziej oddalone geograficznie.

Zobacz też:

Polscy pracodawcy piszą do Komisji Europejskiej: Zmiany prawa mogą zaszkodzić pracownikom delegowanym.

Zasady finansowania

Zasady przyznawania funduszy są obecnie silniej powiązane z ogólnymi celami polityki UE, takimi jak:

  • Zwiększenie konkurencyjności oraz wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
  • Nadanie priorytetowego znaczenia działaniom na rzecz efektywności energetycznej w zakresie podaży i popytu na energię;
  • Ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu;
  • Promowanie inteligentnej i zrównoważonej mobilności;
  • Poszanowanie praw podstawowych, zapewnienie równości płci i zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji.

Cytat

Współsprawozdawczyni Constanze Krehl (S&D, Niemcy) powiedziała: „Parlament w pełni popiera zasady upraszczania, jak również włączenie wszystkich partnerów zaangażowanych w finansowanie spójności UE poprzez umowy o partnerstwie. Jednak połączenie finansowania regionalnego UE z uwarunkowaniami makroekonomicznymi, jak zaproponowała Komisja, oznaczałoby niesprawiedliwe karanie władz regionalnych za decyzje podejmowane przez rządy krajowe. Parlament odrzucił zatem te przepisy”.

Współsprawozdawca Andrej Novakov (PPE, Bułgaria) podkreślił, że „wszyscy korzystają z polityki spójności UE, ponieważ ona nas jednoczy. Istnieje tylko jedna kategoria Europejczyków: zwycięzcy netto. Cieszymy się, że udało nam się dotrzymać napiętego harmonogramu legislacyjnego i jesteśmy teraz gotowi natychmiast rozpocząć negocjacje z Radą”.

Zobacz też:

Posłowie przyjęli nowe przepisy dotyczące transportu drogowego i kabotażu w UE

Dalsze kroki

Parlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z ministrami państw członkowskich UE w Radzie.

Kontekst

Aby poprawić synchronizację funduszy, nadrzędne przepisy rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów będą miały zastosowanie nie tylko do Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego (EFS+), Funduszu Spójności, ale również do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Określą też zasady finansowe na lata 2021-2027 dotyczące Funduszu Migracji i Azylu, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instrumentu Zarządzania Granicami i Wizowego. Parlamentarna komisja rozwoju regionalnego chce również objąć nowymi przepisami Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W sumie fundusze te stanowią około jednej trzeciej całkowitego budżetu UE.