Utrata zysku to czarny sen każdego przedsiębiorcy, nawet tego najmniejszego. Zepsuta maszyna czy zniszczona cała linia produkcyjna jak nożem odcinają przedsiębiorcę od pieniędzy. A przecież w wielu przypadkach ten zysk nie tylko został zaplanowany ale także już „wirtualnie” wydany.

Utrata zysku a krótka kołderka ubezpieczenia majątkowego

Szkody spowodowane przez ryzyka z polisy majątkowej są tzw. szkodami pierwotnymi. Ubezpieczyciel pokryje ich koszty, jeśli istnieje polisa majątkowa. To wiedza znana klientom ubezpieczeń. Ale poza szkodą pierwotną powstaje nieubezpiecznona szkoda wtórna.  Następuje przestój lub znaczne ograniczenie działalności przedsiębiorstwa do czasu usunięcia skutków  szkody pierwotnej, np. odbudowy po pożarze. W czasie przestoju przedsiębiorstwo nie wypracowuje zaplanowanego zysku, a ponosi dodatkowe koszty. Zanim firma wejdzie na poprzednie obroty, ten czas oznacza utratę zysku. Ubezpiecza się ją przy pomocy Business Interruption (przerwanie, zakłócenie biznesu),  ubezpieczeniem utraty zysku. Pod warunkiem, że polisa BI nierozerwalnie zwiąże się z polisą majątkową!

STATYSTYKI  WSKAZUJĄ, ŻE  W  CAŁOŚCI  SZKODY  MAJĄTKOWEJ 60% STRATY  TO KOSZTY ODTWORZENIA  MIENIA, A  AŻ 40%  TO WARTOŚĆ UTRACONEGO  ZYSKU.

Jaki zysk się ubezpiecza?

Ubezpieczeniem BI objęty jest szacowany zysk brutto, który Ubezpieczający mógłby osiągnąć, gdyby nie wystąpiła szkoda materialna / majątkowa. Ubezpieczeniem objęte są też koszty stałe poniesione przez Ubezpieczającego w tzw. okresie odszkodowawczym.

Utrata zaysku - czy da się ubezpieczyć
Utrata zaysku – czy da się ubezpieczyć

Odróżniać jabłka od gruszek

Dla zrozumienia działania polisy BI trzeba odróżniać:

  • OKRES UBEZPIECZENIA (OU). . Jest to okres ochrony uzgodniony między stronami umowy ubezpieczenia, np. od  1 stycznia do 31 grudnia. Wyłącznie między tymi datami  musi wydarzyć się szkoda wtórna, aby zadziałało ubezpieczenie..
  • OKRES  ODSZKODOWAWCZY (OOD). Jest to okres od dnia, w którym nastąpiło przerwanie / zakłócenie / wstrzymanie działalności gospodarczej. Kończy się w dniu, w którym działalność przywrócono do poziomu sprzed szkody.

Długość OOD nie zależy od  przyjętego OU. Warunek: początek OOD musi zmieścić się w ramach czasowych OU! Zatem moment wystąpienia szkody musi zaistnieć między datą początkową OU a datą jego wygaśnięcia. Ponadto koniec OOD może wykroczyć poza OU. Przykładowo (1) OU ustalono od 1 stycznia do 31 grudnia, (2)  OOD na polisie BI wynosił 6 miesięcy, (3) szkoda wydarzyła się 1 września. Choć ochrona ubezpieczeniowa wygasa 31 grudnia, polisa BI zrekompensuje zysk utracony do końca lutego kolejnego roku (6 m-cy).

W następnym odcinku: Jak wyliczać utracony zysk brutto

Eugeniusz Woźny

emerytowany broker, współzałożyciel Stowarzyszenia Brokerów, doradca biznesu