Odpowiedzialny biznes – co sprzyja jego rozwojowi? Wyniki badania „Menedżerowie CSR”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zbadało czynniki wpływające na rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Respondenci najczęściej wskazywali na osobiste zaangażowanie pracowników, w tym osób zarządzających firmami, oraz obecność w Polsce międzynarodowych korporacji. To wnioski płynące z najnowszej edycji badania „Menedżerowie CSR”.

„Menedżerowie CSR” to badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, sprawdzające zmiany zachodzące w podejściu oraz sposobach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Najnowsza edycja ukazała się w 20-lecie istnienia organizacji. Ponadto związanych z tym wydarzeniem obchodów „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, których partnerem jest firma LPP.

Odpowiedzialny biznes - co sprzyja jego rozwojowi? Wyniki badania „Menedżerowie CSR”- infografika co sprzyja rozwojowi odpowiedzialnego biznesu.
Odpowiedzialny biznes – co sprzyja jego rozwojowi? Wyniki badania „Menedżerowie CSR”

Zaangażowany pracownik

Wśród kluczowych czynników sprzyjających rozwojowi odpowiedzialnego biznesu w Polsce najwięcej wskazań – po 59 proc. – uzyskały odpowiedzi odnoszące się do osobistego zaangażowania pracowników. W tym osób zarządzających firmami, oraz standardów działania wdrażanych przez międzynarodowe korporacje. Warto jednak podkreślić spadek znaczenia zagranicznych firm w porównaniu z badaniem sprzed 5 lat. Wówczas na pierwszym miejscu zdecydowanie wymieniano właśnie ich wpływ (prawie 80% wskazań).

W tegorocznym badaniu wyraźnie mniejsze znaczenie przypisano oddziaływaniu organizacji pozarządowych (19 proc.). Za to na trzecie miejsce awansował wpływ rozwiązań przyjmowanych na szczeblu unijnym (48 proc.). Narzucają lub sugerują one firmom wdrożenie określonych rozwiązań z zakresu odpowiedzialności biznesu. W porównaniu z sytuacją sprzed 5 lat takich rozwiązań jest więcej i są one pozytywnie przyjmowane przez menedżerów CSR. Dużą wagę przypisano również wymaganiom stawianym przez partnerów biznesowych (44 proc.) oraz konsumentów (31 proc.). Badani jednocześnie wskazywali, że w ciągu ostatnich kilku lat świadomość polskich konsumentów w omawianym obszarze zdecydowanie wzrosła.

Wartości marki

Odpowiedzialny biznes i jego odpowiedź na globalne wyzwania społeczne i środowiskowe, to nie tylko zapotrzebowanie na produkty czy inicjatywy ograniczające wpływ firm na ludzi czy otoczenie. Dzisiejszy klient wybiera marki, z których wartościami i działaniami się utożsamia. Mając poczucie, że to nie przejściowa moda, a trwały i świadomy trend. Kluczem do budowania marki społecznie odpowiedzialnej w sposób wiarygodny dla jej otoczenia jest gotowość osób zarządzających do fundamentalnej zmiany strategii biznesowej firmy. Otwiera to drogę do ważnych decyzji i poszukiwania nowych rozwiązań wspierających jej zrównoważony rozwój i podnoszących konkurencyjność na rynku.

Przeszkody dla rozwoju CSR

Respondenci zostali także zapytani o przeszkody we wdrażaniu CSR w Polsce. Za główną barierę uznali brak zrozumienia i wiedzy ze strony kadry zarządzającej firmami (54 proc.). Niewiele mniej – 44 proc. wskazań – także odnosiło się do czołowych przedstawicieli firmy, a dotyczyło braku odpowiedniej edukacji wśród kadry zarządzającej.

W grupie najczęściej udzielanych odpowiedzi znalazły się te zwracające uwagę na problem postrzegania CSR jako działań sponsoringowych (56 proc.). Ponadto przekonanie, że CSR jest „nieopłacalny” i nie płyną z niego wymierne korzyści (44 proc.). Widać zatem, że oprócz bieżących zadań ważną rolą menedżerów CSR jest także edukowanie własnych zwierzchników i współpracowników. Przede wszystkim w zakresie konieczności wdrażania zrównoważonych rozwiązań.

Źródło: FOB