Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym, w sierpniu wzrosło o 3,4 proc., zaś zatrudnienie zwiększyło się o 1 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wyniosło 5588,4 tys. osób i było zaledwie o 5 tys.  większe niż w lipcu. Przyrost liczby miejsc pracy w firmach zatrudniających co najmniej 10 pracowników wyniósł zatem zaledwie 0,1%,w stosunku do poprzedniego miesiąca i ok. 1 % w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Można zatem założyć, że w tej części rynku pracy mamy do czynienia ze stabilizacją zatrudnienia, z niewielkim wzrostem liczby pracujących, wynikającym z oddziaływania czynników sezonowych. W obu miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) zatrudnienie wzrastało o ok. 5 tys. osób, co było wynikiem zwiększonego zapotrzebowania na prace sezonowe np. w handlu, gastronomii i hotelarstwie, turystyce, budownictwie, ogrodnictwie i rolnictwie oraz przetwórstwie. W ujęciu rok do roku, tempo wzrostu zatrudnienia jednak wyraźnie zwolniło od maja i trzeci miesiąc z rzędu jest to 0,9%, zamiast 1,2-1,3%. Dalsze wzrosty zatrudnienia mogą jeszcze ulegać wpływowi czynników sezonowych we wrześniu, ale nie należy spodziewać się bardzo gwałtownych skoków. Będziemy mieli raczej do czynienia z utrzymaniem dotychczasowego poziomu lub bardzo wolnym wzrostem. Firmy wstrzymują się ze zwiększaniem zatrudnienia oceniając, że takie decyzje byłyby obecnie obarczone dużym ryzykiem. Od przyszłego roku wchodzi w życie kilka niekorzystnych dla firm zmian na rynku pracy: pogorszenie warunków zawierania umów o pracę na czas określony, rozszerzenie oskładkowania umów zleceń i podniesienie płacy minimalnej aż o 100 zł, do 1850 zł miesięcznie. Ponadto niepewne są wyniki wyborów parlamentarnych oraz ich konsekwencji dla dalszych zmian warunków zatrudnienia. W większości programów wyborczych pojawiają się zapowiedzi dalszego podnoszenia płacy minimalnej, wprowadzenia minimalnych stawek godzinowych, likwidacji umów cywilnych,  czy pogorszenia warunków zawierania umów o pracę. Dlatego wiele decyzji o tworzeniu nowych miejsc pracy jest obecnie w zawieszeniu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4024,95 zł, czyli o 1,7% mniej niż przed miesiącem, ale o 3,4% więcej niż w sierpniu zeszłego roku. Takie obniżenie wynagrodzenia jest zwykle obserwowane w sierpniu. Niemniej w ujęciu rocznym utrzymuje się relatywnie szybkie tempo wzrostu wynagrodzeń.  Zatem w kolejnych miesiącach można spodziewać się dalszego wzrostu przeciętnego poziomu wynagrodzenia w ujęciu rok do roku w tempie nieco wyższym od 3%.

Grzegorz Baczewski
autor: dr Grzegorz Baczewski, Konfederacja Lewiatan