LOT i Lasy Państwowe razem dla środowiska. Polskie Linie Lotnicze LOT wesprą prowadzoną przez Lasy Państwowe odbudowę siedlisk żurawia na terenie Nadleśnictwa Starogard. Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia LP Leśne Gospodarstwa Węglowe oraz programu LOT-u „Destination Eco”. Jego celem jest odpowiedzialne zarządzanie wpływem przewoźnika na środowisko naturalne.

Odnowa siedlisk żurawia na terenie gminy Swarożyn w województwie pomorskim, tj. na trasie przelotowej z Warszawy do Gdańska, obejmie renowację siedmiu stawów o łącznej powierzchni 10ha. Projekt zakłada poprawienie zdolności retencyjnych obszarów leśnych poprzez ponowne napełnienie wodą dawnych zbiorników wodnych. Co przyczyni się do zwiększenia absorpcji CO2 przez okoliczne lasy o około 220 ton rocznie. W wyniku prac powstaną odpowiednie warunki do gniazdowania i wychowywania potomstwa przez żurawia zwyczajnego (Grus grus). Ponadto dla wiele innych gatunków ptaków wodno-błotnych występujących na terenie Nadleśnictwa Starogard.
Działania te wpisują się w szerszą strategię Lasów Państwowych, która zakłada tworzenie Leśnych Gospodarstw Węglowych. Głównym celem i efektem ich funkcjonowania będzie zwiększenie ilości dwutlenku węgla wychwytywanego i magazynowanego przez lasy.

LOT i Lasy Państwowe razem dla środowiska- samolot podchodzący do lądowania na lotnisku.
LOT i Lasy Państwowe razem dla środowiska

LP Leśne Gospodarstwa Węglowe

Zmiany klimatu, powodowane m.in. przez gazy cieplarniane, w tym CO2, dotykają także lasów: drzewa padają ofiarą coraz częstszych susz, gwałtownych klęsk żywiołowych. Dlatego powinniśmy zmniejszać ilość dwutlenku węgla w atmosferze poprzez jednoczesne redukowanie emisji tego gazu oraz zwiększanie jego pochłaniania. W tej ostatniej kwestii rola lasów jest oczywista, bo naturalnie pochłaniają one CO2 w procesie fotosyntezy. Projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych zakłada, że poprzez modyfikację standardowej zrównoważonej gospodarki leśnej można sprawić, by dany fragment lasu pochłonął jeszcze więcej CO2 niż to już robi. Biorąc pod uwagę, jak wiele jest lasów w Polsce i że stale ich przybywa, takie działania zastosowane w szerszej skali mogłyby wpłynąć korzystnie na ogólny bilans węgla.

Dodatkowo pochłonięte ilości gazu są już sprzedawane przez Lasy Państwowe na aukcjach w postaci Jednostek Dwutlenku Węgla. Cieszą się zainteresowaniem liderów wszystkich sektorów polskiej gospodarki. Środki uzyskiwane w ten sposób są w całości przeznaczane przez LP na konkretne, wskazane przez nabywcę przedsięwzięcia prośrodowiskowe. Od programów ochrony zagrożonych gatunków przez budowę leśnej infrastruktury turystycznej (wieże widokowe, ścieżki edukacyjne, trasy rowerowe) po wykup gruntów do zalesienia.
Projekt odnowy siedlisk żurawia zwyczajnego w woj. Pomorskim realizowany jest także w ramach programu Polskich Linii Lotniczych LOT „Destination Eco”. Zakłada on minimalizowanie oddziaływania przewoźnika na środowisko i podejmowanie długofalowych inicjatyw ekologicznych.

LOT jako odpowiedzialny przewoźnik nie tylko inwestujemy w nowoczesną flotę, ale optymalizujemy także działania operacyjne. Co w ciągu dwóch ostatnich lat zaowocowało ograniczeniem emisji CO2 o 7%. Aktywnie wspiera też inicjatywy zmierzające do jak najszybszego uruchomienia jednorodnego systemu zarządzania Europejską Przestrzenią Powietrzną. Co pozwoliłoby na optymalizację tras i skrócenie czasów przelotów. Co w efekcie prowadziłoby do ograniczenia emisji CO2 o około 16 mln ton rocznie w skali europejskiej.

LOT „Destination Eco”

W ramach strategii DestinationECO LOT sukcesywnie obniża emisję CO2 m.in. dzięki optymalizacji tras lotów, precyzyjnemu doborowi prędkości wznoszenia i lądowania. Ponadto dokładnym wyliczeniom środka ciężkości samolotów, regularnemu myciu płatowca i silnika czy zmniejszaniu wagi samolotów. Działania ekologiczne prowadzone są także poza obszarem operacyjnej działalności przewoźnika.

We wrześniu 2019 roku spółka uzyskała certyfikat Green Office, który potwierdził spełnienie przez nią wymaganych kryteriów standardu ekologicznego. Dużą wagę LOT przywiązuje do odpowiedniej gospodarki odpadami, rozwiązań pozwalających na oszczędność wody, energii i papieru. Ponadto przy wyborze dostawców dużą uwagę zwraca na ich politykę środowiskową. W listopadzie 2019 roku polski przewoźnik umożliwił swoim pasażerom kompensację CO2, poprzez uiszczenie dobrowolnej opłaty za ślad węglowy rejsu. Środki wpłacane przez podróżnych zostaną przeznaczone na pro środowiskowe działania LOT-u. W tym w części na inaugurowany właśnie projekt odbudowy siedlisk żurawia w gminie Swarożyn.

Główne finansowanie projektu odnowy zbiorników retencyjnych w gminie Swarożyn pochodzić będzie ze środków przeznaczonych przez Polskie Linie Lotnicze LOT na zakup Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW). Zrealizowany podczas aukcji JDW, która odbyła się jesienią ubiegłego roku. LOT nabył wtedy ponad 7,7 tys. jednostek dwutlenku węgla. Było to największe zaangażowanie spośród wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w projekcie Lasów Państwowych.

Źródło: LOT