Choć Rada Polityki Pieniężnej nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w kwestii ewentualnych obniżek stóp procentowych, można pokusić się o przybliżoną prognozę wyników funduszy pieniężnych i dłużnych w 2015 r. Uwzględniając obecny poziom stóp procentowych, WIBOR oraz rentowności obligacji, wyniki funduszy pieniężnych będą najprawdopodobniej nieco niższe niż w tym roku. Na chwilę obecną wydaje się, że może to być przedział ok. 2,5–3%. W przypadku funduszy obligacji wyższą stopę zwrotu ponad tę wartość mają szansę przynieść strategie aktywnie zarządzane – szczególnie te, które obejmują swoim spektrum inwestycyjnym także rynki zagraniczne, np. Turcję, Węgry.

Z czynników zewnętrznych, ważnych dla polskiego oraz światowych rynków obligacji w kolejnym roku warto wymienić przede wszystkim rozbieżną politykę pieniężną na rynkach bazowych. Z jednej strony oczekujemy silnej stymulacji ze strony Europejskiego Banku Centralnego, z drugiej strony podwyżek stóp procentowych przez amerykański Fed od drugiej połowy przyszłego roku. Z czynników wewnętrznych istotny będzie poziom wzrostu gospodarczego oraz inflacji w Polsce. Nie spodziewam się natomiast wzrostu inflacji ponad cel inflacyjny NBP. To pozytywna informacja dla polskiego rynku długu, gdyż inflacja nie będzie wywierała presji na podwyżkę stóp procentowych przez RPP.

Andrzej Czarnecki, zarządzający funduszami obligacji Union Investment TFI