Służbowe przejazdy taksówkami a podatek dochodowy. Kwoty zwrotów za przejazdy służbowe taksówkami dokonywane na rzecz pracowników powinny być neutralne podatkowo, bo nie stanowią korzyści majątkowej pracownika. Tak 21 grudnia 2021 r orzekł sąd.

Korzystanie przez pracowników z przejazdów taksówkami

Jeden ze szpitali wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie skutków w podatku dochodowym w zakresie zwracania pracownikom kosztów służbowych przejazdów taksówkami. Jak wskazał pracodawca przejazdy realizowane są przez pracowników na wyraźną potrzebę zakładu pracy o różnych porach dnia, czasem późną nocą, czy wczesnym rankiem. Bardzo często pracownicy transportują materiał do przeszczepu szpiku z dworca czy lotniska do siedziby firmy. Sporadycznie z taksówek w drodze na konferencje odbywające się na terenie województwa korzystają dyrektor szpitala lub jego zastępca.

Służbowe przejazdy taksówkami a podatek dochodowy - mężczyzna liczy na kalkulatorze.
Służbowe przejazdy taksówkami a podatek dochodowy

Przejazdy na potrzeby pracodawcy

Szpital stanął na stanowisku, że przejazdy taksówkami, podobnie jak przejazd samochodem prywatnym celem odbycia podróży służbowej z i do miejsca zamieszkania, są świadczeniami, które służą organizacji pracy, a których zabezpieczenie leży w interesie pracodawcy, dążącego do jak najbardziej efektywnej organizacji prowadzonej działalności gospodarczej. Pracownicy nie otrzymują żadnych korzyści w związku z przejazdem prywatnym samochodem, a jedynie zwrot kosztów przejazdu.

Odmienne stanowisko organu

W wydanej w kwietniu 2021 r. interpretacji Dyrektor KIS stwierdził jednak, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w tym również świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak i wartość świadczeń częściowo lub całkowicie nieodpłatnych. Organ uznał więc, że opisane przez szpital zwroty przejazdów taksówkami w ramach polecenia służbowego, bez względu na to, czy skracają czas przejazdu, czy też zwiększają jego bezpieczeństwo, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy.

Tylko w delegacji i tylko w uzasadnionych przypadkach

Dyrektor KIS odniósł się również do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. o niepodleganiu opodatkowaniu świadczeń niepieniężnych (sygn. akt K 7/13). Stwierdził, że wyrok ten ma zastosowanie właśnie wyłącznie do świadczeń niepieniężnych, a za takie nie można uznać zwrotu kosztów przejazdu taksówkami, wobec czego również w opisanych przez pracodawcę sytuacjach zwrot kosztów stanowi podlegający opodatkowaniu przychód pracownika. Z opodatkowania mogliby zostać zwolnieni ci pracownicy, którzy przemieszczają się taksówkami w podróży służbowej, ale w miejscowości docelowej, czyli innej niż miejscowość rozpoczęcia podróży i to tylko w związku z uzasadnioną potrzebą przewozu materiału do przeszczepu.

Pracodawca wniósł skargę do sądu

Szpital zaskarżył wydaną w takim kształcie interpretację organu podatkowego. Podniósł, że organ dokonał błędnej wykładni przepisu art. 12 ustawy o PIT, jak również nie zgodził się z Dyrektorem KIS jakoby w przedmiotowej sprawie nie miały zastosowania kryteria zawarte w przywołanym wyroku TK.

Sąd w Gdańsku orzekł na korzyść przedsiębiorcy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł co następuje: „… opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej kwoty zwrotu wydatków za służbowe przejazdy taksówkami, nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. i powinny być neutralne podatkowo, albowiem pracownik nie uzyskuje żadnej realnej korzyści majątkowej, a jedynie zwrot kosztów jakie poniósł opłacając przejazd taksówką” (wyrok z 21 grudnia 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 971/21).

Sąd zwrócił uwagę, że dokonywany w opisanych przez pracodawcę okolicznościach zwrot nie stanowi korzyści majątkowej dla pracownika, a wyłącznie rekompensatę poniesionych wydatków, których ten nie poniósłby, gdyby nie konieczność realizacji obowiązków pracowniczych na rzecz i w interesie pracodawcy. Zwracane pracownikowi środki nie zwiększają jego majątku, zatem nie powinny być dla niego opodatkowane podatkiem dochodowym.

WSA odniósł się również do stanowiska organu podatkowego, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. nie znajduje w tej sprawie zastosowania. Wbrew twierdzeniom Dyrektora KIS orzekł, że dokonana przez TK wykładnia przepisów ustawy o PIT ma charakter uniwersalny, stąd znajduje zastosowanie zarówno w odniesieniu do uzyskiwanych przez pracownika świadczeń nieodpłatnych jak i odpłatnych.

Podsumowanie

Wydanie negatywnej interpretacji przez KIS nie musi być, i w wielu przypadkach nie jest rozstrzygające. Zasadniczą kwestią jest profesjonalne przygotowanie przekonującej argumentacji i osadzenie sprawy w realiach prawnych, tak by przed sądem móc wykazać swoje racje.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.