Nowelizacja tarczy antykryzysowej a odmrażanie gospodarki. Do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy nowelizujący pakiet ustaw nazwanych Tarczą Antykryzysową. Projekt obejmuje szeroki zakres zmian, natomiast za najważniejsze należy uznać te, które mają na celu wsparcie procesu odmrażania gospodarki. Rozwiązania omawia mec. Adam Ziębicki, prawnik w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Po pierwsze, w przedstawionym projekcie rozszerzono zakres podmiotów, które będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Pod warunkiem, żeopłaca ją składki na własne ubezpieczenia. Ze zwolnienia będą mogły skorzystać osoby, które prowadziły działalność i uzyskały przychód wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r. Ponadto ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7.000,00 zł. Po drugie, projekt zakłada znaczne dofinansowanie Agencji Rozwoju Przemysłu – bowiem aż w kwocie 900 milinów. Środki te mają zostać przekazane dla przedsiębiorców w celu finansowania m.in. zawieranych przez przedsiębiorców z ARP pożyczek obrotowych oraz leasingów operacyjnych.

Nowelizacja tarczy antykryzysowej a odmrażanie gospodarki- męzyczna siedzi przu biurku i podpisuje dokumenty
Nowelizacja tarczy antykryzysowej a odmrażanie gospodarki

Nowe pomysły na odbudowę gospodarki

Mając na względzie drastyczny spadek popytu na usługi transportowe, w projekcie przewidziano również możliwość finansowania przez ministra właściwego do spraw transportu wydatków poniesionych przez operatorów świadczących usługi kolejowych pasażerskich przewozów. W związku z uruchomieniem zastępczej komunikacji środkami transportu drogowego. Okres dofinansowania obejmuje miesiące zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ponadto kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano któryś z powyższych stanów.

Projekt wydłuża także obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień. Wydłużenie ma na celu przeciwdziałać naruszeniu łańcucha dostaw oraz ciągłości działalności gospodarczej. Dotyczy to m.in. zezwolenia na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów czy też zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Nowym rozwiązaniem dla przedsiębiorców mającym usprawnić funkcjonowanie zakładów pracy, jest wprowadzenie przepisów przewidujących możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców. Innymi słowy nie będzie konieczności wydania nowego zezwolenia lub wpisu nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Proponowane rozwiązanie należy ocenić jako trafne i korzystne. Przede wszystkim pozwoli ono zapewnić ciągłość w funkcjonowaniu przedsiębiorców. W szczególności tych, którzy większość swojej kadry pracowniczej opierają na cudzoziemcach np. z branży budowniczej, rolniczej czy też przetwórstwa przemysłowego – komentuje mec. Adam Ziębicki, prawnik w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Nowelizacja wprowadza również rozwiązania dla zachowania ciągłości funkcjonowania sektora wykorzystującego drewno oraz Lasów Państwowych. Jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych dokonującym sprzedaży drewna, nie przysługują, odsetki, rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Co najważniejsze, kary umowne za nierealizowane przez nabywcę harmonogramu sprzedaży w części której nabywca do 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego realizacji.

„Odmrażanie” sądów

Stopniowo „odmrożone” mają zostać również sądy. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,   możliwe będzie wnoszenie pism do sądów za pośrednictwem ePUAP. Odpisy pism dla pozostałych uczestników postępowania będą przygotowywane przez sąd. Jeżeli uczestnik postępowania wyrazi na to zgodę, sąd doręczy pismo za pośrednictwem ePUAP. Innymi słowy za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych lub na adres poczty elektronicznej.
W projekcie ustawy umożliwiono również pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę w ośrodku, możliwości dalszego pracy. Jednocześnie z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. Warto jednak zwrócić uwagę, że za powyższa pracę nie przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Ponadto nie przysługuje także świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Źródło:media.chwp.pl