Wymogi sanitarne dla pralni szpitalnych – potrzeba nowych rozwiązań. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że niezbędne jest uregulowanie wymagań sanitarnych pralni wykonujących usługi pralnicze na rzecz szpitali. Bielizna szpitalna może być skażona drobnoustrojami i powodować zakażenia szpitalne . Znane są przypadki ognisk epidemicznych wywołanych przez bakterie, wirusy, grzyby czy pasożyty. Kontakt ze skażoną bielizną szpitalną może być powodem zakażeń pacjentów. Ponadto pracowników medycznych i personelu pomocniczego – zwłaszcza obecnie podczas pandemii COVID-19.

Ryzyko przenoszenia drobnoustrojów dotyczy także pracowników pralni mających kontakt z pościelą używaną przez pacjentów. W kontakcie z osobami ciężko chorymi, o osłabionej odporności szczególne znaczenia ma czystość mikrobiologiczna ubrań ochronnych personelu ma szczególne znaczenie. Przede wszystkim zmniejszenie ryzyka przeniesienia drobnoustrojów w placówkach opieki zdrowotnej w Polsce wymaga m.in. właściwego, profesjonalnego procesu prania.

Wymogi sanitarne dla pralni szpitalnych - potrzeba nowych rozwiązań - pracownia, laboratorium  w szpitalu
Wymogi sanitarne dla pralni szpitalnych – potrzeba nowych rozwiązań

Wymogi sanitarne dla pralni szpitalnych – bezpieczeństwo nie podlega negocjacjom

Przede wszystkim nie ma wątpliwości, że jakość usług pralniczych, warunki przechowywania wypranej bielizny w pralni, jej transport do szpitala lub na oddział oraz prawidłowe przechowywanie bielizny w szpitalu w znacznym stopniu decydują o czystości mikrobiologicznej bielizny szpitalnej. Na zanieczyszczonej bieliźnie szpitalnej może być nawet 106–108 bakterii jtk/dm2 tkaniny (jednostek tworzących kolonię). Właściwe pranie bielizny szpitalnej znacznie zmniejsza liczbę drobnoustrojów obecnych na jej powierzchni. Tym samym redukuje ryzyko zakażenia pacjentów i personelu.

W obecnym stanie prawnym, niektóre wymogi higieniczne dla pralni są tylko bardzo ogólnie określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto poza tym zastosowanie znajdują niektóre przepisy ogólne BHP . Wymienione rozporządzenia nie odnoszą się jednak w sposób szczególny do pralni szpitalnych i pralni wykonujących usługi dla szpitali. Przepisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań nie dotyczą pralni szpitalnych.

Takie regulacje ostatnio przewidywało rozporządzenie z 2011 r. W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Niestety, utraciło ono moc w 2012 r. Odtąd polskie prawo nie reguluje wymagań sanitarnych i higienicznych pralni i usług prania wykonywanych dla szpitali.

Wymagania sanitarne i higieniczne proponowanego rozporządzenia:


• pomieszczeń i urządzeń pralni podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (tj. pralni wewnątrzszpitalnej) oraz podmiotu wykonującego na rzecz takich podmiotów usługi pralnicze;

• procesów prania i dezynfekowania bielizny używanej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Federacja proponuje, żeby jakość prania była określona w sposób obiektywny, za pomocą norm europejskich (przede wszystkim normy EN¬ 14065 „Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia mikrobiologicznego i konkretnych, weryfikowalnych paramentów czystości mikrobiologicznej, wzorowanych na parametrach wypracowanych przez niemiecki państwowy Instytut Roberta Kocha (specyfikacja: RAL-GZ 992/2).

Źródło: federacjaprzedsiebiorcow.pl