W czwartek Parlament przyjął swoje stanowisko do rozmów z państwami członkowskimi w sprawie zasad uwzględniania praw człowieka i wpływu na środowisko w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do identyfikowania, a w razie potrzeby zapobiegania, eliminowania lub łagodzenia negatywnego wpływu ich działalności na prawa człowieka i środowisko, takiego jak praca dzieci, niewolnictwo, wyzysk pracowników, zanieczyszczenie, degradacja środowiska i utrata różnorodności biologicznej.

Będą również musiały monitorować i oceniać wpływ swoich partnerów w łańcuchu wartości, w tym nie tylko dostawców, ale także sprzedaży, dystrybucji, transportu, magazynowania, gospodarki odpadami i innych obszarów.

Obowiązkowa byłaby:

  • Należyta staranność musi być zintegrowana ze sposobem zarządzania firmami.
  • Przeciwdziałanie pracy dzieci, pracy niewolniczej, wyzyskowi pracowników, zanieczyszczeniu, degradacji środowiska i utracie różnorodności biologicznej.

Jeśli firma nie zastosuje się do nowych przepisów, przyznawane będą grzywny w wysokości co najmniej, 5% obrotu netto firmy.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do przedsiębiorstw z siedzibą w UE, niezależnie od ich sektora, w tym usług finansowych zatrudniających ponad 250 pracowników i mających globalny obrót przekraczający 40 mln euro, a także do spółek dominujących zatrudniających ponad 500 pracowników i mających globalny obrót przekraczający 150 mln euro. Uwzględnione zostaną również spółki spoza UE o obrotach wyższych niż 150 mln euro, jeśli co najmniej 40 mln euro zostało wygenerowanych w UE.

Nowe obowiązki

Przedsiębiorstwa zdaniem posłów muszą się zaangażować. Firmy musiałyby wdrożyć plan przejściowy, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C, a w przypadku dużych firm zatrudniających ponad 1000 pracowników osiągnięcie celów planu będzie miało wpływ na zmienne wynagrodzenie dyrektora (np. premie). Nowe zasady wymagają również, aby firmy współpracowały z osobami, których dotyczą ich działania, w tym z działaczami na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska, wprowadziły mechanizm składania skarg i regularnie monitorowały skuteczność swojej polityki należytej staranności. Aby ułatwić dostęp inwestorom, informacje o polityce należytej staranności spółki powinny być również dostępne w Europejskim Pojedynczym Punkcie Dostępu (ESAP).

Spółki nieprzestrzegające przepisów będą ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą i mogą zostać ukarane przez krajowe organy nadzoru. Sankcje obejmują środki takie jak ujawnianie, które z firm nie przestrzegają zasad, wycofanie towarów firmy z rynku lub grzywny w wysokości co najmniej 5% globalnego obrotu netto. Firmy spoza UE, które nie będą przestrzegać zasad, zostaną wykluczone z zamówień publicznych w UE.

Zgodnie z przyjętym tekstem, nowe obowiązki będą miały zastosowanie po 3 lub 4 latach, w zależności od wielkości firmy. Mniejsze firmy będą mogły opóźnić stosowanie nowych zasad o kolejny rok.

Parlament przyjął swoje stanowisko i mogą rozpocząć się negocjacje z państwami członkowskimi w sprawie ostatecznego tekstu przepisów. Państwa członkowskie przyjęły swoje stanowisko w sprawie projektu dyrektywy w listopadzie 2022 roku. Przyjmując te przepisy, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli dotyczące zrównoważonej konsumpcji.

Źródło: Parlament Europejski