Expander we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. przygotował nowy 3,5-letni produkt strukturyzowany „Horyzont Możliwości”. Produkt umożliwia dostęp do trzech znanych i cenionych na świecie funduszy inwestycyjnych. Dzięki elastycznej konstrukcji klient sam może dokonać wyboru poziomu gwarancji kapitału (od 85% do 100%) oraz udziału w zyskach koszyka funduszy. Z tytułu przystąpienia do umowy nie są pobierane żadne opłaty wstępne.

„Horyzont Możliwości” to oferta skierowana do klientów ceniących sobie stabilność i dywersyfikację swoich inwestycji. Jest on powiązany z koszykiem trzech funduszy inwestycyjnych, których nadrzędnym celem jest systematyczny wzrost wartości aktywów oraz wzmożona ochrona kapitału.

W skład portfela wchodzą następujące fundusze:

Tabela 1: Koszyk inwestycyjny produktu „Horyzont Możliwości”

Fundusz Udział
w portfelu
Charakterystyka
M&G Optimal Income-A-Euro-A 50% Popularny brytyjski fundusz przychodowy. Lokuje przynajmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne. Dodatkowo, celem zarządzającego jest inwestowanie przynajmniej 35% środków w aktywa wyemitowane przez rządy Wielkiej Brytanii i USA. Fundusz ma w portfelu również inne aktywa: instrumenty rynku pieniężnego, depozyty, akcje i instrumenty pochodne.
EXANE FUNDS 1 25% Francuski fundusz absolutnej stopy zwrotu, którego celem jest  regularne uzyskiwanie stopy zwrotu nieskorelowanej z zachowaniem rynków finansowych. Fundusz zamierza realizować ten cel poprzez zajmowanie długich i krótkich pozycji na rynku akcji. Fundusz koncentruje swoje aktywa głównie w branży telekomunikacyjnej, technologicznej oraz
w sektorze użyteczności publicznej. Oprócz akcji fundusz utrzymuje portfel pieniężny.
Ethna Aktiv E 25% Luksemburski fundusz absolutnej stopy zwrotu, który zachowując zasady dywersyfikacji, inwestuje w: depozyty terminowe i rynek pieniężny, obligacje, światowy rynek walut i akcji (do 49% aktywów). Zarządzający w swoich inwestycjach skupia się głównie na rynkach europejskich oraz OECD.
Źródło: opracowanie Expander Advisors

Oferta w trzech wariantach

W ramach subskrypcji „Horyzontu Możliwości”klient partycypuje w wynikach osiąganych przez portfel trzech funduszy. Premia obliczana jest na koniec okresu ubezpieczenia i jest równa uśrednionemu wynikowi koszyka z siedmiu okresowych odczytów, pomnożonemu przez poziom partycypacji. Poziom partycypacji jest zależny od wybranego wariantu produktu. W momencie przystępowania do umowy klient otrzymuje informację o przedziale, w którym będzie znajdował się wskaźnik partycypacji. Natomiast jego ostateczny poziom zostanie ustalony po zakończeniu subskrypcji i podany w certyfikatach ubezpieczenia.

Ochrona kapitału na koniec okresu umowy jest różna, w zależności od wybranego wariantu produktu. Premia dodawana jest do sumy ubezpieczenia będącej procentem składki podlegającym ochronie. Dodatkowo ochronny charakter produktu, zapewnia wypłatę świadczenia wskazanej osobie uprawnionej w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Tabela 2: Dostępne warianty produktu „Horyzont Możliwości”

  Stopień ochrony składki na koniec okresu ubezpieczenia Opłata wstępna Okres umowy Partycypacja
w wynikach
Wariant 100 100% 0% 3,5 roku 55-85%
Wariant 95 95% 0% 3,5 roku 105-135%
Wariant 85 85% 0% 3,5 roku 245-275%
Źródło: opracowanie Expander Advisors

Dodatkowe 6,0% na lokacie

Wraz z rozpoczęciem subskrypcji produktu strukturyzowanego „Horyzont Możliwości”, klienci, którzy przystąpią do umowy ubezpieczenia, będą mieli możliwość ulokowania aż 30% środków
na 3-miesięcznej lokacie bankowej oprocentowanej na 6,0% w skali roku. Takie połączenie gwarantuje pewny i szybki zysk z depozytu oraz możliwość wypracowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z produktu strukturyzowanego.

Oferta inwestycyjna wysokich standardów

„Horyzont Możliwości” to kolejny produkt stworzony przez TUnŻ „WARTA” S.A. adedykowany klientom Expandera. Poprzednie, wśród których znajdują się między innymi „Globalni Liderzy”, „Kwartet Gwiazd”, „Precyzyjna Strategia” i „Stabilna Czwórka”, cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów. – Rozwój oferty inwestycyjnej jest jednym z głównych celów Expandera. Dbałość o wysoką jakość produktów oraz atrakcyjne warunki subskrypcji są naszym priorytetem. Dzięki nim klienci poszukujący alternatywy dla tradycyjnych produktów bankowych znajdują w naszej ofercie zarówno szansę na atrakcyjne zyski, jak i skuteczną ochronę swoich oszczędności – mówi Andrzej Oślizło, prezes zarządu Expander Advisors.   

źródło: Expander Advisors