środa, Luty 20, 2019
Facebook
Home Tagi Wpis otagowany "Rada Europejska"

Rada Europejska

Dziś i jutro Komisja Europejska debatuje o wieloletnim budżecie UE po 2020 roku. Konfederacja Lewiatan, w ramach BusinessEurope,  podkreśla potrzebę zapewnienia w tym budżecie odpowiedniego finansowania kluczowych obszarów, takich jak: innowacyjność, infrastruktura, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, rozwój przedsiębiorstw, w szczególności MŚP.

– Projekt budżetu po 2020 r. powinien pojawić się w maju br. Pozostanie więc niewiele czasu na osiągnięcie porozumienia przed kolejnymi wyborami europejskimi, w połowie 2019 r. A kontrowersji będzie wiele, jak np. wokół zapowiedzianego zmniejszenia budżetu na spójność, czy uelastycznienie jej finansowania – zauważa Kinga Grafa, dyrektorka brukselskiego biura Konfederacji Lewiatan.

Po Brexicie unijny budżet ulegnie uszczupleniu, dlatego prawdopodobnie inna będzie struktura kolejnej perspektywy. Dodatkowo, pojawiają się nowe unijne priorytety, jak np. migracja, obronność, czy dyskutowany oddzielny budżet dla strefy euro. Zwraca się uwagę na potrzebę finansowania projektów o unijnej wartości dodanej, czyli skutecznej realizacji celów, trudnych do osiągnięcia na poziomie krajowym.

– Europa musi być przygotowana na tzw. globalne mega trendy, dlatego potrzebne jest wzmacnianie gospodarki cyfrowej, polityki przemysłowej, czy inwestycji w najnowocześniejsze technologie. Równocześnie, podkreślamy potrzebę zapewnienia bardziej spójnej Unii Europejskiej, akcentując sukces prowadzonej polityki spójności, wzmacniającej konwergencję gospodarczą, społeczną i terytorialną – dodaje Kinga Grafa.

Temat kolejnej perspektywy budżetowej będzie przedmiotem dyskusji unijnych przywódców podczas nieformalnego spotkania Rady Europejskiej (w ramach Agendy Liderów), 23 lutego.

Rada Europejska przyjęła dyrektywę o ochronie tajemnic i poufnych informacji unijnych firm. Jest to finalny krok po kilku latach dyskusji o przepisach mających zabezpieczyć przedsiębiorstwa przed bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem tajemnic przedsiębiorstw. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowe przepisy lepiej zabezpieczą interesy także polskich firm.

Debata o ochronie tajemnic firm i wprowadzeniu zabezpieczeń rozpoczęła się jeszcze na początku 2012 r. z inicjatywy BUSINESSEUROPE, którego członkiem jest Lewiatan. Komisarz ds. handlu w poprzedniej KE – Karel De Gucht podjął działania i obecna dyrektywa jest efektem prawie 4-letniej pracy.

– W tamtym czasie BUSINESSEUROPEE zwracał uwagę na coraz częstsze przypadki wykradania tajemnic europejskich firm wynikające z rozszerzenia możliwości ich pozyskiwania, przede wszystkim ze względu na rozwój nowoczesnych technologii, ale także w sytuacji podejmowania decyzji inwestycyjnych i współpracy handlowej. Próby wchodzenia i ekspansji firm europejskich na rynki zagraniczne powodowały, że tajemnice firm, wymieniane z partnerami handlowymi spoza UE, były ujawniane. Na szczególne ryzyka były i wciąż są narażone firmy innowacyjne, które swoje przewagi konkurencyjne tworzą w oparciu o know – how, inwestycje w B+R+I, inwestują ogromne środki w ochronę patentową i decydują de facto o wysokim poziomie gospodarki europejskiej – mówi Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

Z podobnym problemem borykają się firmy polskie. Rozwój gospodarki, uniknięcie pułapki średniego dochodu w ogromnej mierze zależeć będzie od przekształcenia naszych firm z bazujących na niskich kosztach wytwarzania, na firmy generujące dochody ze względu na innowacyjny produkt lub usługę i podejmujące ryzyka handlowe i ekspansję zagraniczną. To wszystko naraża przedsiębiorców na dodatkowe ryzyka, które nowa dyrektywa ma za zadanie zminimalizować. Daje dodatkowe narzędzia przedsiębiorcom dochodzenia roszczeń wobec osób, które bezprawnie uzyskały dostęp do tajemnic firm.

– Z punktu widzenia firm kluczowe jest, aby państwa członkowskie UE, także po wprowadzeniu dyrektywy do ustawodawstwa krajowego (2018 r.) mogły nakładać własne narzędzia chroniące przedsiębiorców, także wykraczające poza przepisy dyrektywy (art. 1). Istotne jest, by dyrektywa regulowała w związku z tym minimalny standard ochrony, który  poszczególne kraje będą mogły rozwijać i doprowadziła do harmonizacji na rynku wewnętrznym, by inwestorzy mieli zapewnioną każdorazowo minimalną ochronę (co najmniej). Dyrektywa nie powinna wpływać na zmiany w zakresie prawa pracy (ochrona sygnalizatorów), ale powinna niezwykle precyzyjnie po wprowadzeniu do ustawodawstwa krajowego regulować zakres i cel ewentualnie uzyskiwanych informacji. W trakcie konsultacji zgłaszaliśmy zastrzeżenia wspólnie z BUSINESSEUROPEE w zakresie dopuszczalnego wykorzystania pozyskanych informacji i tajemnic handlowych, przede wszystkim w zakresie szeroko pojętej wolności wypowiedzi – dodaje Jakub Wojnarowski.

 

Konfederacja Lewiatan

Pierwsze posiedzenie Rady Europejskiej pod przewodnictwem Donalda Tuska odbyło się w dniach 18-19 grudnia w Brukseli. Przywódcy państw członkowskich dyskutowali przede wszystkim o europejskim planie inwestycyjnym. Przedstawiciele pracodawców zwyczajowo przekazali na ręce przewodniczącego Rady list z postulatami biznesu. Poniżej przedstawiamy jego główne założenia.

Unia Europejska nie powróciła jeszcze do poziomu wzrostu z czasów przed kryzysem finansowym. Świadczy o tym fakt, że udział inwestycji w PKB Unii jest na poziomie najniższym od ponad 20 lat. Globalna konkurencja rośnie, a europejski udział w inwestycjach światowych spadł 40% w 2000 r. do poniżej 20% obecnie. Bez wyraźnego impulsu politycznego i skutecznego wdrażania reform strukturalnych ryzykujemy dalsze osłabianie fundamentów europejskiej konkurencyjności. 

Plan inwestycyjny opublikowany przez Komisję Europejską 26 listopada br. stanowi pierwszy, istotny krok w słusznym kierunku. Jednakże jego powodzenie zależy przede wszystkim od długofalowej, ambitnej i konsekwentnej polityki inwestycyjnej. Największe wyzwanie to stawienie czoła barierom inwestycyjnym dla prywatnego kapitału w Europie.

Konfederacja Lewiatan wspólnie z BUSINESSEUROPE zidentyfikowała bariery dla długoterminowych inwestycji na Starym Kontynencie. Należą do nich:

• Ekonomiczna, polityczna i regulacyjna niepewność. Firmy potrzebują jasnej deklaracji i pełnego zaangażowania ze strony rządowej w przeprowadzenie reform strukturalnych. Istotne jest też zapewnienie stabilnych finansów publicznych, lepszego stanowienia prawa i przewidywalnego środowiska prawnego.

• Koszt prowadzenia biznesu w Europie jest zbyt wysoki. Wynika to z wysokich cen energii, niekonkurencyjnych systemów podatkowych oraz wysokich kosztów pracy – wymienione obszary muszą pilnie ulec zmianie.

• Dostęp do źródeł finansowania. Pożyczki bankowe muszą być wsparte odpowiednią regulacją. Dostęp do pozabankowych źródeł finansowania powinien zostać rozszerzony, jest to szczególnie istotne dla MŚP.

• Niepewność dostępu to Jednolitego Rynku. Zniesienie wciąż istniejących barier na rynku wewnętrznym i dalsze pogłębianie integracji to niezbędne warunki dla wielu firm chcących poszerzyć swoją działalność.

• Dostęp do rynków zewnętrznych. Zawieranie ambitnych porozumień handlowych, w szczególności aktualnie negocjowanego porozumienia z USA (TTIP), to warunek intensyfikacji transatlantyckiej wymiany handlowej i inwestycji europejskich firm na rynku amerykańskim.

• Niechęć do podejmowania ryzyka. Aby skutecznie wspierać innowacje i przedsiębiorczość, potrzebujemy nowego podejścia do ryzyka projektowego i zarządzania nim. Europie niezbędne są odważne projekty, które z definicji mogą być bardziej ryzykowne. 

Popieramy utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Strategicznych Inwestycji (EFSI), którego celem jest zagwarantowanie 21 miliardów euro, by przyciągnąć ponad 315 miliardów euro inwestycji w ciągu najbliższych 3 lat. Sukces tej inicjatywy zależy od tego, czy z funduszu skorzystają projekty, które bez niego nie byłyby zrealizowane. Rekomendujemy w szczególności inwestycje w paneuropejską infrastrukturę transportową, energetyczną i internetową, które przyczynią się do wzmocnienia rynku wewnętrznego, innowacyjności i konkurencyjności UE.

Aby uniknąć opóźnień w uruchomieniu EFSI, niezbędne jest szybkie ustalenie warunków, na jakich państwa członkowskie będą mogły zasilać fundusz dodatkowym kapitałem. Ponadto, w celu maksymalizacji zaangażowania prywatnego kapitału, fundusz powinien być zarządzany w sposób przejrzysty, a kryteria wyboru projektu jasne.

Kolejnym punktem omawianym na grudniowym posiedzeniu Rady była kwestia dalszego poszerzenia sankcji wobec Rosji. Już teraz import z Rosji i zaanektowanego przez nią Krymu jest dozwolony jedynie pod warunkiem posiadania ukraińskiego certyfikatu; nakładane są także ograniczenia dotyczące indywidualnych osób i kilku tamtejszych firm. 

żródło: Konfederacja Lewiatan

Komentarz Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej do ustaleń szczytu Rady Europejskiej w sprawie „Pakietu klimatyczno-energetycznego 2030”

  • Rada Europejska podczas ostatniego szczytu (23-24.10) przyjęła konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.
  • Ustalenia pozwolą polskiej gospodarce na zachowanie konkurencyjnej pozycji oraz racjonalizację kosztów związanych z przejściem na niskoemisyjną gospodarkę.
  • Polska wynegocjowała mechanizmy kompensujące koszty proponowanych regulacji.

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z satysfakcją przyjął ustalenia szczytu w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. Decyzje te pozwolą Polsce na obniżanie emisji CO2 bez istotnego wpływu na konkurencyjność polskiej gospodarki.

– Polskim negocjatorom udało się przeforsować prawo do odtworzenia systemu bezpłatnych uprawnień dla energetyki oraz dodatkowo powołać fundusz modernizacyjny. Polski sektor dzięki temu będzie w stanie niwelować wpływ nowych regulacji na ceny energii elektrycznej – powiedział Marek Woszczyk, Prezes PKEE, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PKEE wielokrotnie podkreślał, iż przyjęcie celów bez mechanizmów kompensacyjnych dla polskiej energetyki będzie miało katastrofalne skutki dla PKB kraju oraz rynku pracy. Przyjęte dzisiaj mechanizmy kompensacyjne pozwalają na zmniejszenie wpływu nowych regulacji na gospodarkę Polski oraz ceny energii dla przemysłu i gospodarstw domowych.

Polska, wedle szacunków, otrzyma między innymi ok. 280 mln darmowych przydziałów do emisji CO2. Umożliwi to minimalizację wpływu nowych regulacji na ceny energii dla przemysłu i gospodarstw domowych.

Dodatkowo powstanie fundusz modernizacyjny dla energetyki, finansowany z rezerwy uprawnień do emisji UE. Środki z tego funduszu otrzyma Polska na potrzeby modernizacyjne oraz poprawę efektywności energetycznej polskiej energetyki. Decyzje o przyznaniu środków maja należeć do państw członkowskich oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Na dalszym etapie uzgodnień należy zwrócić uwagę, aby szczegółowe postanowienia w zakresie metodologii i mechanizmu przydziału darmowych CO2 energetyce były korzystne dla sektora.

Warto także doprecyzować rolę państw członkowskich i EBI w ustalaniu projektów do sfinansowania z funduszu modernizacyjnego –  ponieważ będzie to  miało wpływ na sytuację rynkową.

 źródło:PKEE

Wspólnej Europie potrzeba nowej wizji, potrzeba silniejszej wiary i entuzjazmu dla europejskiego projektu, potrzeba świeższego spojrzenia na sposób działania, potrzeba solidarności, potrzeba odwagi podejmowania trudnych decyzji. Dlatego wybór Donalda Tuska na prezydenta UE jest tak ważny – wybrano bowiem polityka, który jest człowiekiem Solidarności, który jest premierem jednego z najbardziej euroentuzjastycznych krajów, który w silnej Unii widzi gwarancję politycznej stabilności i gospodarczego rozwoju, a nie tylko źródło dodatkowego finansowania. Ważną kompetencją premiera Tuska jest jego świadomość historyczna i osobiste doświadczenie walki o wolną Polskę i przekonanie, że dla przyszłości Europy nie ma innej drogi niż silna Unia. Po głębokim kryzysie gospodarczym, z którego konsekwencjami Europa ciągle się zmaga, stanęliśmy wobec zupełnie nowych wyzwań politycznych – i europejskich, i globalnych: obrona integralności terytorialnej Ukrainy, nowa polityka Rosji, konflikty w Syrii i Libii, powstanie republiki islamskiej to tylko niektóre z nich. Jeśli dodać do tego trwające negocjacje UE ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące wspólnej strefy handlu i inwestycji (tzw. TTIP) oraz konieczność ułożenia relacji wewnątrz samej Unii, by stała się sprawniejsza i konkurencyjna – widać jak trudne zadanie staje przed Donaldem Tuskiem.

Z punktu widzenia Lewiatana ważne są wskazane przez premiera priorytety jego kadencji na stanowisku przewodniczącego Rady, która rozpocznie się 1 grudnia 2014 r.: walka z kryzysem gospodarczym wymieniona na pierwszym miejscu, połączona z dyscypliną fiskalną, spójna polityka zagraniczna i zdolność do zabierania jednego głosu w sprawach dotyczących najważniejszych wydarzeń na świecie. Kluczowe z punktu widzenia Polski są również odpowiedzialność i zdecydowanie w polityce sąsiedztwa – w tym wzmocnienie Partnerstwa Wschodniego. Ważne, aby Europa nie podzieliła się na strefy różnych prędkości, z osobnymi budżetami i ciałami decyzyjnymi. Z kolei polityka klimatyczna nie może ograniczać konkurencyjności gospodarki i przemysłu europejskiego, a bezpieczeństwo energetyczne powinno być gwarantowane większą solidarnością członków UE.

Dla polskich przedsiębiorców istotna jest deklaracja o zmierzaniu Polski do strefy euro. Dla partnerów z innych krajów godne podkreślenia jest to, że Donald Tusk widzi konieczność reformowania Unii tak, aby kraje, które obecnie szukają swojej roli w zmieniającej się UE, ją odnalazły. Dotyczy to przede wszystkim Wielkiej Brytanii.

Nowa rola premiera Donalda Tuska nie będzie łatwa dla Polski. W wielu kwestiach nasze stanowisko było odmienne od stanowisk innych członków UE. Jako premier, Donald Tusk mógł mocno je prezentować, jako przewodniczący Rady, musi się liczyć ze stanowiskiem ogółu. Kluczowe teraz jest też pytanie, kto będzie wspierał Donalda Tuska w Brukseli, by brukselska biurokracja nie sparaliżowała jego inicjatyw.

Jeszcze późną zimą br.,  zarówno premier Donald Tusk, jak i Jean Claude Juncker otrzymali zaproszenia na Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie (1-3.10.2014). Liczę, że mimo swoich nowych ról zaszczycą Forum swoją obecnością. To będzie dobra okazja do wysłuchania postulatów biznesu europejskiego na najbliższy czas i kontaktu z jego przedstawicielami.

Autor: Dr Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan

 

Eksperci

Dolar najdroższy od prawie dwóch lat

Ponad 3,84 zł trzeba było płacić we wtorek za dolara. To najwyższy poziom od maja 2017 r., czyli od ...

Niższe opłaty z tytułu uwłaszczenia, czyli o kolejnych zmianach w prawie

Z dniem 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mi...

Premier May zmienia strategię. Co z brexitem i funtem?

Po odrzuceniu przez brytyjski parlament planu Brexitu Izba Gmin przejmuje większą inicjatywę w przyg...

Wydobycie bitcoinów opłacalne tylko w Chinach?

Cena bitcoina spadła poniżej średniego kosztu jego wydobycia, co sprawia, że część kopiących kryptow...

Cyberatak na niemieckich polityków: profesjonalni przestępcy czy obce służby?

Na podstawie informacji dostępnych w Internecie można stwierdzić, że przynajmniej od 5 grudnia były ...

AKTUALNOŚCI

Promujmy i wzmacniajmy dialog społeczny na poziomie europejskim – przyjęcie European Social Dial

6 lutego odbyła się konferencja zorganizowana przez partnerów społecznych: ETUC, CEEP, SMEUnited ora...

Prognozy na 2019 – więcej upadłości i restrukturyzacji polskich firm

Liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce nadal znajduje się w trendzie wzrostowy...

Świetne prognozy MFW. Polski dług ostro w dół

Najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że polskie zadłużenie w relacji do PKB...

05 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku obchodzimy 5 lutego przedstawiamy podsumowani...

Kredyt na innowacje technologiczne – to już ostatni dzwonek na składanie wniosków o dotację

  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, chcące zainwestować w rozwój technologiczny mają moż...