Naszą ambicją jest, by w roku 2020 r. przemysł stanowił 25 proc. polskiego PKB. Chcemy podtrzymać bardzo wysoki udział miejsc z tego sektora w pracy w strukturze zatrudnienia – powiedział wicepremier Janusz Piechociński podczas konferencji prasowej. Spotkanie, na którym zaprezentowano projekt dokumentu Priorytety Polityki Przemysłowej 2015-2020+, odbyło się 15 lipca 2015 r. w MG.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że w proponowanych zagadnieniach polityki przemysłowej szczególną rolę odegra umiędzynarodowienie przedsiębiorstw. – Będzie to wymagać większej interakcji z innymi sektorami zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, otwarcia się na nowe wyzwania i przygotowania nowych rozwiązań – powiedział. Zaznaczył ponadto, że w proponowanym przez MG dokumencie przewidziano spójne, hybrydowe podejście. Łączy ono kwestie dotyczące wszystkich przedsiębiorców (podejście horyzontalne) i te uwzględniające specyficzne uwarunkowania niektórych gałęzi czy branż przemysłu (podejście sektorowe).

Jesteśmy w fazie trwałego wzrostu, co nie zwalnia nas z zabiegania o konkurencyjność. Dlatego tak ważne jest, by zarówno w nowej perspektywie finansowej, jak i w relacjach z samorządem i przedsiębiorstwami oraz poprzez programy sektorowe tworzyć nową jakość polskiej gospodarki – powiedział wicepremier Piechociński. Zwrócił ponadto uwagę, że w wymiarze krajowym równie ważną rolę w tym procesie odegrają klastry, tworzące nowy model synchronizacji działań w obszarze biznesowym i przemysłowym.