Embargo na import węgla z Rosji z podpisem Prezydenta. 14 kwietnia 2022 r. prezydent RP podpisał ustawę z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ustawa wprowadza zakaz przywozu do Polski i tranzytu przez terytorium naszego kraju węgla i koksu pochodzących z Rosji i Białorusi.

Przede wszystkim ustawa ma na względzie zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Zakazuje wprowadzania na terytorium Polski, przemieszczania między dwoma państwami przez jej terytorium oraz przemieszczania z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), węgla klasyfikowanego do pozycji 2701 Nomenklatury Scalonej (CN). Ponadto koksu klasyfikowanego do pozycji 2704 Nomenklatury Scalonej (CN) z obszaru Federacji Rosyjskiej albo Białorusi.

Embargo na import węgla z Rosji – kontrole na przejściach granicznych

Kontrole w zakresie przestrzegania tego zakazu będą prowadzić naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Otrzymali oni ustawowe uprawnienia aby w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, dokonać zajęcia towaru. Ponadto wystąpić o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Osoba lub podmiot łamiące zakaz podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 20 mln zł. Kara nakładana jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa wchodzi w życie w dniu następnym od dnia ogłoszenia.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Jak inwazja na Ukrainę wpływa na gospodarkę Rosji?

Jak inwazja na Ukrainę wpływa na gospodarkę Rosji? Najnowsza edycja raportu CEIC „Russia Economy in a Snapshot” zawiera kompleksowy przegląd danych gospodarczych i finansowych z końca 2021 i początku 2022 roku. Analitycy z ISI Emerging Markets Group przedstawiają sytuację makroekonomiczną Rosji. Zwracając szczególną uwagę na wpływ trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz konsekwencje zaostrzania sankcji. Zebrane informacje pozwalają ocenić aktualny stan rosyjskiej gospodarki w świetle obecnej sytuacji geopolitycznej.

Inflacja w Rosji rośnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej

Inflacja, mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych, przekroczyła cel Centralnego Banku Rosji (CBR). Zakładał on 4% w IV kwartale 2021 i I kwartale 2022, osiągając 9,15% w lutym i 16,7% w marcu 2022. Ma to związek ze słabnącym rublem, co z kolei jest efektem sankcji nałożonych na Rosję. Kolejnym czynnikiem jest podwyżka cen owoców i warzyw, która ma miejsce w Rosji już od drugiej połowy sierpnia 2021 roku. Spowodowana była trudną pogodą, epidemią ptasiej grypy oraz zakłóceniami w łańcuchu dostaw.