16 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła „Informację Ministra Gospodarki nt. realizacji zaleceń Rady UE skierowanych do Polski w ramach Semestru Europejskiego”. W przedstawionym dokumencie wskazano, że trwają zaawansowane prace nad większością zaleceń. Dotyczą one m.in. uzyskania wysokiego stopnia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki czy poprawy sytuacji na rynku pracy i w edukacji.

W obszarze polityki społecznej kontynuowany jest rozwój instytucji opieki nad małymi dziećmi. Wprowadzono jednocześnie rozwiązania, dzięki którym od 2017 r. zapewniony zostanie powszechny dostęp do edukacji przedszkolnej. Przyjęto zmiany dotyczące oskładkowania umów-zleceń, co pozwoli na ograniczenie nadużyć przy stosowaniu umów cywilnoprawnych.

W celu lepszego dostosowania nauki do potrzeb rynku pracy celu wyodrębniono uczelnie zawodowe do prowadzenia kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym. Realizowane też są „Gwarancje dla młodzieży” – zmierzające do ograniczenia bezrobocia wśród osób młodych.

W obszarze polityki budżetowej i fiskalnej podejmowane w ramach Semestru Europejskiego działania zmierzają m.in. do korekty nadmiernego deficytu zgodnie z przyjętym harmonogramem. Realizowany jest także program mający na celu większe przestrzeganie przepisów podatkowych i poprawiających efektywność administracji podatkowej.

W zakresie ułatwienia dostępu do wykonywania niektórych zawodów, weszła w życie kolejna – II transza deregulacji, a prace nad III transzą są na etapie prac parlamentarnych.

W „Informacji…” zwrócono również uwagę na te działań, które powinny być podjęte w najbliższym czasie. Są to m.in.

  • przyspieszenie prac nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych, przygotowanie krajowego planu działań na rzecz powszechnego, stacjonarnego dostępu do usług internetowych o dużej przepustowości oraz przekazanie na ścieżkę legislacyjną projektu Kodeksu urbanistyczno – budowlanego, jako koniecznego warunku dla przyspieszenia procesu inwestycyjnego w przestrzeni lokalnej;
  • przyjęcie założeń i rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o pomocy społecznej, w odniesieniu do lepszego ukierunkowania polityki społecznej;
  • dalszy rozwój usług elektronicznych w sprawach podatkowych, w szczególności uruchomienie Portalu podatkowego, w zakresie ograniczania kosztów i czasu związanego z przestrzeganiem przepisów prawa podatkowego.
  • określenie harmonogramu dalszych prac nad zmianami skutkującymi wprowadzeniem systemu księgowości w gospodarstwach rolnych i ogólnego systemu podatkowego w rolnictwie.

W styczniu 2015 r. poszczególne resorty przedstawią Ministrowi Gospodarki kolejne sprawozdanie z postępów z realizacji zaleceń Rady UE. Na  podstawie tych informacji przygotowana zostanie następna informacja dla Rady Ministrów, dotycząca realizacji zaleceń Rady UE z 8 lipca 2014 r.

Zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, szczegółowy sposób realizacji zaleceń Rady, zostanie przedstawiony przez Polskę w przyszłorocznej aktualizacji KPR na lata 2015-2016 i Programie Konwergencji.

źródło: Ministerstwo Gospodarki