Definicje

BiznesTuba.pl to serwis internetowy, obejmujący także wszystkie serwisy znajdujące się w sub-domenach przynależących do domeny głównej biznes tuba.pl wraz z pakietem Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby prawne lub pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Usługa – dostęp do pobierania i/lub zamieszczania bezpłatnych treści w Serwisie, a w szczególności materiałów tekstowych, audio, video i fotograficznych . Dostęp jest  możliwy po zalogowaniu się w Serwisie, świadczony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Dane – wszelkie dane dostarczane przez Użytkowników w trakcie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub korzystania z Serwisu bądź Usługi, jak również w przesyłanej poczcie elektronicznej oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z realizacją Usługi, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu.

Konto Użytkownika – miejsce w Serwisie dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (tzn. podaniu loginu i hasła), za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do pobierania udostępnionych materiałów oraz dokonuje zarządza parametrami własnego konta Użytkownika.

Materiały – materiały tekstowe, audio, video i fotograficzne i tekstowe udostępnione do pobrania z BiznesTuba.pl na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 

 

 1. Serwis „BiznesTuba.pl” dostępny pod adresem https://biznestuba.pl/ (dalej BiznesTuba.pl) jest autorskim portalem internetowym, którego celem jest dystrybucja drogą elektroniczną materiałów tekstowych, audio, video i fotograficznych  (zwanych dalej „Materiałami”) przygotowanych i opracowanych przez zespół redakcyjny BiznesTuba.pl
 2. Dostęp do Materiałów  zastrzeżony jest dla końcowych użytkowników Materiałów,  (zwanych dalej „Użytkownikami”), którzy dokonali rejestracji w serwisie BiznesTuba.pl, korzystając z  nadanej przez administratora BiznesTuba.pl  nazwy identyfikującej Użytkownika (adres e-mail)  oraz hasła dostępu (zwanego dalej „Hasłem”).
 3.  Rejestracja i korzystanie z zasobów portalu BiznesTuba.pl są bezpłatne.
 4. Rejestracja polegająca na założeniu Konta Użytkownika  jest możliwa wyłącznie po włączeniu obsługi plików Cookies  oraz dla posiadaczy aktywnej skrzynki e-mail.

 

 1. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania Hasła umożliwiającego korzystanie z Konta Użytkownika osobom trzecim. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności zabezpieczyć Hasło przed wykorzystaniem go przez osoby trzecie. Odpowiedzialność za użycie Hasła przez osoby nieuprawnione ponosi Użytkownik.
 2. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta Użytkownika, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a)      zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść niniejszego Regulaminu;

b)      wszelkie dane osobowe i inne informacje składające się na Profil Użytkownika przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 1. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia, mailowo na adres info@biznestuba.pl
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych na stronach Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil Użytkownika.
 3. Usunięcie Konta Użytkownika spowoduje zakończenie świadczenia Usług, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta Użytkownika w Serwisie.
 4. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Redakcja BiznesTuba.pl  bądź inny wskazany w Serwisie podmiot.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu BiznesTuba.pl
 6. Reklamacje należy składać w formie pisemnej przez pocztę elektroniczną na adres info@biznestuba.pl
 7. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, a w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody wynikające z wystąpienia tzw.  siły wyższej  okres rozpoznania reklamacji może zostać wydłużony.
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 9. BiznesTuba.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
 10. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne od momentu publikacji na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 11. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 12. Redakcja BiznesTuba.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami itp.
 13. Prawem regulującym stosunki prawne, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 14. W sekcji „Eksperci” publikowane są poglądy autorów. Redakcja BiznesTuba.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści w niej publikowane.