Istotny pogląd to narzędzie które może być frankowiczom bardzo pomocne. Choć analizując orzecznictwo w sprawach frankowych w 2019 r., można stwierdzić, że szala zdecydowanie przechyliła się na korzyść Frankowiczów. Oczywiście przełomowym momentem była październikowa publikacja wyroku TSUE. Ale to nie jedyny argument w rękach kredytobiorców kwestionujących niedozwolone zapisy w swoich umowach kredytowych. Nie do przecenienia jest zaangażowanie i  wsparcie ze strony podmiotów stojących na straży ochrony konsumentów. Przykładem jest m.in. działalność Rzecznika Finansowego.

Sprawy frankowe w sądach

Postępowanie sądowe w sprawach frankowych opiera się na zasadzie kontradyktoryjności. Zakłada ona, że to na stronach ciąży obowiązek udowadniania swoich racji. Sąd, co do zasady, występuje zatem w roli bezstronnego arbitra, który na podstawie przedstawionych racji, twierdzeń i dowodów wydaje wyrok. Dlatego końcowy sukces w sprawie zależy m.in. od przyjęcia właściwej strategii procesowej, doboru odpowiednich argumentów i zgromadzenia wyczerpującego materiału dowodowego na poparcie sprecyzowanych roszczeń. Z pewnością nie jest zadanie łatwe, ale jak pokazują sądowe statystyki – możliwe do zrealizowania. Jak się okazuje, Frankowicze nie są osamotnieni w walce o swoje prawa. Poza wyborem profesjonalnego pełnomocnika, pomocne w dochodzeniu swoich roszczeń może okazać się wsparcie Rzecznika Finansowego.

Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Zakres działalności tego urzędu jest dosyć szeroki: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.Złożenie skargi lub wniosku o przeprowadzenie postępowania polubownego, musi zostać poprzedzone wyczerpaniem postępowania reklamacyjnego. Dopiero wówczas Rzecznik jest zobowiązany do podjęcia sprawy w  określonym trybie. Na popularności zyskuje również kolejna prerogatywa Rzecznika Finansowego związana z wydawaniem istotnych poglądów w procesie sądowym. W 2019 r. urząd wydał 755 istotnych poglądów wobec 486 rok wcześniej. Od początku swojej działalności Rzecznik Finansowy wydał łącznie 1664 istotne poglądy w sporach sądowych dotyczących tzw. kredytów frankowych.

Istotny pogląd w sprawie

Istotny pogląd, to opinia Rzecznika Finansowego o charakterze pomocniczym. Nie jest dla sądu wiążący, ale sąd powinien w uzasadnieniu orzeczenia ustosunkować się do argumentów w nim przedstawionych. Istotny pogląd może mieć charakter ogólny odnoszący się do zagadnień prawnych, jak również odnosić się do okoliczności konkretnej sprawy i zawierać ich ocenę prawną, wydaną na podstawie zindywidualizowanych okoliczności faktycznych.

Istotny pogląd - ważne narzędzie dla Frankowicza - grafika z domem
Istotny pogląd – ważne narzędzie dla Frankowicza

Postępowanie w sprawie wydania istotnego poglądu w sprawie może być podjęte z inicjatywy własnej Rzecznika. Lub też na wniosek stron postępowania sądowego. Rzecznik Finansowy po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem, bada, czy wskutek działania lub zaniechania podmiotu rynku finansowego nie nastąpiło naruszenie prawa lub interesów klienta. Do wydania istotnego poglądu niezbędna jest kopia akt sądowych sprawy. A w szczególności pozew, odpowiedź na pozew kwestionowana umowa wraz z aneksami oraz regulaminem.

Biorąc pod uwagę skuteczność działań Rzecznika Finansowego na rzecz ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym, jesteśmy przekonani, że podobny skutek odniesie wsparcie udzielane kredytobiorcom w sporach z bankami. Dlatego korzystamy z pomocy urzędu na różnych etapach postępowania. Liczymy zwłaszcza że korzystne dla naszych klientów istotne poglądy pozytywnie wpłyną na wynik prowadzonych postępowań sądowych – informuje Kacper Jankowski, Prezes Votum Robin Lawyers SA.