Lokaty bankowe tak jak były nisko oprocentowane tak dalej pozostaną. Co więcej stan ten potrwa przynajmniej do przyszłego roku. Rada Polityki Pieniężnej nie tylko bowiem nie podniosła stóp procentowych ale dala też do zrozumienia że w najbliższym czasie nie zamiezra tego robić. W efekcie trzymanie pieniędzy na tradycyjnych lokatach wciąż będzie mało opłacalne. Ponniżej publikujemy komentarz ekonomiczny Credit Agricole.

RPP: inflacja może przekroczyć cel inflacyjny

RPP czyli Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Komunikat po posiedzeniu RPP uległ wyraźnym zmianom, które miały na celu odniesienie się do problemu inflacji kształtującej się na podwyższonym poziomie. Po raz pierwszy Rada zaznaczyła, że w najbliższych miesiącach inflacja może przekroczyć górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego (3,5% r/r). W komunikacie zwrócono jednak uwagę, że „do przejściowego wzrostu dynamiki cen przyczynią się czynniki o charakterze podażowym i regulacyjnym, a więc pozostające poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej. Wraz z wygaśnięciem wpływu tych czynników oraz oczekiwanym osłabieniem tempa wzrostu PKB inflacja będzie się obniżać.”.

W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę. Zgodnie z nią „obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Rada dodała również, że obecny poziom stóp procentowych „jednocześnie umożliwia realizację celu inflacyjnego w średnim okresie”. Tym samym ocena Rady dotycząca perspektyw kształtowania się inflacji, pomimo spodziewanego i przejściowego przestrzelenia celu, nie zmieniła się istotnie w porównaniu do tej wyrażanej w ostatnich miesiącach.

RPP nie zareaguje na przejściowe przestrzelenie celu inflacyjnego

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński podtrzymał wyrażany wcześniej pogląd, zgodnie z którym do końca jego kadencji stopy procentowe nie ulegną zmianie. Nadal uważa on, że w tym horyzoncie czasowym bardziej prawdopodobna jest obniżka stóp, niż ich podwyżka. Jednocześnie akcentował on podażowy charakter oczekiwanego wzrostu inflacji w I poł. br. (m.in. wzrost cen za granicą oraz podwyżki cen prądu) i podkreślał, że inflacja najprawdopodobniej obniży się w II poł. br. Taka ocena perspektyw wzrostu cen jest spójna z naszym scenariuszem inflacyjnym – przedstawimy go szerzej w najbliższej MAKROmapie.

Lokaty bankowe bez zmian
Lokaty bankowe bez zmian

Wzrost PKB powyżej 3% w tym roku

W kontekście perspektyw gospodarczych, prezes NBP zwrócił uwagę, że niższe tempo wzrostu PKB w Polsce jest częściowo powiązane ze słabą koniunkturą za granicą. Za to fundamentalna sytuacja pozostaje dobra. Uważa on, że epidemia koronawiursa w Chinach będzie miała ograniczony wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce. W jego ocenie, dynamika PKB ukształtuje się na poziomie ok. 3,0-3,5% w 2020 r.

Obecni na konferencji członkowie RPP – E. Łon i K. Zubelewicz – przedstawiali przeciwstawne opinie dotyczące odpowiedniego poziomu stóp procentowych. Pierwszy z nich widzi przestrzeń do obniżek stóp (w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego). Drugi zaś uważa, że obecny poziom stóp jest za niski, a ich podwyżka oddziaływałaby w kierunku stabilizacji inflacji.

Lokaty bankowe słabe. Stopy procentowe bez zmian do końca 2021 roku

Dzisiejsze wypowiedzi członków Rady stanowią wsparcie dla naszego scenariusza. Zgodnie z nim stopy procentowe NBP nie zmienią się co najmniej do końca 2021 r. Mimo przejściowego przestrzelenia celu inflacyjnego NBP w I kw. br. Spodziewana przez nas łagodna polityka pieniężna EBC (kolejna obniżka stopy depozytowej, kontynuacja programu luzowania ilościowego) jest spójna z tą prognozą.

Treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP na konferencji są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Krystian Jaworski
Starszy Ekonomista
Credit Agricole Bank Polska S.A.