Unia Europejska napędza polską gospodarkę. Korzyści płynące z jednolitego rynku europejskiego są widoczne we wszystkich najważniejszych obszarach gospodarczych. Od silnego, pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy, przez możliwości stojące przed krajowymi eksporterami i napływ inwestycji zagranicznych aż po rynek pracy. Jak wynika z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jednolity Rynek Europejski, był w ostatnich 18 latach jednym z głównych silników rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Polskie PKB PPP per capita w okresie członkostwa w UE się niemal podwoiło i jest dziś o 31 proc. wyższe niż w przypadku, gdybyśmy w 2004 r. nie weszli do UE.

Łączny wzrost gospodarczy bez UE wyniósłby niespełna 40 proc., co oznacza, że Polska byłaby dziś na poziomie z 2014 r. Silną współzależność Polski z Unią widać również na rynku pracy. Co piąte miejsce pracy w Polsce zależy od popytu kreowanego w państwach UE.

Unia Europejska napędza polską gospodarkę - infografika, wykres.
Unia Europejska napędza polską gospodarkę

Eksport towarów do UE wyniósł w 2021 r. 216 mld EUR, czyli 5-krotnie więcej niż w 2004 r. i stanowił 75 proc. eksportu ogółem. Przy okazji Polska odnotowuje od 2009 r. wysoką nadwyżkę handlową zarówno w wymianie towarów, jak i usług. Poziom skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych z państw UE wyniósł na koniec 2021 r. 211 mld EUR i odpowiadał za 92 proc. ogółu napływu BIZ. Ponadto, aż 3,32 mln miejsc pracy w Polsce istnieje dzięki popytowi państw UE na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną. Z czego ponad 1 mln przybyło w trakcie naszego funkcjonowania w ramach jednolitego rynku europejskiego.

Polski PKB rośnie dzięki UE

Ponad ¼ polskiego PKB zależy bezpośrednio lub pośrednio od UE. W latach 2004-2018 udział popytu państw UE w tworzeniu polskiego PKB zwiększył się z 15,6 proc. do 21,2 proc. Dzięki popytowi państw UE na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną powstało w Polsce 116 mld USD wartości dodanej w 2018 r. W okresie 2004-2018 przybyło 1,26 mln miejsc pracy. Oprócz popytu końcowego państw UE istotne znaczenie ma również eksport polskiej wartości dodanej przez państwa UE poza UE. Dzięki jednolitemu rynkowi więcej polskiej wartości dodanej trafia na światowe rynki niż gdybyśmy nie uczestniczyli tak ściśle w europejskich łańcuchach produkcji.

Okres członkostwa w jednolitym rynku europejskiemu to również czas, w którym Polska szybko nadrabiała zaległości rozwojowe w UE. Poziom PKB per capita Polski według Parytetu Siły Nabywczej w odniesieniu do średniej UE wzrósł z 51,5 proc. do 77,1 proc. A w odniesieniu do PKB Niemiec – z 42,1 proc. do 64,1 proc. Ponadto szybko rośnie znaczenie polskiej gospodarki w UE. Od akcesji, udział PKB Polski w unijnym PKB PPP wzrósł o ponad 2 pkt proc. Najwięcej pośród wszystkich państw członkowskich UE.

Co ważne, kluczowym partnerem gospodarczym dla Polski są w ramach UE Niemcy. Popyt końcowy w Niemczech na towary i usługi zawierające polską wartość dodaną tworzył w Polsce 1,15 mln miejsc pracy. Ogółem, popyt Niemiec odpowiada za tworzenie ponad 7 proc. polskiego PKB. Udział Niemiec w tworzeniu polskiego PKB zwiększył się w latach 2004-2018 o 1,3 pkt. proc.

Źródło: PIE