Znajdowanie wewnętrznej mocy, czyli zrównoważony rozwój osobisty z matrycami HOPERS®. Nieustanny rozwój jest niezwykle istotny dla kadry menedżerskiej, od której zmieniające się otoczenie biznesowe wymaga ciągłej przemiany i adaptacji do nowych warunków. Jak dziś osiągać i utrzymywać wewnętrzny dobrostan, tworzyć i materializować swoją rzeczywistość chcianą oraz konstruktywnie oddziaływać na otoczenie?

Autor publikacji: Sylwia Arleta Przygoda, autorka modelu HOPERS®. Partner merytoryczny w InnerMastering® Institute.

Każdy z nas, chcąc nie chcąc żyje lepiej lub gorzej według najnowszych trendów obecnego świata określonego akronimem BANI. Teraz świat jawi nam się jako kruchy, niespokojny, nieliniowy i niezrozumiały. Przez ostatnie 35 lat występował pod akronimem VUCA i prezentował się jako zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny. Miał także nadaną polską tożsamość autorstwa Wiesława Grabowskiego i istniał pod skrótem SPAM jako szybkozmienny, płynny, złożony i mętny. Jakby tego świata nie nazywać, to wciąż jako ludzkość obecni jesteśmy na tej samej planecie i wciąż funkcjonujemy według tych samych systemowych zasad złożoności. Chodzi o to, aby te zasady pojąć i kroczyć przez życie w zgodzie z nimi. Rozwijając się i wnosząc z zaangażowaniem swój udział w budowanie lepszego dzisiaj i zasobniejszego jutra dla siebie, innych, dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety.

Po pierwsze przetrwać

Warto uświadomić sobie, że celem każdego systemu, w tym m.in. kuli ziemskiej, kontynentu, państwa, organizacji, zespołu, rodziny, menedżera czy organizmu ludzkiego jest przetrwanie w ramach posiadanych zasobów oraz nieustająca ewolucja, rozwijanie się. Ostatnio wiele mówi się i czyni w zakresie przetrwania i zrównoważonego rozwoju planety. Nasza cywilizacja osiągnęła bowiem poziom dobrobytu możliwy do utrzymania jedynie pod warunkiem odpowiedniego zarządzania posiadanymi zasobami.

Znajdowanie wewnętrznej mocy, czyli zrównoważony rozwój osobisty z matrycami HOPERS® - okładka magazynu HR Personel i Zarządzanie.
Znajdowanie wewnętrznej mocy, czyli zrównoważony rozwój osobisty z matrycami HOPERS®

Mimo że czas istnienia gatunku ludzkiego na ziemi jest znikomy, bo to zaledwie 200 tys. lat, człowiek dążący do dobrobytu skutecznie zdołał zakłócić istotną równowagę wszystkich ekosystemów. Stąd dla podniesienia jakości środowiska naturalnego i ochrony zasobów przyrodniczych, dla dobrostanu ziemi niezwykle istotne staje się obecnie wdrażanie rozmaitych zintegrowanych programów ekologicznych. Ich fundamentem jest ochrona zasobów krytycznych i wydłużanie istniejącego życia. Dzieje się to drogą zmniejszania zużycia energii, materiałów i surowców, uszczelniania źródeł ubytków zasobów energetycznych, materiałowych i surowców, redukowania emisji gazów i ścieków oraz ilości wytwarzanych odpadów, jak i wzmacniania bioróżnorodności w ekosystemach.

Zrównoważony organizm

Podobnie jak ziemia, tak i organizm ludzki potrzebuje zrównoważonego podejścia i konstruktywnej zmiany w gospodarowaniu wewnętrznymi zasobami, żeby utrzymywać się w zdrowiu i w wysokiej jakości rozwoju w dzisiejszym kruchym, niespokojnym, nieliniowym i niezrozumiałym świecie niosącym chaos, niebezpieczeństwo i zagrożenie. Aby człowiek sprawnie i zdrowo aklimatyzował się do świata, widział w nim wyzwania, swobodnie planował postęp i go realizował, tworzył efektywną komunikację, budował porozumienia, ulepszał siebie i otoczenie, w którym żyje – potrzebuje funkcjonować w wewnętrznym dobrostanie, który – jak endogenna witamina D3 – wzmacnia, uodparnia i chroni przed długofalowymi skutkami wyczerpania, wypalenia oraz chorobami cywilizacyjnymi. Jego przywrócenie i utrzymywanie nabierają teraz szczególnego znaczenia wobec obciążenia organizmów przewlekłym stresem i traumą egzystencjalną, jakie wniosły pandemia i inne globalne kryzysy. Te istniejące i te, które dopiero przed nami oraz rozgrywający tuż za naszą granicą dramat wojenny.

Jak zatem osadzić się w wewnętrznym dobrostanie i jak go trwale utrzymywać w sobie z pożytkiem dla siebie i otoczenia? Jak połączyć się z wewnętrznymi zasobami i przeżywać życie w mocy, a minimalizować egzystowanie w sile, tj. w stanach niedoboru zasobów? Ponadto jak ekologicznie funkcjonować dzień po dniu, aby tworzyć i materializować raj zamiast piekła w swoim życiu osobistym i zawodowym?

Systemowe podejście do dobrostanu

Rozwiązaniem o kompleksowym podejściu do człowieka jest rozwojowy model systemowy HOPERS®. Rekomendowany obecnym i przyszłym czasom, w których priorytetem jest i będzie sprawna adaptacja organizmu ludzkiego do coraz to nowej normalności przez znajdowanie mocy w sobie w celu przywrócenia i utrzymywania wewnętrznego ładu oraz uaktywnienia swojego ekologicznego wkładu w pozytywne oddziaływanie na otoczenie. Powstał on z wybranych elementów analizy transakcyjnej, psychologii zorientowanej na proces, mapy poziomów świadomości Davida R. Hawkinsa oraz systemowych zasad złożoności.

W modelu tym człowiek występuje jako systemowa jedność i niepodzielna całość obejmująca ciało, emocje, myśli, duchowość i boskość połączona wielopoziomowo z innymi systemami: innym człowiekiem, zespołem, organizacją. Jak wiadomo, systemy wzajemnie na siebie oddziałują, a jakość interakcji zależy od jakości systemów. Stąd dla wysokiej jakości influencji systemowej człowieka istotne jest zrozumienie przez niego mechanizmu działania wielopoziomowego wnętrza i jego wpływu na otoczenie, bieżące definiowanie wewnętrznych stanów zasobów i deficytów,sprawne przywracanie i utrzymywanie w swoim organizmie wewnętrznego balansu oraz emitowanie do otoczenia konstruktywnych sygnałów emocji i uczuć w następstwie połączenia z wewnętrznymi zasobami.

Siła czy moc

Dzięki temu modelowi można opracować zindywidualizowane MATRYCE MOCY i SIŁY HOPERS®. MATRYCE przedstawiają człowieka wielopoziomowo i w dwóch odmiennych wariantach w zależności od jakości aktualnych wewnętrznych stanów – ekologicznym i egocentrycznym. MATRYCA MOCY HOPERS® odzwierciedla postawę ekologiczną. To nasze bycie, myślenie i działanie w pełnym dostępie do konkretnych zasobów wewnętrznych i do dziesięciu ról adaptacyjnych HOPERS® decydujących o powodzeniu procesu zmiany. W tej wersji emitujemy pozytywne sygnały emocji i uczuć wzmacniające otoczenie. Z kolei MATRYCA SIŁY HOPERS® obrazuje postawę egocentryczną.

To nasze egzystowanie w uszczuplonych zasobach, emitowanie negatywnych emocji i uczuć osłabiających otoczenie oraz automatyczny dostęp do jednej kluczowej roli adaptacyjnej HOPERS® hamującej proces zmiany. W tej wersji krążymy między mobilizującym eustresem a wyczerpującym dystresem lub wręcz pozostajemy w zamrożeniu. W obu tych wariantach funkcjonujemy albo w wyzwaniach, albo w problemach według KALENDARZA FAZ ŻYCIA HOPERS®, odpowiednio albo w mocy, albo w sile. Albo w dobrostanie, w swoich wysokoenergetycznych zasobowych stanach, albo w stanach przeciwnych – w cierpieniu, w niskoenergetycznych stanach deficytów zasobów. Każdy z nas dysponuje wolnością wyboru i może świadomie zdecydować, w której MATRYCY i w jaki sposób – z mocą czy z siłą, spędza każdy dzień, miesiąc, rok czy całe życie.

W kontakcie z dobrostanem

Dobrostan pokrótce oznacza indywidualne odczuwanie szczęścia i satysfakcji z życia. Według modelu HOPERS® oznacza on bycie, myślenie i działanie w stanach wewnętrznego dobra, a konkretnie w responsywnym trybie działania kilku mózgów, które każdy z nas w sobie mieści. Dzięki tym mózgom, naszym inteligentnym centrom neuronalnym – trzewnemu, sercowemu, czaszkowemu i eterycznemu żyjemy w ciągłej wymianie – odbiorze i nadawaniu informacji na różnych poziomach systemowych naszego istnienia – na poziomie ciała, emocji, myśli, duchowości i boskości. Jedna z zasad systemowej złożoności głosi, że wszystko jest systemem. Dobrostan także jest systemem, wielopoziomowo kompatybilnym z naszymi mózgami, stąd do dobrostanu możemy się logować, jak do każdego systemu i doświadczać go w różnych sferach życia.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu w magazynie HR Personel i Zarządzanie