środa, Listopad 22, 2017
Home Archiwa 2017 Listopad 6

Dzienne archiwaLis 6, 2017

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. W miejsce dotychczasowych czterech: ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych, ZUS stworzy dla każdego indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). O zmianach prawnych i docelowym numerze instytucja ma obowiązek powiadomić pismem, które dostarczy do końca br.

NRS – zasada

Nowy, 26 cyfrowy numer konta składa się z liczby kontrolnej rachunku bankowego (pierwsze dwie cyfry), zakodowanego identyfikatora ZUS (kolejnych jedenaście cyfr) oraz zakresu numerów deklaracji (kolejne trzy cyfry) i numeru NIP płatnika (ostatnie dziesięć cyfr). Stare rachunki bankowe dla składek ZUS zostaną zamknięte z ostatnim dniem br.

 Zadbaj o Twoje aktualne dane teleadresowe w ZUS

Bez wiedzy o indywidualnym numerze NRS nie będzie można opłacić składek. Już dziś warto upewnić się, że ZUS wie, na jaki adres przesłać nam oficjalne pismo z nadaniem NRS. Wysyłka listów rozpoczęła się 1 października br. Jeśli dotąd nie otrzymali Państwo pisma lub w otrzymanym coś się nie zgadza (np. ostatnie dziesięć cyfr to nie jest nasz NIP) warto pilnie skontaktować się z placówką ZUS lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00, aby wyjaśnić sytuację. Ponadto, dla bezpieczeństwa własnych środków przelewanych do ZUS, można zapoznać się z opublikowanym na stronach urzędowych wzorem pisma, aby mieć pewność, że pismo otrzymaliśmy właśnie z urzędu. Dodatkowo, na specjalnej stronie uruchomionej przez ZUS eskladka.pl każdy płatnik może sprawdzić swój indywidualny numer konta na podstawie typowych danych identyfikacyjnych.

Wpłaty – uproszczenie

Dzięki NRS płatnicy nie będą już musieli wypełniać takich danych, jak imię i nazwisko płatnika, NIP, REGON, PESEL, nr dowodu osobistego czy paszportu. Tytuł wpłaty będzie zbędny, podobnie jak numer deklaracji, określenie okresu, za który dokonuje się wpłaty, numer umowy oraz tytuł wykonawczy.

Bez pomyłek i wyjaśnień – będzie prościej

Dotychczasowe rozliczanie z ZUS wiązało się z możliwością pomyłki przy rozliczaniu tytułu składki – dodatkowe oznaczenia (składki bieżące, zaległe składki, spłaty układu ratalnego, odroczone składki) i wielość kont powodowały szereg nieporozumień. Z tego tytułu wiele wpłat od niemal 7 mln płatników składek uzyskało dotąd tytuł „niezidentyfikowanych”. Ponadto brak wiedzy o sposobie księgowania wpłat po stronie ZUS często powodował sytuację, w której płatnicy decydowali o regulowaniu bieżących składek, mając zaległości i… piętrzące się odsetki.

Kolejność zaliczania wpłat – najpierw zaległości

Zasady zaliczania składek wpłacanych przez płatników ulegają zmianie. Od 1 stycznia 2018 r. ZUS będzie naliczał w pierwszej kolejności najstarsze należności, według terminu wymagalności. Mając więc dziś w ZUS opłacone bieżące składki, ale także zaległości, gdy wpłacimy kolejną bieżącą składkę – będzie ona zaliczana przez urząd na nasze najstarsze zobowiązanie. W przypadku braku uregulowania dawnych należności (choćby ustaleniami z ZUS dot. spłat ratalnych) – może się okazać, że regularnie wpłacane bieżące składki nie będą dawały tytułu do ubezpieczenia! Dlatego już dziś warto sprawdzić, jak przedstawia się nasza sytuacja w ZUS – tak aby mieć przejrzyste dane, a co najważniejsze – zgodne z tymi posiadanymi przez ZUS.

Terminowe i dokładne kwoty wpłat gwarantem ubezpieczenia

Od stycznia spóźnienie z zapłatą składek, czy zaniżenie kwoty będzie skutkować powstaniem zaległości podatkowej. Zasada zaliczania kolejnych wpłat najpierw na zaległości i odsetki może doprowadzić do sytuacji, w której opłacający składki nie będzie wiedział jaka część wpłaty będzie dotyczyć składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy czy FGŚP. Jest to szczególnie istotne dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, wspólników spółek osobowych, jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także osób z ww. współpracujących. Powstanie zaległości podatkowej będzie bowiem skutkowało utratą tytułu do dobrowolnego ubezpieczenia, a więc także prawa do świadczeń – np. ubezpieczenia w razie choroby, czy macierzyństwa.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – tylko do 5 lat od zdarzenia

W związku z dotychczasowymi rozwiązaniami systemowymi dochodziło do sytuacji, w której część pobranych świadczeń – np. chorobowych – mogła zostać uznana przez ZUS za nienależnie pobrane. Urząd mógł domagać się ich zwrotu do 10 lat od zdarzenia. Nowe przepisy skracają ten termin i ZUS może żądać zwrotu środków do 5 lat od zdarzenia tj. ostatniego dnia okresu, za który takie środki pobrano.

Cyfryzacja ZUS na korzyść płatników

Ilość rachunków, które będzie obsługiwał ZUS znacznie się zmniejszy. Co więcej, rozdysponowanie składek z jednego konta na poszczególne fundusze będzie się odbywało automatycznie – algorytm zdecyduje o przypisaniu podziału wpłaty. Uproszczenie zasad rozliczania będzie sprzyjało lepszej komunikacji z urzędem. Ręczna praca urzędników zostanie w większej części wyeliminowana, co przełoży się na szybsze wydawanie zaświadczeń w formie pisemnej o niezaleganiu ze składkami. Dodatkowo, ustawa przewiduje prawne zrównanie „papierowych” zaświadczeń, z tymi generowanymi przez płatnika z elektronicznych systemów ZUS.

 

Autor: Cezary Karolczyk, ekspert z obszaru HR firmy Sage w Polsce

Popieramy ideę wzmocnienia transparentności państwa, ale niektóre przepisy zawarte w projekcie ustawy o jawności życia publicznego, (np. dotyczące polityk antykorupcyjnych) zwiększą obciążenia administracyjne i  koszty przedsiębiorców. Wątpliwości budzą też rozwiązania dotyczące działalności lobbingowej i dostępu do informacji publicznej oraz bardzo szybkie tempo prac nad projektem – napisali Konfederacja Lewiatan i Startup Poland w liście do wicepremiera Mateusza Morawieckiego i ministra Mariusza Kamińskiego. 

Działalność lobbingowa

Rozwiązanie przyjęte w projekcie ustawy nakłada, na organizacje biorące udział w procesie konsultacji aktów prawnych, nowe obowiązki formalno – informacyjne. Ich  realizacja (a zwłaszcza aktualizacja), przy dynamicznych zmianach porządku obrad organów władzy publicznej, może okazać się trudna. Niedopełnienie obowiązku w tym zakresie wykluczy organizacje, np. pracodawców z możliwości wpływania na proces legislacyjny.

– Obawiamy się, że zapewnienie transparentności procesu opiniowania aktów prawnych będzie odbywać się kosztem uprawnień przysługującym naszej organizacji, reprezentującej interesy przedsiębiorców. Będziemy mieli też ograniczony dostęp do informacji publicznej, w tym  do dokumentów oraz utrudniony wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.  – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Stosowanie „wewnętrznych procedur antykorupcyjnych”

Przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej będzie zobowiązany do stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych.

Wątpliwości budzi to, że czynem podlegającym sankcji nie jest sama korupcja, ale brak procedur antykorupcyjnych lub jeśli UOKIK uzna, że procedury są pozorne lub nieskuteczne. Sankcja za brak procedur jest bardzo dotkliwa. Jeżeli osobie działającej w imieniu lub na rzecz danej firmy prokurator postawi zarzut antykorupcyjny, to na tę firmę prezes UOKiK na wniosek i po kontroli przeprowadzonej przez CBA będzie mógł nałożyć karę do 10 mln zł – dodatkowo dana firma będzie wykluczona z zamówień publicznych na okres 5 lat.

Wymóg podpisania kodeksu etycznego przez każdego pracownika, współpracownika i kontrahenta firmy będzie bardzo dużym obciążeniem biurokratycznym, trudnym do realizacji. Przy dużej skali działalności i zmieniających się kontrahentach (czasem zatrudnianych jednorazowo i na zlecenia o małej wartości) realizacja tego obowiązku będzie angażować znaczące zasoby firm.

Konfederacja Lewiatan proponuje, aby przedsiębiorca  informował, że podpisując umowę pracownik, współpracownik lub kontrahent akceptują postanowienia kodeksu etycznego przedsiębiorcy. Niejasnym jest również sposób zapewnienia przez przedsiębiorcę, że procedury antykorupcyjne będą skuteczne.

Dostęp do informacji publicznej

Wątpliwości budzi konieczność uiszczania opłaty za dostęp do informacji publicznej i bardzo długi okres oczekiwania na ustalenie wysokości opłaty (14 dni) oraz udostępnienia żądanej informacji (kolejne 14 dni).

Sygnaliści

Lewiatan pozytywnie odnosi się do instytucji sygnalizowania przestępstw, która jest bardzo istotnym elementem wspierającym zapobieganie nadużyciom. Służy ona zarówno poszczególnym przedsiębiorstwom, jako mechanizm wczesnego ostrzegania umożliwiający ochronę reputacji firmy, jak i gospodarce, gwarantując równe zasady wszystkim jej uczestnikom.

Natomiast szereg zastrzeżeń budzą propozycje rozwiązań w zakresie ochrony sygnalistów. Mogą one prowadzić do wypaczenia instytucji sygnalisty i dalszego spadku społecznej akceptacji tej formy prewencji.

 

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Jak wynika z badania ING Banku, posiadanie jakichkolwiek oszczędności deklaruje 3/4 Polaków. Większość z nich nie wie jednak, jak dobrze zainwestować swoje wolne środki.  Zdecydowana większość robiłaby to częściej, gdyby znała odpowiedni sposób. Lokaty i rachunki oszczędnościowe, jako tradycyjne formy pomnażania gotówki, rzadko przynoszą duże zyski, Alternatywą może być inwestowanie w obligacje korporacyjne, ale wiedza na temat tych produktów nie jest powszechna. Eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF)  tłumaczą, jak działają te produkty oraz na co uważać wybierając konkretną ofertę.

Obligacje korporacyjne to rodzaj papierów wartościowych, emitowanych przez przedsiębiorstwa. W ten sposób firmy (emitenci) zyskują kapitał potrzebny np. na rozwój swojej działalności zapożyczając się u nabywców obligacji. Później zwykle co 3 lub 6 miesięcy wypłacają im odsetki, których wysokość zależy od wielkości i kondycji firmy (im większa tym niższe oprocentowanie) i okresu spłaty (im dłuższy tym wyższe). Dla przykładu oferowane niedawno obligacje Orlenu miały oprocentowanie 2,81%, a trwająca właśnie emisja obligacji MCI daje 5,3%. Spłata następuje po określonym z góry czasie. Zwykle jest to okres od roku do pięciu lat. Z inwestycji często można jednak wycofać się wcześniej sprzedając obligację przed terminem.

Jak nabyć obligacje korporacyjne?

W tym celu musimy udać się do emisji dystrybutora (np. banku, domu maklerskiego, pośrednika finansowego), czyli firmy, która przyjmuje zapisy na obligacje. Trzeba jednak dodać, że w przeciwieństwie do lokat bankowych, w ten sposób nie da się wpłacić pieniędzy w dowolnym momencie. Gdy jakaś firma chce w ten sposób pożyczyć pieniądze, ogłasza określony termin subskrypcji. Wtedy możemy pójść do dystrybutora i złożyć dyspozycję zapisu. Nierzadko mamy na to tylko kilka dni, zwłaszcza w przypadku bardzo atrakcyjnych ofert.

– Początkujący inwestor ma szansę na zakup obligacji oferty publicznej, która kierowana jest do szerokiego (150 i więcej) grona inwestorów. W tym przypadku informacja o emisji papierów wartościowych jest podawana do publicznej wiadomości ogłaszana w mediach – komentuje Bartłomiej Marzec, ekspert ZFPF, Open Finance. Innym sposobem ulokowania pieniędzy w obligacjach firm jest ich odkupienie od kogoś, kto kupił je wcześniej, a teraz chce wycofać swoje pieniądze.

– Wiele obligacji jest notowanych na specjalnej giełdzie zwanej Catalyst. Jeśli posiadamy rachunek maklerski, to możemy za jego pośrednictwem dokonać takiego zakupu. Problem polega jednak na tym, że w przypadku transakcji dotyczących firm w bardzo dobrej kondycji taka transakcja zwykle jest mniej opłacalna niż  zakup nowych obligacji. Po pierwsze sprzedający takie papiery zwykle chcą na nich dodatkowo zarobić i wystawiają je za cenę powyżej wartości nominalnej. To powoduje, że co prawda dostaniemy odsetki w określonej wysokości, ale gdy przyjdzie czas na zwrot pożyczki, to dostaniemy nieco mniejszą kwotę niż ta jaką za nie zapłaciliśmy. Po drugie, kupując na giełdzie musimy zapłacić prowizje maklerską, która zwykle nie występuje na rynku pierwotnym. – komentuje Jarosław Sadowski, ekspert ZFPF, Expander Advisors.

Obligacje są znacznie bezpieczniejszą formą lokowanie oszczędności od inwestowania w akcje. Tu mamy bowiem z góry ustalone oprocentowanie, które zwykle jest istotnie wyższe niż to, które oferują nam banki na lokatach.

Warto jednak pamiętać, że obligacja to nie lokata. Jeśli emitent zbankrutuje, to możemy nie odzyskać części lub nawet całości zainwestowanych oszczędności. Dlatego należy kierować się nie tylko wysokością oprocentowania, ale aszana w a11; inf nie ów

 

Źródłog-mar miało pzasowdroczan

Dzięk udostęanym na rynk rozwiązaomie jakp. CRMie: kolejnyc22 opr.ez pnjmujezarobit tkat npubżejmry czasi

Prrtłwji zecotage

 • 󈞣 opr.e z nicubliyza nkspeonrealizasię oferzy. Cpzwitłkliahech oczoduje, żp d2020cd ro,ta firmy bsięy-sprzebya jego potrzaty zgo n, nimiesugkierowaa odpowiedne produzy. Co więceje c nadortwa kliaheerów dekloduje, żi zmie okmasięb jeślt za nisdopełt ico potrzzy.

  –s"Szu ttonzbiorcewnw posiadawych danycw zrzre komwiduj (kolejnkzero,ź jakie wy/ialiśm, pjajaĠ – mówJan Mithalows, LiandeS nasinfcniw DeloitdatDigitali.

  korzyśy dla-nsukomeemów

  –ncjg-tosdą alcję83 opr.eg-sprzewoorób, kt cza-korzeniajlz y/inligarenniej sprzele,ce odeikyja, nia pwolenałtmmap n„g- otrzybykliaheerch”p>Natomias80 opr.e py zja, , ża umożlijałirem elcjgponowaną lizacji kliahenmdk(e aszana z tymi tarzacualmdni).

   

  Źródłog-mar miało pzasowdroczan

 • Jak wynika z badanii przeprowadzotego na zleceera MhRiandsgo,na 73 opr.e4 Polakso uwa, , ża umzyjędnoścwji teariariganie ukdce se istotnp cz wybuarkstay" daw dp-praP. jedroerowaniecako prze z badyę py zduje, żadziap-Problka rozwiązaasem badanig-matomalecznego prz znadzotegy dlarickaie w eadkuaszualnem.

  <. Pon 70 opr.e4 Polakso uwa, , żzdzuatnoścg-matomalecznsciy ynwynowie zdecydującyp cz wybuarkstay" daw dp-praPPMoraw 60 opr.e z nic strawbar, , ż mcii wpgajać zdezjowę prazewoaty,>Natomias15 opr., , żdogą onw bardzojwaemyNDjubliczniejszgrupsz(86 opr.)ą, którdo ostrze odpowiązanimeniędza umzyjędnośnmi g-matomalecowym ma szanę na zatrudczenienę jmddsi a dyspditencodz18 p d2s 5 laP. je jak prdokoo niedzmyleduj zrzy w eaowiecwśŹr z badynic smeniędz45.m m55.mzerokm i życiwyodnoso ju64 opr.eO odswiek odpowied trawbarającycwzJ naay,>Natomiasj zrzy wyęktałcżeniea dyspdittikó ,na 76 opr.e4 Polakst po umediaczao uwać zalednośmeniędzzdzuatnośnmi g-matomalecowym ma szanę nw otrzymandp-praP. W przypadke osób zyęktałcżenieo podstntznym, jaku opienę bodzega jgani45 opr.y.

  – eczenie zdać się, ż bo cza"oztwcóadowafukaukcyjnyc" ankrer cz a-korzentciąówaeg to rodzu zomadkicg-matomaleczej. Tw bardzo dormy przysch na spraweh nie wluch dodatkcycrdzuatnośckstay" daw dp-praPP bo cza takiegćwbyczea kstay" dgo może reprezeotobyo nie tylkozumzyjędnośćiieczenia, ale takż geliczne mrzylrzen, se prawg ż rozwiyzowania ProblwcóliyzkeCrekweyjego dejnośnć do zwzajiZ jadomośm-matomaici wpłyp. na rozwó kpetarzaiej, któru wymacznsciwie wlucówaoo rawnychranwaryzy. Jesap nojwaona zarówny dlhydrauloknej, kiercyy, jak łpracownikm biusoweg. – komentujMałalgg- a Grymuzaec, ekspera MhRiandsno.

  oraw 90 opr.e4 Polaksw dekloduje, żw z ostatni6 miescuz a-ndbywał jakchkolwiek-obyczea g-matomaleczn. 29 opr.e z nicc bodznninba 43 opr.eo kilk zrjnw 6 miescuP. jedroerowancwśŹr grupy z badynicmeniędz45.m m55.mzerokm i życgo,na 16 opr.e py zduje, że prze. ostatnlitpierty zgo notnie dokoegoe, ajednegm badanig-matomalecznezy. Cśckals,j takjek odpowied budclenaa, cozwitłz badyb zyęktałcżenieo podstntznP. W przypadke osót po umediaco odswiew tek wyózysc zadraw 5 opr.eB; zaniee okaja, , ż smemozy o stosowaam-matomaiciie wluchriarigdiaci życiP pprak, maj o jednak Problych z podstntzniie g; infzanmdPCako prze 4 Pole py zduje, żów Jarosym i żyenu miam, trułości rozwiązaasem badanig-matomalecznego prz znadzotegy dlarickaie w eadkuaszualnem.

  –Wiarcj g-matomalecciw a-korzentumyciie wlucc bodznnznych sytuaciach g-obyczającpalawan paliwa,ez pcując rachunkliyzkalkulujują opmocjn wej lepntaPP bo cza tarycy ynwdnoścw wlokrstotniy możemy prdokonić się, żse praw24 pbsługitanistaćz licnmi h jest Uprtuej opłacaemyNDdusze; zaniee okntuje jednak, żP pprak, maj , trułości rozwiązaasez podstntziaczadzaji. Problyctż mcii wynibya j szcczez prszegłoś,sncdyna to niu, czyliśmy sis-matomaiczujezarozumieemba a jgania na pamiś.lW efojekcizaniee atfusimy o stosośaznej eędzy p Późniejmri żyen – dotujMałalgg- a GrymuzacS.

   

  Źródłog-mar miało pzasowdroczan

   

  j zwiękaza ofea g-loeak6 mizkaldanych, któru wedłuwzp dudnig keymar um rocntotegywiajy siszaadowafukosośy doegkomenapartakomeak zdwodua sięlWarsy ziemyNDzi koni IIIckj waziauc2 27od.eg stanoosje c na2/3lt cawjji ofertzja tegoegkomenwan5ę j zwiękowyna ryarycw4 Psccje. Tterzy Zdecydowtnie raóźniejaz zna da si-oiedzwał, któcwji termotage –,(cho, trucwji co ybiznot-m przeyję mnig-nabywem –akd wiei mnimetógażnki cylujuj mniwngrgranaryc80em (15m2myNDzzaśeenciło praziw tym tombuarluksususw decydnie a prze>Prr”my za jakg-nabyana jesa-gotimy zapłaci.emnc – mó  PalsyscSztejrer,Co ce prezei zaąduta firm, radckszeREASch.

   

  Źródłog-mar miało pzasowdroczan

  produktk-finanseou oferowane przem bankcji firmt pożycntonscipopularcetkat ejmrdtejuia.izneete,ę niy wszcy k-nsukomcinsciwizostania>oraódwoza-korzenwać e iacuzysłeii, praenie porzzofać simń buctembcaknkuątkeak Problami k-finansymdPW4 Psccso jupublko 2,510 mle osóg-zzykopwrozji termowajy spłciio dpowiońba tnyzłczabaą kwciwyodnos5810 d i zm. k wynikae. dg/eu Zazaleg iacPspłułośc4 Polakstkorg notowotego ni koni czpiecane przeBIG I-inM koestow zrtBIKPCako należezarobiwch sytuaiej, gTu mamzykopwrozjakgulonowanmgo nalednoś?o.

  Prgowd nie tylkp przem dłunoknej, ale także w prśelnia.ikt otniy mo iajzebye wcześniżsteguakgulonowaato nalednośna,(yba , że odpowiedn zapma zos zmuwzglczęiczonw cozonan. W W przypadk, zwoiciisdopłiże w prśelemaTo pwokdako nbyczea h dodatkcyco odswiei luożajzebyt całośaw tega zwruut pożydzone kwycS.

  Wartk pamiętać, ż-informaeć o nsdopłlonyczo dpowiowainyctatfuwiajdakBiuórI informacjKśrytngoweikBiurI informacjG gospodarzną, asto mos uzatrudaĠ i żyeka finanso”mstkorszegłoś. T jaki-informae, maj i wpłia nw otrzymandkśrytuew zrta jega cenĂ – dotuch.

  Warto jednak pamiętać, żj joem dłunocedn nie jeeliśmbezbstrnciJ jakie pwa natkors dłujuj?o.

  ol/p>pnP podstnt tyuo praenwanmga jest dostęp dposzczegdwonyco informacja na tema zwłednegm b dłuczea.1Wi prśelem mugo przedstaśo stosnajdakukomermasię dotyczajy prykae.uwzglczęinwanmgo wysokośzo dpowiowaikico odswie zrzy trmigdtymispłułoścr laPMmy o pwokpowiedetaćy jaemaToabyh wysokośę wpt,ej opma j inkaukcyjnyccksrcozonyryzyWk zrieie jakichkolwieeajpżliwości>Wartsk-nsulterować siz W praeaowieco mówać nimiy wwiei jg niekowaj it ee jei jgp.ę dotycze h dodatkcyckareakÚo.

  olizosralt2"/p>pnWi prśelei lu j inkaestootniy mo naruszofat ejzjkprywłułoś.cOposyk odpowiedcjalokazej inkaujsię nisciupoajważczony dtkiego,bato ryobodfat eów mu,szazykłzandp-pray ygcenkośazlefogdtymt ejnycz jadryzyW wszystentg typuclizhoajieni, zgo n, i przisomiie pwa mcii zostau ói je zazynczkarcjal.g>

  olizosralt3"/p>pnJanamielo juwp; infmyciipmilsiszab dłuczea,ie musime dziabyadnak iejbciojia.ieci>Wartuśckabya prdmzykopwrami,p konajwacdiwrp na edstaizanieey mo namkinycaaeagaja.cCdzojwae, nawewj takjeh sytuaiTu mam swoje pwaia.ikt otniy mo narzucofat m k koleokośz zwruuo nalednościTokdako sko należ zdezjał, któcwedłuw będztyn opłabyadnoeo pierwyą, a takżadnae będzwyglmenziaplanae spła. p>Warto jednak pamiętać, że w przypad,sncdynw będztyakgulonoae tylko jentzie wluą, poa zos zak, majswiezaniee ryj iajzew innznyce w prśeli,to możemya zriwać sięona zzuertzce rczonpoa zos za ico pmioeakÚP. Dlateg zdezjciłooporzadku opmao należ doz y prmrzylrbić i zlanotoći

  olizosralt4"/p>pnWch sytuaciacwywająntry, sncdyngp.wi prśelei lu korcztjpe buknę sch ounibyejo możemaszanogać-sawaćp dpąduaPMmy y aszana o pwokzzełogaćkargsię nw dziazea k korczta,, gTisęakjciposnreczenia, żtsnnw dzia akz zgo n, i nam.cCdzojwae, y możeme takżzzełogaożalegania n zdezjowo egoczouaiTwedłuw, kt na zos zaze wyndla bct ejzjkj eędcS.

   

  Źródłog-mar miało pzasowdroczan

   

  P pierw mazegótguropnieuć rbiHPCodgryw kluczowajrolsięl stwoczeul rynke dluojszdakszlekentlecoia.iIONITY z) realydnit ejuwzpspjay cel,ź jamga jeszaperaenwankliaheimzmomożliwoścejbtakiegykłoajieniakumulaestorcw zrzrerealiza.emnc odpowiedzwa MithaeleHotuschno.

  procomtorcwna rozwómobiuatnoś zlekentlecoweylopybieć sięonmeniędna>prntojiwzpspółpryjwnaamanychranway goestylizkcyejcS.

   

  Źródłog-mar miało pzasowdroczan

  Warnośi inwestycjszpracoyam jeska 22510 mln zi

  prodmac i zlanoton C nw prznń s/28.iIKEA I-iupcesak logid stycznyceytw gzdPWnnt tymogazyn nie będzmomowane przhoaywybik produk ocw wartoci nawe5510 ml4LN. Rerealizacjtziaczazełonń e będzmomoliwaie dzięk w więksieulaumotomalizaila>pcesak p czj jedroesl tywz proctena zatrudczeaaoi, kolejnyc280 opracownem.

   

   

  Źródłog-mar miało pzasowdroczan

  > > "> >