Zmiany w urlopach rodzicielskich – nowe przepisy już od 2022 roku. Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym to wyzwanie, zwłaszcza dla rodziców i opiekunów. Z myślą o tej grupie pracowników w 2019 r. została uchwalona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, dotycząca zjawiska work-life balance. Nakłada ona na państwa członkowskie Unii m.in. obowiązek wdrożenia nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich do sierpnia 2022 r. Jak więc zmienią przywileje pracownicze związane z opieką nad dziećmi? 

Obecnie obowiązujące przepisy w urlopach rodzicielskich

Rodzaje i wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem reguluje w Polsce Kodeks pracy. Ustawa przewiduje następujące rodzaje urlopów, które przysługują rodzicom biologicznym i innym osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem:

  1. Macierzyński – przysługuje matce oraz ojcu, ale w takim zakresie, w jakim nie wykorzystała go matka. Wymiar urlopu zależy od liczby narodzonych dzieci (przy jednym porodzie). Może wynosić od 20 tygodni (jedno dziecko) do 37 tygodni po urodzeniu pięciu lub większej liczby dzieci.
  2. Rodzicielski – przysługuje matce i ojcu łącznie, zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Do 32 tygodni po urodzeniu jednego dziecka oraz do 34 tygodni po urodzeniu dwójki lub więcej.
  3. Wychowawczy – wynosi łącznie do 36 miesięcy; może być wykorzystywany przez oboje rodziców jednocześnie i podzielony na maksymalnie 5 części.
  4. Ojcowski – może być wykorzystany wyłącznie przez ojca do ukończenia przez dziecko 2 roku życia. Wymiar tego urlopu wynosi 2 tygodnie i może zostać wykorzystany w dwóch tygodniowych częściach lub jednorazowo.
Zmiany w urlopach rodzicielskich - nowe przepisy już od 2022 roku mężczyzna siedzi na kanapie i trzyma w rękach noworodka.
Zmiany w urlopach rodzicielskich – nowe przepisy już od 2022 roku

Jakie zmiany wprowadza dyrektywa work-life balance?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), nazywana dyrektywą work-life balance, jest odpowiedzią na zmiany w społeczeństwie, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat i związaną z nimi potrzebę lepszego godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Celem dyrektywy jest zapewnienie realizacji zasady równości na rynku pracy między kobietami i mężczyznami oraz zachęcanie do równiejszego podziału obowiązków opiekuńczych między nimi. Ponadto jej przepisy mają zapewnić zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy. Ponadto rozszerzenie korzystania przez mężczyzn z urlopów rodzinnych czy elastycznej organizacji pracy. Art. 9 dyrektywy mówi m.in. o możliwości skrócenia godzin pracy, elastycznych godzinach pracy i dopasowaniu miejsca pracy dla wszystkich pracujących rodziców i opiekunów dzieci do 8 roku życia. Celem jest także umożliwienie pracownikom otrzymania urlopu na opiekę nad krewnymi potrzebującymi wsparcia.

Ponadto, zgodnie z art. 7 dyrektywy, każdy pracownik będzie miał prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej. Dotyczy to pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

Dyrektywa reguluje następujące kwestie związane z urlopami:

  1. Ojcowskim – urlop z okazji narodzin dziecka, z którego mogą skorzystać ojcowie lub równorzędni drudzy rodzice – w wymiarze 10 dni roboczych. Polskie przepisy prawa pracy są bardziej korzystne w tym zakresie.
  1. Rodzicielskim – urlop dla rodziców z powodu narodzin lub przysposobienia dziecka, w wymiarze 4 miesięcy. Każdemu z rodziców przysługują osobno dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, które nie podlegają przeniesieniu. Warto zauważyć, że obecnie polskie prawo nie przewiduje części urlopu rodzicielskiego przysługującego indywidualnie każdemu z rodziców. Z wyjątkiem pierwszych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego dla matki dziecka. Urlop rodzicielski można wykorzystać przed osiągnięciem przez dziecko wieku 8 lat.
  1. Opiekuńczym – urlop dla pracowników w wymiarze 5 dni, umożliwiający zapewnienie krewnemu lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym osobistej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. W polskim Kodeksie pracy funkcjonuje zwolnienie z pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni, tzw. „opieka nad dzieckiem”. Dyrektywa rozszerza urlop opiekuńczy także na innych członków rodziny: matkę, ojca, małżonka (małżonkę) lub partnera (partnerkę) w związku partnerskim – jeśli prawo państwa członkowskiego dopuszcza związki partnerskie.

Dyrektywa obejmuje wszystkich pracowników związanych umową o pracę lub pozostających w innym stosunku pracy określonym przez prawo.

Marta Mroczkowska, specjalistka ds. kadrowo-płacowych w firmie inFakt