Home Unia Europejska Postulaty biznesu na pierwszą Radę Europejską pod przewodnictwem Donalda Tuska

Postulaty biznesu na pierwszą Radę Europejską pod przewodnictwem Donalda Tuska

Pierwsze posiedzenie Rady Europejskiej pod przewodnictwem Donalda Tuska odbyło się w dniach 18-19 grudnia w Brukseli. Przywódcy państw członkowskich dyskutowali przede wszystkim o europejskim planie inwestycyjnym. Przedstawiciele pracodawców zwyczajowo przekazali na ręce przewodniczącego Rady list z postulatami biznesu. Poniżej przedstawiamy jego główne założenia.

Unia Europejska nie powróciła jeszcze do poziomu wzrostu z czasów przed kryzysem finansowym. Świadczy o tym fakt, że udział inwestycji w PKB Unii jest na poziomie najniższym od ponad 20 lat. Globalna konkurencja rośnie, a europejski udział w inwestycjach światowych spadł 40% w 2000 r. do poniżej 20% obecnie. Bez wyraźnego impulsu politycznego i skutecznego wdrażania reform strukturalnych ryzykujemy dalsze osłabianie fundamentów europejskiej konkurencyjności. 

Plan inwestycyjny opublikowany przez Komisję Europejską 26 listopada br. stanowi pierwszy, istotny krok w słusznym kierunku. Jednakże jego powodzenie zależy przede wszystkim od długofalowej, ambitnej i konsekwentnej polityki inwestycyjnej. Największe wyzwanie to stawienie czoła barierom inwestycyjnym dla prywatnego kapitału w Europie.

Konfederacja Lewiatan wspólnie z BUSINESSEUROPE zidentyfikowała bariery dla długoterminowych inwestycji na Starym Kontynencie. Należą do nich:

• Ekonomiczna, polityczna i regulacyjna niepewność. Firmy potrzebują jasnej deklaracji i pełnego zaangażowania ze strony rządowej w przeprowadzenie reform strukturalnych. Istotne jest też zapewnienie stabilnych finansów publicznych, lepszego stanowienia prawa i przewidywalnego środowiska prawnego.

• Koszt prowadzenia biznesu w Europie jest zbyt wysoki. Wynika to z wysokich cen energii, niekonkurencyjnych systemów podatkowych oraz wysokich kosztów pracy – wymienione obszary muszą pilnie ulec zmianie.

• Dostęp do źródeł finansowania. Pożyczki bankowe muszą być wsparte odpowiednią regulacją. Dostęp do pozabankowych źródeł finansowania powinien zostać rozszerzony, jest to szczególnie istotne dla MŚP.

• Niepewność dostępu to Jednolitego Rynku. Zniesienie wciąż istniejących barier na rynku wewnętrznym i dalsze pogłębianie integracji to niezbędne warunki dla wielu firm chcących poszerzyć swoją działalność.

• Dostęp do rynków zewnętrznych. Zawieranie ambitnych porozumień handlowych, w szczególności aktualnie negocjowanego porozumienia z USA (TTIP), to warunek intensyfikacji transatlantyckiej wymiany handlowej i inwestycji europejskich firm na rynku amerykańskim.

• Niechęć do podejmowania ryzyka. Aby skutecznie wspierać innowacje i przedsiębiorczość, potrzebujemy nowego podejścia do ryzyka projektowego i zarządzania nim. Europie niezbędne są odważne projekty, które z definicji mogą być bardziej ryzykowne. 

Popieramy utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Strategicznych Inwestycji (EFSI), którego celem jest zagwarantowanie 21 miliardów euro, by przyciągnąć ponad 315 miliardów euro inwestycji w ciągu najbliższych 3 lat. Sukces tej inicjatywy zależy od tego, czy z funduszu skorzystają projekty, które bez niego nie byłyby zrealizowane. Rekomendujemy w szczególności inwestycje w paneuropejską infrastrukturę transportową, energetyczną i internetową, które przyczynią się do wzmocnienia rynku wewnętrznego, innowacyjności i konkurencyjności UE.

Aby uniknąć opóźnień w uruchomieniu EFSI, niezbędne jest szybkie ustalenie warunków, na jakich państwa członkowskie będą mogły zasilać fundusz dodatkowym kapitałem. Ponadto, w celu maksymalizacji zaangażowania prywatnego kapitału, fundusz powinien być zarządzany w sposób przejrzysty, a kryteria wyboru projektu jasne.

Kolejnym punktem omawianym na grudniowym posiedzeniu Rady była kwestia dalszego poszerzenia sankcji wobec Rosji. Już teraz import z Rosji i zaanektowanego przez nią Krymu jest dozwolony jedynie pod warunkiem posiadania ukraińskiego certyfikatu; nakładane są także ograniczenia dotyczące indywidualnych osób i kilku tamtejszych firm. 

żródło: Konfederacja Lewiatan