Budżet 2020 jest pierwszym po 89 roku, który nie ma deficytu. Bywały lata z minimalnym, ale jeszcze nigdy przychody nie równoważyły wydatków. Inną sprawą jest to, że w ciągu roku można zrobić nowelizację budżetu i wprowadzic deficyt. Narazie więc poczyniono pierwszy krok na długiej drodze do pierwszego zrównoważonego budżetu.

budżet 2020 Hasztag #budżet2020 na czerwono czarnym tle
Budżet 2020 – pierwszy od 30 lat bez deficytu
 • Sejm RP uchwalił ustawę budżetową na rok 2020.
 • Budżet nie przewiduje deficytu, dochody i wydatki są równej wysokości – 435,3 mld zł.

Budżet 2020 – Najważniejsze parametry

 • prognoza dochodów budżetu państwa – 435,3 mld zł,
 • limit wydatków budżetu państwa – 435,3 mld zł,
 • całkowite zbilansowane dochodami wydatków budżetu państwa, co oznacza, że w 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,2 proc. PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.),
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.),
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,4 proc.).

Budżet 2020 – Dochody

Prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. determinowany będzie m. in. wzrostem gospodarczym, przewidywanym poziomem inflacji, a także efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych mających na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego jak również działań mających na celu zmniejszenie obciążenia podatkiem PIT.

W prognozie uwzględniono ponadto zmianę stawek akcyzy na używki, efekt wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, efekt rozszerzenia Małego ZUS, a także skutki planowanych działań w zakresie promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów oraz zmniejszenia „szarej strefy” w obrocie odpadami.

Budżet 2020 – ulgi

Wśród działań, mających na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego osób fizycznych, które będą miały wpływ na dochody budżetowe w 2020 r., należy wymienić:

 • zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85 528 zł,
 • obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 procent,
 • podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.

Budżet na 2020 r. uwzględnia również po stronie dochodowej prognozę wpłaty z zysku NBP w wysokości 7,2 mld zł.

Na dochody sektora finansów publicznych oddziaływać będzie ponadto przebudowa modelu funkcjonowania OFE.

Wydatki

W ramach limitu wydatków budżetu państwa zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów Rządu z zakresu prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań przy dalszym spadku rok do roku planowanych kosztów obsługi długu Skarbu Państwa.

500 plus

W szczególności zapewniono m.in. rozszerzenie finansowania Programu „Rodzina 500+”. A także finansowanie programu inwestującego w edukację polskich dzieci „Dobry start”. Ponadto program obejmuje jednorazowym wsparciem wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Ponadto finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego dodatkowego wsparcia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Oraz dodatkowego, rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury.

Ponadto zapewniono finansowanie rządowych programów infrastrukturalnych drogowych oraz kolejowych. Dodatkowo tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych oraz Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych.

źródło: Ministerstwo Finansów