Home Biznes 10 lat sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

10 lat sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

Podsumowanie ostatnich 10 lat funkcjonowania sektora usług dla biznesu (Business Services Sector, BSS) w Polsce to główny cel raportu przygotowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Hays Polska. Branża, która pojawiła się w kraju na początku roku 2000, dziś uznawana jest przez ekspertów za wyjątkowo wysoko rozwiniętą. Polska, zaś jest postrzegana jako doskonała lokalizacja w skali świata dla projektów BSS.

Raport składa się z czterech części. Pierwsza podsumowuje wyniki analizy bazy przedsiębiorstw, która jest aktualnym i najbardziej kompleksowym z dostępnych źródeł wiedzy na temat sektora usług dla biznesu w Polsce. Druga część dokumentu poświęcona jest omówieniu instrumentów wsparcia dostępnych dla firm z sektora usług dla biznesu oraz ich dotychczasowym sukcesom w korzystaniu z różnych form pomocy publicznej. Kolejna część raportu prezentuje podsumowanie miejsca i roli projektów inwestycyjnych z sektora BSS w działaniach PAIiIZ. Raport zamykają główne trendy obserwowane w szkolnictwie wyższym oraz na rynku pracy w wyniku rozwoju sektora usług dla biznesu. Wszystkie analizy będące przedmiotem materiału powstały na podstawie Bazy obejmującej 659 firm z kapitałem zagranicznym oraz polskim. Całkowite zatrudnienie we wszystkich uwzględnionych centrach wynosi 150 010 pracowników.

Wśród firm znajdujących się w Bazie największy odsetek stanowią centra świadczące usługi z obszaru IT. Jest ich 239, co stanowi 36 proc. wszystkich firm. Na drugim miejscu znajdują się centra usług wspólnych (217 podmiotów i 33 proc.), na trzecim BPO (130 i 20 proc.) oraz centra badawczo-rozwojowe (73 i 11 proc.). Centra zlokalizowane są w 23 polskich miastach, zaś aż 11 lokalizacji może pochwalić się liczbą centrów przekraczającą 10 podmiotów: Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź, Aglomeracja Górnośląska (m.in. Katowice oraz Gliwice), Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia i Sopot), Poznań, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów oraz Szczecin. Miasta te stanowią główne ośrodki lokalizacji działalności firm z sektora usług dla biznesu. Znajdujące się w nich centra zatrudniają w sumie niemal 98 proc. wszystkich pracujących w branży. Spośród 659 firm, 214 stanowią spółki z kapitałem polskim. Kolejne miejsca zajmują przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych (155), Wielkiej Brytanii (49) oraz Niemiec (44) i Francji (42).

W latach 2004-2011 Rada Ministrów uchwaliła 75 programów wieloletniego wsparcia inwestycji. W ramach programów grantowych firmy produkcyjne i usługowe zadeklarowały poniesienie nakładów inwestycyjnych o wartości 20 mld zł oraz utworzenie 54,8 tys. nowych miejsc pracy. Poziom dofinansowania tych projektów z budżetu państwa wyniesie 1,2 mld zł.

W latach 2004-2014 inwestorzy obsługiwani przez PAIiIZ podjęli decyzje o realizacji w Polsce 500 nowych projektów inwestycyjnych. Łączne wydatki inwestycyjne związane z tymi planami osiągnęły poziom niemal 13 mld euro, zaś zadeklarowane zatrudnienie przekroczyło 142 tys. osób. Wśród wspieranych przez Agencję inwestycji znaczącą grupę stanowiły projekty firm realizujących plany utworzenia lub rozbudowy centrów usług dla biznesu. 179 inwestycji dotyczyło właśnie tego rodzaju działalności. W ciągu ostatnich 10 lat udział projektów usługowych wśród wszystkich obsługiwanych inwestycji zakończonych przy wsparciu PAIiIZ konsekwentnie rósł. O ile w 2004 r. udział projektów z sektora usług dla biznesu w całości projektów zakończonych przy udziale Agencji nie przekraczał 5 proc., to w ubiegłym roku stanowił on już blisko 50 proc.

Wiele firm z obszaru sektora usług dla biznesu nawiązało współpracę z polskimi uczelniami wyższymi. W kilkunastu ośrodkach akademickich kraju powstały studia podyplomowe, inkubatory przedsiębiorczości, specjalna oferta szkoleniowa i warsztatowa, cykle wykładów, a także programy i projekty. Mają one za zadanie zwiększać poziom kompetencji i rozwijać umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w instytucjach z sektora usług dla biznesu.

źródło: Ministerstwo Gospodarki