Kolej apeluje do Komisji Europejskiej. Przedstawiciele największej europejskiej organizacji zrzeszającej zarządców infrastruktury i przedsiębiorstwa z branży kolejowej CER (Community of European Railways and Infrastructure Companies) apelują o wsparcie do przewodniczącej Komisji Europejskiej w wysłanym w liście otwartym.

W korespondencji skierowanej do Ursuli von der Leyen prezesi spółek z branży kolejowej zwracają uwagę na spadki w przewozach pasażerskich i towarowych. Dotknęły one przedsiębiorstwa kolejowe w związku z pandemią koronawirusa. Ponadto także proporcjonalne do niego zmniejszenie przychodów zarządców infrastruktury z tytułu dostępu do infrastruktury kolejowej.

Kolej apeluje do Komisji Europejskiej- przejście w wagonie pociągu
Kolej apeluje do Komisji Europejskiej

Kolej chudsza o 1 miliard euro

W całej Unii Europejskiej, w skutek restrykcji i obostrzeń w zakresie przemieszczania się osób w związku z pandemią, nastąpił spadek przewozów pasażerskich. Jak wskazuja dane co najmniej 80 proc. w ruchu krajowym oraz o 100 proc. w ruchu międzynarodowym. Na skutek pandemii ucierpieli również towarowi przewoźnicy kolejowi, notując spadki przychodów w marcu i kwietniu na poziomie około 25 proc. Według szacunków to około 78 milionów euro tygodniowo. W skali całego okresu, w państwach członkowskich posiadających infrastrukturę kolejową, spowodowało to straty na poziomie 1 miliarda euro. I to tylko na przestrzeni marca i kwietnia.
Pomimo tego branży kolejowej zależy na jak najszybszym wznowieniu działalności w pełnym zakresie. Chce w dalszym ciągu dostarczać usługi swoim odbiorcom, czyli pasażerom i klientom instytucjonalnym, publicznym oraz gestorom ładunków.


W naszej opinii będzie to kluczowe przy wychodzeniu ze spowolnienia gospodarczego spowodowanego kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa. W ostatnim czasie przekazaliśmy przedstawicielom Unii Europejskiej szereg pomysłów, projektów inicjatyw i wskazań, które pomogą napędzić gospodarkę. Ponadto wyjść z kryzysu, m.in. poprzez inwestycje w sektor kolei. Mamy nadzieję, że znajdą one odbicie w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 . Ponadto w przygotowywanym przez Komisję Europejską unijnym planie odbudowy gospodarczej – podkreśla Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. oraz członek zarządu CER.

Apel do KE

Podpisani pod listem przedstawiciele CER wyrazili również nadzieje, że w przygotowywanych dokumentach zostanie doceniona niezwykle ważna rola kolei w odbudowie gospodarki europejskiej. Nie tylko w zakresie przywrócenia mobilności społecznej. Ważnym aspektem będzie również przekazanie środków finansowych przez Unię Europejską przeznaczonych na inwestycje kolejowe. Zdaniem sygnatariuszy listu przyczynią się one do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto również do zwiększenia konkurencyjności kolei w stosunku do innych środków transportu. To z kolei będzie miało przełożenie na redukcję kosztów środowiskowych. Przyczyni się do rozwoju ekologicznego środka transportu, jakim jest transport kolejowy.

Takie działania są zgodne z założeniami polityki i celami Unii Europejskiej. W jej ramach to właśnie kolej powinna stanowić kluczowy element systemu zrównoważonego transportu. Pod listem podpisali się prezesi spółek kolejowych państw członkowskich wchodzący w skład kierownictwa CER. W tym m.in. prezes zarządu PKP S.A. Sama Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej liczy ponad 70 firm kolejowych i jest największą europejską organizacja kolejową.

Źródło: PKP