Home Energetyka Grupa Enea: dobre wyniki finansowe i wzrost produkcji energii

Grupa Enea: dobre wyniki finansowe i wzrost produkcji energii

Dobre wyniki operacyjne i finansowe Grupy Enea oraz znacznie wyższa produkcja energii w I kwartale 2018 r. wskazują na efekty ubiegłorocznych inwestycji w aktywa wytwórcze. Wzrost EBITDA Grupy oraz poprawa wyników EBITDA w trzech obszarach potwierdzają konsekwentny rozwój nowoczesnego koncernu surowcowo-energetycznego. Planowo realizowany jest strategiczny cel zwiększania sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej, Grupa odpowiedzialnie wdraża swoją politykę inwestycyjną.

W I kwartale 2018 r. EBITDA Grupy wyniosła 702 mln zł i wzrosła o 5,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, przychody ze sprzedaży netto wyniosły 2.988 mln zł i wzrosły o 10,3%. Grupa poprawiła wynik EBITDA w trzech obszarach działania. Najwyższa EBITDA, 297 mln zł zrealizowana została w obszarze dystrybucji (wzrost o 13,4%). Znaczący wynik EBITDA został również wypracowany w obszarze wytwarzanie – 227 mln zł (wzrost o 12,3%). Podstawowym czynnikiem wzrostu w tym obszarze był  przyrost mocy wytwórczych w wyniku przejęcia Elektrowni Połaniec i oddanie do użytku bloku B11 o mocy 1 075 MW w Elektrowni Kozienice. Wynik EBITDA w obszarze obrotu wyniósł 53 mln (wzrost o 4,9%). Jedynie obszar wydobycie, w którym w I kwartale natrafiono na przejściowe trudności geologiczne, miał gorszy wynik niż przed rokiem. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 254 mln zł wobec 321 mln zł rok wcześniej.

Wyniki I kwartału wyraźnie wskazują na efekty przejęć oraz inwestycji w aktywa wytwórcze i dowodzą słuszności podjętych decyzji. Enea planowo realizuje cel zwiększenia sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wzrósł o 574 GWh, czyli 11,4% r/r), co przełożyło się na zwiększenie łącznego przychodu ze sprzedaży o 116 mln zł, czyli ponad 10% w stosunku do analogicznego kwartału 2017 r. W tym okresie zwiększyła się także sprzedaż ciepła, która wyniosła  2.737 TJ  (wzrost o 30,8% r/r).

W I kwartale 2018 r. Grupa Enea wytworzyła 6,3 TWh energii elektrycznej, czyli o 68,7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, z czego 5,9 TWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. Nastąpił też wzrost w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 165 GWh. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 5,2 TWh, a więc zwiększyła się o 4,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Grupa Enea wydała na inwestycje 437,4 mln zł, przy wartości  wskaźnika długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie 2,0.

Początkowe trzy miesiące tego roku to pierwszy kwartał pracy nowego bloku B11 w Elektrowni Kozienice. Od momentu uruchomienia do końca marca jednostka wyprodukowała ponad 1,5 TWh energii elektrycznej, pracując w tym okresie ponad 2 100 godzin. Jednostka wykazuje się dużą elastycznością pracy – zmiana mocy w ciągu 15 minut wynosi 160 MW. 7 maja rozpoczął się planowany przegląd gwarancyjny B11. Prace związane z okresowym przeglądem instalacji i systemów oraz te, które mogą być wykonywane tylko podczas postoju bloku potrwają do 27 maja.

LW Bogdanka wypracowała w I kwartale 2018 r. skonsolidowane przychody w wysokości 398,7 mln zł, czyli o 14,3 proc. niższe niż przed rokiem. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 127,5 mln zł, zysk operacyjny 28,5 mln zł, a zysk netto 23,2 mln zł. Na wyniki wpływ miały czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej, które przełożyły się na przejściowo niższy wskaźnik uzysku i w konsekwencji na niższą produkcję i sprzedaż. Z drugiej strony pozytywnie na wynik finansowy wpłynęło rozliczenie ugody zawartej pomiędzy spółką a konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras. Dodatni wpływ na zysk operacyjny i EBITDA z tego tytułu wyniósł ok. 28,7 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2018 r. wyniosła blisko 2,1 mln ton wobec 2,4 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż węgla ukształtowała się na poziomie 2,0 mln ton, wobec 2,4 mln ton rok wcześniej. Średni uzysk wyniósł 56,7%, wobec 66,7% przed rokiem. Udział spółki w rynku węgla energetycznego w Polsce wyniósł po I kwartale 2018 r. 16,5%. Z kolei udział w dostawach węgla do energetyki zawodowej ukształtował się na poziomie 22,7%.

Bogdanka złożyła w maju wniosek o koncesję wydobywczą na złoże „K-6 i K-7”. Zasoby operatywne objęte Projektem Zagospodarowania Złoża w okresie obowiązywania koncesji, o którą wnioskuje LWB, czyli do 2046 r., szacowane są na 66 mln ton. W dalszej kolejności Bogdanka planuje wystąpić o przedłużenie koncesji, co pozwoliłoby zwiększyć poziom zasobów o kolejne 60-70 mln ton. Pierwsza ściana na złożu „K-6 i K-7” może zostać uruchomiona w 2022 r., przy założeniu, że koncesja zostanie przyznana jeszcze w tym roku.

 

źródło: Enea