Rozmowa z prof. ALK Mariolą Ciszewską-Mlinarič, dziekanem Kolegium Zarządzania, o tym, jak uczelnia buduje pozycję najlepszej szkoły biznesu w Europie Środkowej i Wschodniej

Studenci Akademii Leona Koźmińskiego to obecnie ponad 10 tys. słuchaczy, z czego ponad 1,5 tys. to obcokrajowcy. Co przyciąga ich do ALK?

Z pewnością nasza rozpoznawalność międzynarodowa. Oferujemy wiele studiów pro- wadzonych w języku angielskim – na wszystkich poziomach nauczania. Współpracujemy z ponad 200 uczelniami na sześciu kontynentach w obszarze międzynarodowej mobilności studentów i pracowników, wymiany najlepszych praktyk dydaktycznych oraz realizacji badań. Jesteśmy uczelnią o ugruntowanej pozycji w zakresie jakości programów akademickich. Jako pierwsza polska uczelnia zdobyliśmy tzw. potrójną koronę – akredytacje AACSB, EQUIS i AMBA, które posiadają tylko najbardziej prestiżowe szkoły biznesu na świecie. Jesteśmy również od wielu lat obecni w rankingach „Financial Times”, które klasyfikują najlepsze szkoły biznesu na globie. Zostaliśmy docenieni i jako jedyna spośród polskich uczelni regularnie znajdujemy się w wielu rankingach, czyli European Business School, Master in Finance, Master in Management, Executive MBA, Executive Education Open. Sukcesywnie dążymy do tego, aby być najlepszą uczelnią biznesową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, co przyciąga studentów nie tylko z naszego kontynentu, ale z całego świata. Taką pozycję osiąga się długofalowym działaniem, które wychodzi poza standardowe funkcjonowanie szkół wyższych.

Czyli jakie?

Misją Akademii jest kształcenie przyszłych kadr dla biznesu, dlatego w procesie nauczania łączymy wiedzę akademicką z równoczesnym rozwojem kompetencji, które są potrzebne obecnym i przyszłym liderom i liderkom, przedsiębiorcom i przedsiębiorczyniom. Wykładowcami naszych programów są m.in. dydaktycy i naukowcy na stałe współpracujący z tak prestiżowymi uczelniami zagranicznymi, jak Harvard University czy ESCP Business School. Współpracujemy z nimi w ramach wykładów gościn- nych oraz fellowships, Akademia zaprasza również wybitnych naukowców, m.in. z MIT oraz Northeastern University. Wśród osób prowadzących zajęcia nie bra- kuje także przedstawicieli międzynarodowych firm.

Jesteśmy uczelnią, która stawia na badania nauko- we – to jest dla nas priorytet, ale potrafimy wnioski z tych badań przekuwać na praktyczne zastosowanie. Osiągamy to dzięki naszym partnerom z Polski i całego świata. Nasza kadra dydaktyczna to znakomici wykładowcy – z jednej strony zaangażowani w realizację unikatowych projektów naukowych, podejmujących bieżące tematy ważne z punktu widzenia społeczno-gospodarczego, z drugiej strony praktycy zarządzania – wysokiej klasy specjaliści, członkowie rad nadzorczych, osoby występujące w roli ekspertów, doradców dla przedsiębiorstw, właściciele dobrze prosperujących firm. To znakomite połączenie jest atrakcyjne dla każdego studenta.

Ale to nie wszystko, ALK na bieżąco konsultuje z partnerami biznesowymi sytuację na rynku pracy. Dlaczego?

Tak, budujemy wzajemne relacje z naszymi partnerami biznesowymi, przedsiębiorcami, w formie konsultacyjnych rad studiów, gdzie cały czas sprawdzamy, czy programy i cele nauczania, jakie sobie stawiamy, są aktualne, a przy tym odpowiadają potrzebom praktyki biznesowej i dzisiejszego świata. Dzięki takim partnerstwom mamy dostęp do znakomitych wykładowców, którzy przychodzą na zajęcia w charakterze gości i uzupełniają wiedzę przekazywaną przez profesorów oraz dydaktyków swoim spojrzeniem praktycznym. Często są dla studentów źródłem konkretnych studiów przypadku, nad którymi mogą się pochylić i spróbować je rozwiązać. Rozwiązywanie konkretnych problemów organizacyjnych daje studentom i studentkom szansę nie tylko zmierzenia się z konkretnym wyzwaniem, ale też poszerzania swojej sieci kontaktów już na etapie studiowania. Styczność z takimi projektami realizowanymi dla przedsiębiorstw, gdzie można się wykazać swoją innowacyjnością, kreatywnością, przedsiębiorczym podejściem, procentuje w momencie poszukiwania pracy lub uruchamiania własnego biznesu. W tym aspekcie także działalność Kozminski Business Hub, który m.in. realizuje programy akceleracyjne dla start-upów, a także Leothony jest bardzo cenna, ukazując orientację uczelni na praktykę biznesową.

Robimy wszystko, aby nasi studenci i studentki mieli szansę na naukę w najwyższej klasy uczelni zagranicznej, studiując w Polsce. Stawiamy na międzynarodową społeczność – zarówno studencką, akademicką, jak i naukową, możliwości wyjazdu na wszystkie kontynenty do prestiżowych partnerów oraz ścisły kontakt z rynkiem pracy, reprezentowanym przez pracodawców, dla których największe znaczenie mają kompetencje przyszłości.

Jak wygląda międzynarodowa wymiana studentów?

Nieodłącznym elementem studiów w ALK jest wyjazd na międzynarodową wymianę. Każdy student, który ukończył pierwszy rok studiów i komunikatywnie posługuje się językiem angielskim, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny. ALK realizuje program wymiany w ramach Europejskiego Programu ERASMUS+, w ramach którego studenci mogą otrzymać dofinansowanie do wyjazdu na wymianę studencką, gdzie realizują część studiów, lub mają możliwość realizacji studenckich praktyk zagranicznych, lub wyjazd w celu odbycia stażu do uczelni europejskiej i spoza państw Unii Europejskiej, m.in. w Japonii, Francji, Islandii, Kanady, Nowej Zelandii, Norwegii, Peru, Portugalii, Wielkiej Brytanii i innych. To doskonała szansa na kilkumiesięczny za- graniczny wyjazd nie tylko po to, aby studiować, ale także zdobyć międzynarodowe doświadczenia, nie tracąc przy tym kontaktu z lokalnym rynkiem pracy. Poza wyjazdami w ramach wymiany studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych, intensywnych kursach międzynarodowych w ramach partnerstwa między uczelniami z całego świata.

Dlaczego to takie ważne dla młodych ludzi?

Zachęcamy studentów do spędzenia chociaż jednego semestru na uczelni zagranicznej, ponieważ takie doświadczenie poszerza horyzonty, zwiększa otwartość i wrażliwość na inne kultury. Umożliwia to konfrontowanie własnego sposobu myślenia z myśleniem osób o różnorodnym pochodzeniu kulturowym, co przyczynia się do lepszego rozumienia problemu i poszerzenia katalogu możliwych rozwiązań. To wszystko buduje umiejętność funkcjonowania w wielonarodowym i wielokulturowym środowisku, kompetencje komunikacji, wzajemnego poszanowania, przyczyniając się do bardziej świadomego podejmowania decyzji w przyszłej karierze zawodowej. Te umiejętności są kluczowe dla ich przyszłej kariery zawodowej, bo pracujemy w środowisku międzynarodowym. Nawet jeśli w przyszłości absolwenci będą pracować w Polsce, to z pewnością będą mieli kontakty z partnerami zagranicznymi, czy to w obszarze importu, eksportu czy funkcjonowania na rynkach zagranicznych poprzez spółki zależne, więc niewątpliwie przygotowuje ich to do funkcjonowania w zglobalizowanym świecie biznesu. Te umiejętności są kluczowe w pracy każdego menedżera.

Wiele uczelni w Polsce realizuje wymianę zagraniczną studentów, ale oferta ALK w obszarze umiędzynarodowienia studiów jest znacznie szersza.

Tym, co wyróżnia ALK spośród innych uczelni, są studia typu double degree, co oznacza, że dzięki partnerstwom zawartym z wybranymi, renomowanymi uczelniami na całym świecie studenci mają możliwość ukończenia studiów zarówno z dyplomem Akademii Leona Koźmińskiego, jak i jednej z naszych instytucji partnerskich. W trakcie realizacji programu studenci nawiązują współpracę z rówieśnikami z całego świata, którzy studiują na podobnych kierunkach, co z pewnością przyda się w rozwoju ich przyszłej kariery. Studia typu double degree to unikalna możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania również jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów, ponoszenia wynikających z tego kosztów oraz utraty kontaktu z rynkiem pracy w Polsce. To bardzo atrakcyjne dla studentów nie tylko z Polski, ale – ponieważ studia są realizowane w języku angielskim – również dla słuchaczy z całego świata. Możliwość uzyskania dwóch dyplomów jednocześnie daje naszym absolwentom przewagę na międzynarodowym rynku. Świetna znajomość języka angielskiego, doskonalona w czasie studiów, sieć kontaktów i doświadczenie zdobyte w środowisku międzynarodowym – są dziś kluczowymi przewagami w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy na globalnym rynku. To ważne również dla polskiej gospodarki. Chcemy wykształcić menedżerów nie tylko kompetentnych, ale też świadomych szerszej perspektywy gospodarczo-społecznej. Część z nich na pewno pozostanie albo wróci kiedyś do Polski na późniejszym etapie kariery.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu w wydaniu specjalnym Personel i Zarządzanie