Home Innowacje 330 mln zł w programach na innowacje w rolnictwie i leśnictwie oraz...

330 mln zł w programach na innowacje w rolnictwie i leśnictwie oraz w medycynie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkursy w dwóch  programach strategicznych – StrategMed i BioStrateg. Na B+R w obszarze profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych oraz środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  przeznaczy ponad 330 mln zł.

– „Programy te zostały rozpoczęte, bo choroby cywilizacyjne stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia coraz większej liczby ludzi. Musimy też włączać się w ochronę klimatu i działania na rzecz zwiększenia alternatywnych źródeł energii.  Doskonałość w nauce nie wyklucza jej użyteczności. Polska nauka musi i może być konkurencyjna w skali globalnej, stanowiąc jednocześnie siłę napędową naszej gospodarki. Programy strategiczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki – pozwalają realizować oba te cele. Dają one też szansę na zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w unijnym programie Horyzont 2020″ – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – StrategMed” oraz „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BioStrateg” to dwa strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Opracowała je Rada NCBR na podstawie Krajowego Programu Badań, który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. Realizacja programów przyczynia się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych oraz integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju.

– „Jedną z zalet programów strategicznych NCBR jest interdyscyplinarność badań naukowych i prac rozwojowych. Łączenie kompetencji wielu dziedzin nauki pozwala wypracować innowacyjne rozwiązania konkurencyjne w skali światowej”- mówi prof. Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady NCBR w latach 2010-2014.

Celem programu BioStrateg jest finansowanie badań obejmujących bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, ochronę bioróżnorodności i zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz leśnictwo i przemysł drzewny. Program strategiczny StrategMed koncentruje się natomiast na czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycynie regeneracyjnej. Na oba programy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło łącznie 1,3 mld zł.

– „Inwestujemy środki w strategiczne obszary badań wspierając najlepsze projekty ukierunkowane na transfer nowych technologii do gospodarki Duża konkurencja wśród ubiegających się o dofinansowanie oraz znaczące zaangażowanie środków finansowych przedsiębiorców to sygnał, że współpraca środowiska naukowego i biznesu w kluczowych dla rozwoju Polski obszarach idzie w dobrym kierunku”– mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

W I konkursie programu BioStrateg dofinansowanie w wysokości ponad 130 mln zł otrzyma 9 najlepszych spośród 66 ocenianych przez ekspertów projektów. Realizowane projekty dotyczyć będą m.in. badań nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, opracowania innowacyjnych nawozów na bazie alternatywnego źródła surowca, stworzenia nowoczesnego systemu optymalizacji zagospodarowania dolin rzecznych i ich rewitalizacji oraz technologii poprawy jakości powietrza dzięki wykorzystaniu retencyjnej wody opadowej.

W II konkursie programu StrategMed dofinansowanie w wysokości ponad 200 mln zł otrzyma 12 najlepszych spośród 97 ocenianych przez ekspertów projektów. Każdy z nich będzie realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe z udziałem przedsiębiorcy. W konkursie dodatkowe punkty otrzymywały projekty w których przedsiębiorcy deklarowali wysoki wkład własny.  Wsparciem objęte zostaną m.in. opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej oraz badania nad nową terapią zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona.

źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju