Turystyka i podróżowanie w czasie pandemii. KE przedstawia pakiet wytycznych i zaleceń, które mają pomóc państwom członkowskim stopniowo znieść ograniczenia dotyczące podróży. Dodatkowo umożliwić ponowne otwarcie przedsiębiorstw turystycznych, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności w zakresie zdrowia.

Dopóki wirus wciąż krąży między nami, znoszenie ograniczeń i turystyka nie będą wolne od ryzyka – powiedziała komisarz Stella Kyriakides.

Wytyczne Komisji mają na celu zapewnienie ludności możliwości niezbędnego odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu. Kiedy tyko pozwoli na to sytuacja, ludzie powinni mieć możliwość spotkać się z rodziną w kraju lub poza jego granicami.

Pakiet ma również na celu pomóc sektorowi turystyki UE wyjść z kryzysu spowodowanego pandemią. W tym celu wspierać się będzie przedsiębiorstwa i dołoży się starań, by turystyka w Europa była w dalszym ciągu najpopularniejsza.

Turystyka – informacje dla podróżujących

Komisja pragnie, by ludzie znów mogli podróżować, i czynić to z poczuciem pewności i bezpieczeństwa. Mają to umożliwić następujące działania:

Bezpieczne przywrócenie swobody przemieszczania się i zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych:

Swoboda przemieszczania się i podróże transgraniczne mają kluczowe znaczenie dla turystyki. W związku z tym, że epidemia wirusa wygasa, ogólne ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się należy zastąpić bardziej ukierunkowanymi środkami. Komisja proponuje zastosować stopniowe podejście przewidujące zniesienie ograniczeń między poszczególnymi obszarami, w których sytuacja epidemiologiczna jest wystarczająco podobna. Podejście to musi być również elastyczne i przewidywać np. możliwość ponownego wprowadzenia niektórych środków, jeżeli wymagać tego będzie sytuacja epidemiologiczna. Państwa członkowskie powinny podjąć działania w oparciu o następujące trzy kryteria:

  • epidemiologiczne – należy skoncentrować się w szczególności na obszarach, w których sytuacja poprawia się, korzystając z wytycznych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz z map poszczególnych regionów opracowanych przez tę agencję;
  • zdolność do stosowania środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa podczas całej podróży, w tym na przejściach granicznych, oraz dodatkowych zabezpieczeń i środków, jeśli ograniczenie kontaktów personalnych może okazać się trudne do zagwarantowania, oraz
  • względy gospodarcze i społeczne, przy czym początkowo priorytetowo należy traktować ruch transgraniczny związany z kluczowymi obszarami działalności oraz z podróżami z powodów osobistych.

Szczególne znaczenie ma zasada niedyskryminacji. Jeżeli państwo członkowskie postanawia zezwolić na podróż na swoje terytorium lub do określonych regionów bądź obszarów na swoim terytorium, powinno to robić w sposób niedyskryminacyjny, umożliwiając wjazd ze wszystkich regionów lub państw w UE o podobnych warunkach epidemiologicznych.

Przywrócenie usług transportowych w całej UE przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zdrowia pracowników sektora transportu i pasażerów:

Wytyczne przedstawiają ogólne zasady bezpiecznego i stopniowego przywracania pasażerskiego transportu lotniczego, kolejowego, drogowego i wodnego. Zawarto w nich szereg zaleceń, m.in.: konieczność ograniczenia kontaktu między pasażerami i pracownikami transportu. Ponadto kontaktu pasażerów między sobą, a także – jeżeli to wykonalne – zmniejszenia zagęszczenia pasażerów w środku transportu.

Wytyczne zawierają również zasady dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej, takich jak maski ochronne. Ponadto odpowiednich protokołów w przypadku gdy u pasażerów wystąpią objawy koronawirusa. Zawarto w nich również zalecenia w odniesieniu do poszczególnych rodzajów transportu. Państwa członkowskie wezwano do skoordynowania działań w kontekście ponownego stopniowego przywracania międzynarodowych połączeń transportowych.

Bezpieczne wznowienie usług turystycznych:

Komisja określa wspólne ramy zawierające kryteria na potrzeby bezpiecznego i stopniowego wznawiania działalności turystycznej. Ponadto opracowania protokołów zdrowotnych dla hoteli i innych obiektów zakwaterowania w celu ochrony zdrowia zarówno gości, jak i pracowników. Kryteria te obejmują: dowody epidemiologiczne, zagwarantowanie wystarczających możliwości systemu opieki zdrowotnej dla miejscowej ludności i turystów. Ponadto zagwarantowanie solidnego nadzoru oraz możliwości w zakresie monitorowania i testowania, a także ustalania kontaktów zakaźnych. Dzięki tym wytycznym ludzie będą mogli bezpiecznie przebywać w hotelach, na kempingach czy w ośrodkach oferujących nocleg ze śniadaniem. Jednocześnie jeść i pić w restauracjach, barach i kawiarniach, a także korzystać z plaż i innych obiektów wypoczynkowych

Zapewnienie transgranicznej interoperacyjności aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych:

Państwa członkowskie, przy wsparciu Komisji, uzgodniły wytyczne służące zapewnianiu transgranicznej interoperacyjności aplikacji do ustalania kontaktów zakaźnych, tak aby obywatele mogli być ostrzegani przed potencjalnym zakażeniem koronawirusem również podczas podróży w UE. Będą one punktem odniesienia dla deweloperów współpracujących z krajowymi organami ds. zdrowia. Aplikacje takie muszą być dobrowolne, przejrzyste, tymczasowe i cyberbezpieczne. Powinny ponadto wykorzystywać zanonimizowane dane, opierać się na technologii Bluetooth i być interoperacyjne w wymiarze transgranicznym. Ponadto także w systemach operacyjnych. Kluczowe znaczenie ma interoperacyjność: obywatele UE muszą być w stanie otrzymywać powiadomienia o ewentualnym zakażeniu w sposób bezpieczny i chroniony, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu w UE. Komisja wspiera państwa członkowskie w znalezieniu właściwego rozwiązania zgodnie z zasadami określonymi w unijnym zestawie narzędzi i wytycznych Komisji dotyczących ochrony danych.

Zwiększenie atrakcyjności bonów:

Zgodnie z przepisami UE podróżni mają możliwość wyboru między zwrotem kosztów za odwołane bilety. Dotyczy biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych lub biletów na prom.

Turystyka – informacje dla przedsiębiorstw turystycznych

Komisja zamierza wspierać europejski sektor turystyczny poprzez:

  • Zapewnianie płynności przedsiębiorstw turystycznych, w szczególności MŚP, poprzez:
  1. Elastyczność w ramach zasad pomocy państwa, dzięki której państwa członkowskie mogą wprowadzać np. systemy gwarancji dla bonów i inne systemy wsparcia płynności, aby wspierać przedsiębiorstwa w sektorach transportu i turystyki oraz aby zapewniać, że roszczenia o zwrot kosztów wynikające w związku z pandemią koronawirusa są zaspokajane. Systemy bonów mogą zostać zatwierdzone przez Komisję bardzo szybko po otrzymaniu powiadomienia od danego państwa członkowskiego.
  2. Finansowanie ze środków UE: UE w dalszym ciągu zapewnia natychmiastową płynność przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem za pośrednictwem inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa w ramach zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi. Komisja, wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, udostępniła również środki pieniężne sięgające 8 mld euroWyszukaj ten link w innym językuEN••• na pomoc dla 100 tys. małych przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem.
  • Ratowanie miejsc pracy dzięki ulgom finansowym o wartości do 100 mld euro w ramach programu SURE:

Program SURE wspiera państwa członkowskie w pokrywaniu kosztów krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków umożliwiających przedsiębiorstwom utrzymanie miejsc pracy. Komisja wspiera również partnerstwa między służbami zatrudnienia, partnerami społecznymi i przedsiębiorstwami służące pomocy w przekwalifikowaniu, w szczególności pracowników sezonowych.

  • Zachęcanie obywateli do skorzystania z lokalnej oferty turystycznej, promowanie miejscowych atrakcji i turystyki lokalnej oraz Europy jako bezpiecznego docelowego miejsca podróży:

Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi w celu propagowania systemu patronatu, w ramach którego klienci mogą wspierać swoje ulubione hotele lub restauracje. Komisja będzie również wspierać ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne promujące Europę jako cel podróży turystycznych.

Źródło: europa.eu