Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyzwyczaił nas już do prokonsumenckiej linii orzeczniczej w sprawach polskich kredytobiorców. Najgłośniej było o wyrokach TSUE rozstrzygających kwestie kredytów frankowych. Od przełomowego orzeczenia w sprawie Państwa Dziubak z 2019 r., trybunał jeszcze kilkukrotnie zabierał głos w tematach kluczowych dla powodzenia roszczeń frankowiczów w polskich sądach.

Nie trzeba daleko szukać, gdyż w ubiegłym miesiącu, dokładnie 21 września 2023 r. TSUE wydał kolejne orzeczenie, którego skutek powinien przyspieszyć procesy sądowe dot. kredytów CHF. Chodzi m.in. o możliwość uznania zapisów umownych za niedozwolone postanowienia umowne tylko na podstawie wpisu do Rejestru Klauzul Niedozwolonych. A także o brak konieczności badania indywidualnych cech konsumenta, gdyż szersza wiedza o cechach i ryzykach umowy, nie pozbawia kredytobiorców prawa do skutecznego podważenia jej wadliwych warunków. Nawet jeśli byli w momencie zaciągania kredytu pracownikami banku.

Prokonsumencki TSUE

Ale nie tylko w sprawach frankowiczów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydawał swoje rozstrzygnięcia. Również na płaszczyźnie kredytów konsumenckich zauważalna jest aktywność orzecznicza Trybunału. Wystarczy przytoczyć wyrok z 11 września 2019 r., w którym wypowiedział się w zakresie proporcjonalnego zwrotu kosztów pozaodsetkowych, w szczególności prowizji. Przypomnijmy, że TSUE orzekł wówczas, iż prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta. Taka interpretacja spowodowała, że banki chętniej niż dotychczas zaczęły realizować obowiązek zwrotu części prowizji, wynikający z ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 r.

Jednak nadal pozostają kwestie w temacie rozliczenia kosztów okołokredytowych, które wymagają rozstrzygnięcia. Przykładem jest sprawa C-326/22, w której 12 października 2023 r. TSUE wydał wyrok. Pytanie zadał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie i dotyczyło ono możliwości pozyskania przez konsumenta lub przedsiębiorcę, jeśli kredytobiorca podpisał z nim umowę cesji, dokumentów od banku, niezbędnych do zweryfikowania wysokości proporcjonalnego zwrotu kosztów przy całkowitej spłacie kredytu i ewentualnego wytoczenia powództwa w tym zakresie. W praktyce zdarzały się bowiem odmowy ze strony instytucji kredytowych, co uniemożliwiało niektórym kredytobiorcom realizację prawa do sądu.

Korzystny wyrok TSUE

W dzisiejszym wyroku Trybunał zgodnie z oczekiwaniami po raz kolejny zastosował prokonsumencką linię orzeczniczą. Jednocześnie ugruntował prawo kredytobiorców do pozyskania wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych do ochrony ich praw w stosunkach z przedsiębiorcami. Nawet jeśli konsument przelał swoje uprawnienia na inny podmiot, w tym drugiego przedsiębiorcę. Kredytodawca, który odmawia konsumentowi, wiedząc, że nie posiada on dokumentów umownych, prawa do proporcjonalnej obniżki całkowitego kosztu kredytu z powodu jego wcześniejszej spłaty w całości, nie ma żadnego uzasadnionego interesu w ukryciu tych dokumentów przed konsumentem lub jego następcą prawnym.

Niewątpliwie zapadłe rozstrzygnięcie wzmacnia pozycję konsumentów, jako słabszych uczestników obrotu prawnego. Kredytobiorcy otrzymali kolejny oręż do skutecznego egzekwowania swoich praw względem instytucji finansowych, w tym zakresie do dochodzenia roszczeń z tytułu proporcjonalnego zwrotu prowizji i innych kosztów pozaodsetkowych. Wydane orzeczenie daje również nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcia w innych sprawach dot. kredytów konsumenckich, które zawisły przed TSUE. Mam tu na myśli  m.in. sprawę C-321/22 podnoszącą kwestię wysokości opłat i prowizji stosowanych przez kredytodawców w kwotach rażąco wysokich w stosunku do oferowanej usługi. Poza tym co raz głośniej jest o roszczeniach kredytobiorców o Sankcję Kredytu Darmowego, zgłaszanych na skutek nieprawidłowości stosowanych w umowach w zakresie wyliczenia całkowitej kwoty kredytu i kosztów z tym związanych. W ostatnim czasie odnotowujemy rekordową liczbę zgłoszeń od klientów zdecydowanych na dochodzenie takich roszczeń od banków i parabanków – Paweł Wójcik, Prezes Zarządu Votum Finance Help SA.