Według najnowszych danych, opracowanych przez 30% Club Poland, na koniec 2022 r., udział kobiet we władzach – definiowanych jako zarządy i rady nadzorcze – 140 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie wzrósł zaledwie o 0,6 pp. względem roku poprzedniego. Wskaźnik ten pozostaje na niskim poziomie 17,2 proc., a tempo jego zmiany jest niepokojąco wolne.

Z kolei spółki z indeksu sWIG80 zanotowały wyraźną poprawę wskaźnika – o 1,5 pp., choć udział kobiet we władzach jest w nich na relatywnie niskim poziomie 15,4 proc. To już drugi rok z rzędu konsekwentnej poprawy w tej grupie – w 2021 r. udział kobiet wzrósł o 1,3 pp. rok do roku. Rozczarowanie przynosi analiza „średniaków”, czyli firm z indeksu mWIG40. W przypadku tej grupy wskaźnik udziału kobiet spadł o 0,8 pp. do 17,7 proc. To duży kontrast w stosunku do poprzedniego roku, bowiem w 2021 r. udział kobiet w tych firmach zwiększył się o 3,2 pp.

DALEKO OD PROGÓW UE

W drugiej połowie ubiegłego roku zarówno Rada Europy, jak i Parlament Europejski przyjęły dyrektywę w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków. Dotyczy ona dużych spółek giełdowych, których siedziba mieści się w kraju UE. Dyrektywa nie ma zastosowania do giełdowych mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), czyli firm, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza ekwiwalentu 50 mln euro lub których całkowita suma aktywów nie przekracza ekwiwalentu 43 mln euro. Zgodnie z dyrektywą do lipca 2026 r. niedoreprezentowana płeć będzie musiała stanowić co najmniej 40 proc. składu rad nadzorczych lub minimum 33 proc. członków zarządu i rady nadzorczej łącznie. Dziś pierwsze z tych kryteriów spełnia tylko 14, a drugie 17 spółek spośród 140 największych polskich firm giełdowych. Część z badanych spółek spełnia zarówno pierwszy, jak i drugi warunek.

TRZY PREZESKI

Wśród 140 badanych spółek tylko trzy na koniec 2022 r. miały kobietę na stanowisku prezeski zarządu – jeszcze rok temu takich spółek było pięć, a dwa lata temu sześć. W przypadku 22 firm (16 proc. badanych) na koniec 2022 r. kobiety stały na czele rad nadzorczych – to podobny poziom jak w poprzednich dwóch latach. Podobnie jak w latach ubiegłych kobiety częściej można było spotkać w radach nadzorczych niż w zarządach. Na koniec 2022 r. udział kobiet w organach nadzorczych 140 największych spółek wyniósł 20,4 proc., zaś w zarządach 12,2 proc.

SEKTOR FINANSOWY LIDEREM

Podobnie jak w poprzednim roku liderem różnorodności ze względu na płeć pozostał sektor finansowy. W spółkach do niego zaklasyfikowanych kobiety stanowiły 24,7 proc. władz w porównaniu z 23,5 proc. na koniec 2021 r. Jednocześnie był to jedyny sektor, w którym udział kobiet we władzach spółek przekroczył jedną piątą. Na drugim miejscu znalazł się segment nieruchomości z 18,8-proc. udziałem wobec 14,8 proc. rok wcześniej. Jednocześnie jest to sektor, który pokazał największą pozytywną zmianę rok do roku.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu w magazynie HR Personel i Zarządzanie